รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสามารถในการระบายน้ำจาก ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก : 5039-0885

ค่าเป้าหมาย นาที : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ นาที : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
60.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
90.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรมตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดกิจกรรมลอกท่อตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนทั้งหมดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ซึ่งสำนักงานเขตรับผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นผิวถนน - ความสามารถระบายน้ำท่วมขัง หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นผิวถนน สามารถระบายน้ำเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาที่กำหนดยกเว้นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตกโดยใช้ข้อมูลสถิติ ที่บันทึกไว้จากกองระบบสารสนเทศระบายน้ำ โดยถนนสายหลักในพื้นที่ต้องมีสามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายในระยะเวลาดังนี้ -กรณีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 90 นาที -กรณีฝนตก เกิน 60 มิลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ภายใน 30 นาที - กรณีฝนตก ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร ไม่มีน้ำท่วมขัง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายโยธา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด