รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น : 5039-0874

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ปี : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ โครงการ/ปี : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
100.0000
100 / 100
4
1.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการที่ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หมายถึง โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตวัฒนา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนโครงการที่ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุต่อปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด