รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารทางการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน : 5038-0779

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
2.00
100.0000
100 / 100
3
3.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง และขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อดำเนินการให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบในเรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแทนทางการเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างจัดทำโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง และเตรียมดำเนินการให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบในเรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแทนทางการเงิน แต่เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดทำโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง และเตรียมดำเนินการให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบในเรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแทนทางการเงิน แต่เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- แรงงานนอกระบบ หมายถึง ประชาชนที่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ หรือเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่จัดอยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ เป็นแรงงานอิสระที่ทำกิจกรรมเพื่อความอยู่รอด เช่น หาบเร่ริมถนน คนขัดรองเท้า คนเก็บขยะ ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ลูกจ้างทำงานบ้าน เป็นต้น - ผู้มีรายได้น้อย หมายถึง ประชาชนที่ว่างงาน หรือมีรายได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐บาท ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน คูณ ๑๐๐ หาร ด้วยจำนวนแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อย ที่เข้าร่วมโครงการฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง -ตารางการปฏิบัติงานตามโครงการฯ -ภาพถ่าย -รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด