รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : 5038-0769

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00
100.0000
100 / 100
2
65.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแบบ SR1 และ SR2 ส่งให้ สตน.ตามกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงานภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงาน สตน. ภายในกำหนด โดยจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2561 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการจัดการความเสียงตาม(SR1 และ SR2)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตสวนหลวงได้ดำเนินการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานครกำหนดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรหรือการใช้ชีวิตประจำวัน โดยจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 2.การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา ระบุ วิเคราะห์หรือประเมินและจัดการความเสี่ยง เพื่อที่จะควบคุม ป้องกัน หรือลดระดับของความเสี่ยงให้ลงสู่ "ระดับที่องค์กรยอมรับได้" หรือทำให้การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 3.การตอบสนองความเสี่ยง คือ การที่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานหรือองค์กรตัดสินใจกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงภายใต้ทรัพยากรที่มี เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 4.การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อต้องการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย มาตรการ และมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต โดยการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในการจัดการความเสี่ยงที่จะช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 5.การประเมินการควบคุมที่มี คือ การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานจัดให้มีกระบวนงานต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง 6.การกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือแผนการจัดการความเสี่ยงจดำเนินการภายหลังจากที่หน่วยงานค้นพบความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานและได้ประเมินการควบคุมที่มีของแต่ละความเสี่ยงแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องจัดการกับความเสี่ยง 7.การติดตามประเมินกิจกรรมการควบคุมหรือแผนการจัดการความเสี่ยง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยหน่วยงานจะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่นำมาดำเนินการว่าสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลงสู่ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้หรือไม่ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-ส่วนที่ 1 คำนวณจาก จำนวนตัวชี้วัดเจรจาตกลงตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ ที่ระบุไว้ในตาราง SR1 และสามารถแสดงหลักฐานของการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมในแผนการจัดการความเสี่ยงของตัวชี้วัดดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นรูปธรรม คูณ 35 หารด้วย จำนวนตัวชี้วัดเจรจาตกลงฯ ทั้งหมดในแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงาน หรือตาราง SR1 -ส่วนที่ 2 คำนวนจาก 1) ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง เท่ากับ จำนวนโครงการตามแบบฟอร์ม SR2 ที่สามารถดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและแสดงหลักฐานได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ คูณ 30 หารด้วย จำนวนโครงการทั้งหมดที่นำมาบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม SR2 2) การดำเนินการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม SR2 ได้บรรลุตามเป้าหมาย เท่ากับ จำนวนตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงในแบบฟอร์ม SR2 ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย คูณ 30 หารด้วย จำนวนตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงในแบบฟอร์ม SR2 ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 2.รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน อย่างน้อยจำนวน 1 ครั้ง (1ฉบับ) 3.แบบฟอร์ม SR1 และแบบฟอร์ม SR2 ที่มีข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์ตามหัวข้อที่กำหนด 4.รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ที่หน่วยงานดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ เกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด