รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนนตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5038-0808

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนและขออนุมัติงบประมาณปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซอย จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการปรับปรุงซอยในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยลแล้ว ทั้ง 3 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซอยอ่อนนุช31/2 โครงการปรับปรุงซอยบุปผาสวรรค์แยกซอยอ่อนนุช 35 และโครงการปรับปรุงซอยแยกซอยอ่อนนุช 39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การปรับปรุงซอย ในพื้นที่เขตสวนหลวง หมายถึง การดำเนินการในจุดบริเวณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 และอยู่ในอำนาจหน้าที่ดำเนินการของสำนักงานเขตสวนหลวง 2. ความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงซอย หมายถึง สามารถดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนจุดปรับปรุงฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดฯ คูณ 100 หารด้วย จำนวนจุดปรับปรุงฯ ที่ดำเนินการทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-รายงานผลการดำเนินงาน -ภาพถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด