รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ : 5038-0784

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
100.0000
100 / 100
4
60.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และขออนุมัติเงินประจำงวด โดยจะดำเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อประชุมหารือและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อประชุมหารือและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร หมายถึง ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง และเป็นสมาชิก/เครือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขตสวนหลวง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ คูณ ๑๐๐ หาร ด้วยจำนวนจำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร -กำหนดการตามโครงการ -ภาพถ่าย -สรุปผลการดำเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด