รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน : 5041-0811

ค่าเป้าหมาย ฝ่าย : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฝ่าย : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฝ่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการศีกษา รวบรวมข้อมูลการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการศีกษา รวบรวมข้อมูลการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการศีกษา รวบรวมข้อมูลการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการกำหนดข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ และสารสนเทศ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ ที่มี่ความสัมพันธ์กับตำแหน่งเชิงพื้นที่ เช่น ตำแหน่งบ้าน ถนน แม่น้ำ เป็นต้น ในรูปของตารางข้อมูลและฐานข้อมูล - การนำระบบไปใช้ เช่น นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการสำรวจบ้านเลขที่ของฝ่ายรายได้ เป็นข้อมูลในการเรียกเก็บเงินค่าขยะของฝ่ายรักษาฯ เป็นเครื่องมือให้ฝ่ายต่างๆ ตรวจสอบค้นหาสถานที่ได้รวดเร็วขึ้นในกรณีหาสถานที่ไม่พบเป็นการใช้งานแบบบูรณาการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มีฝ่ายนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ไปใช้ จำนวน 1 ฝ่าย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

มีฝ่ายนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ไปใช้ จำนวน 1 ฝ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด