รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น : 5038-0778

ค่าเป้าหมาย ภูมิป้ญญา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิป้ญญา : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิป้ญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำเตรียมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครโดยการนำผู้สูงอายุ/ผู้เกษียณอายุราชการ ที่มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามเป็นประโยชน์แก่สังคม นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาเผยแพร่ จำนวน 1 ภูมิปัญญา คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างจัดทำเตรียมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครโดยการนำผู้สูงอายุ/ผู้เกษียณอายุราชการ ที่มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามเป็นประโยชน์แก่สังคม นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาเผยแพร่ จำนวน 1 ภูมิปัญญา คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและวิกฤตการณ์ในการดำรงชีพ และการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของคน ปรับปรุงและสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน - ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุทั้งหมดถึงปี ๒๕๖๓ ลบด้วย จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุทั้งหมดถึงปี ๒๕๖๒

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตสวนหลวงประจำปี 2563 -รายงานสรุปจำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตสวนหลวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด