รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนปฏิบัติงานในพื้นที่ : 5038-0806

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 120 คน จากจำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมด 241 คน คิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 จำนวน 120 คน จากจำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมด 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 จำนวน 120 คน จากจำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมด 241 คน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน หมายถึง เป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด การค้นหาติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงต้องมีการสนับสนุนการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพในชุมชนต่อไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนอาสาสมัครฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ คูณ 100 หารด้วย จำนวนอาสาสมัครทั้งหมดในปี พ.ศ. 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด -รายงานผลการปฏิบัติงาน -ภาพถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด