รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม : 5038-0780

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
100.0000
100 / 100
4
90.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมสร้างรายได้ และขออนุมัติเงินประจำงวด คาดว่าจะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของประชาชนในการฝึกอาชีพ และเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อเตรียมการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพต่อไป แต่เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 (COVID-19) จึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงฝึกอาชีพเป็นการเย็บผ้าปิดปาก และการทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 (COVID-19) จึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงฝึกอาชีพเป็นการเย็บผ้าปิดปาก และการทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดฝึกอาชีพเป็นการเย็บผ้าปิดปาก และการทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชน เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นอาชีพเสริม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพ หมายถึง ประชาชนที่เข้าร่วมการอบรมวิชาชีพกับสำนักงานเขตสวนหลวงจนครบระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนผู้เข้าอบรมวิชาชีพทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ -ตารางการฝึกอบรม -ภาพถ่าย -รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด