รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน : 5041-0811

ค่าเป้าหมาย ฝ่าย : 1

ผลงานที่ทำได้ ฝ่าย : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฝ่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
1.00
100
100 / 100
4
1.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ (GIS) จากฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562 มาใช้ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ (GIS) จากฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2563 มาใช้ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ (GIS) จากฝ่ายทะเบียน ประจำเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2563 มาใช้ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยนำข้อมูลรายงานอาคารที่ออกรหัสประจำบ้านเสร็จสิ้นของฝ่ายทะเบียนที่นำมาจาก ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายมาตรวจสอบ ถ้าหากเข้าข่ายการประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จะออกแบบตรวจแนะนำเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการกำหนดข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ และสารสนเทศ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ ที่มี่ความสัมพันธ์กับตำแหน่งเชิงพื้นที่ เช่น ตำแหน่งบ้าน ถนน แม่น้ำ เป็นต้น ในรูปของตารางข้อมูลและฐานข้อมูล - การนำระบบไปใช้ เช่น นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการสำรวจบ้านเลขที่ของฝ่ายรายได้ เป็นข้อมูลในการเรียกเก็บเงินค่าขยะของฝ่ายรักษาฯ เป็นเครื่องมือให้ฝ่ายต่างๆ ตรวจสอบค้นหาสถานที่ได้รวดเร็วขึ้นในกรณีหาสถานที่ไม่พบเป็นการใช้งานแบบบูรณาการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มีฝ่ายนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ไปใช้ จำนวน 1 ฝ่าย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

มีฝ่ายนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ไปใช้ จำนวน 1 ฝ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
:๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
182564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
192564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
202564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29