รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต : 5038-0783

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
45.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาพเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และขอนุมัติเงินประจำงวด เพื่อดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะดำเนินการจัดเวทีให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตสวนหลวง และสภาเยาวชนเขตสวนหลวงเปิดพื้นที่การแสดงความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกัน คาดว่าจะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาพเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะดำเนินการจัดเวทีให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตสวนหลวง และสภาเยาวชนเขตสวนหลวงเปิดพื้นที่การแสดงความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกัน คาดว่าจะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเปิดเวทีจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเปิดเวทีจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- เวทีภาคประชาชน หมายถึง การรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตสวนหลวง และสภาเยาวชนเขตสวนหลวง โดยมีความมุ่งหวังให้เห็นการเปิดพื้นที่การแสดงความคิดเห็น การตอบรับข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรม จนนำไปสู่การทำกิจกรรมร่วมกัน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนหรือสภาเยาวชนเขตสวนหลวงเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต และการทำกิจกรรมร่วมกัน ครบถ้วน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร -กำหนดการตามโครงการ -รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด