รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง : 5040-0861

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
35.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ในระบบภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย (GIS) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เสร็จเรียบร้อยจำนวนทั้งสิ้น 22+21+20 = 63 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ในระบบภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย (GIS) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เสร็จเรียบร้อยจำนวนทั้งสิ้น 22+21+20 = 63 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน ในระบบภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย GIS ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 33+17+43 = 93 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 ในระบบภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย(GIS) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 327 จุด (22+21+20+29+20+28+33+17+53+35+19+30 = 327 จุด)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

//

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

//

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

//

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13