รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า : 5039-0869

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/วัน : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/วัน : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100.0000
100 / 100
2
2.00
100.0000
100 / 100
3
2.00
100.0000
100 / 100
4
2.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า ระหว่างเดือน ต.ค.62-ม.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า ระหว่างเดือน ต.ค.62-มิ.ย.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า ระหว่างเดือน ต.ค.62-ก.ย.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ทางเท้า หมายถึง ทางเท้าสาธารณะในพื้นที่เขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการออกปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายเทศกิจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด