รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(10) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน : 5042-0845

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
40.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 แจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ของสำนักพัฒนาสังคม ซึ่งในปี 2563 ชุมชนในพื้นที่เขตสายไหม ต้องมีการเข้าร่วมโครงการฯ และจัดทำแผนพัฒนาชุมชน อีกจำนวน 38 ชุมชน ดังต่อไปนี้ เเขวงคลองถนน 1. ชุมชนร่วมใจสามัคคี 2. ชุมชนทองอยู่ร่วมใจ 3. ชุมชนเมตตาพหลโยธิน 50 4. ชุมชนกรุณาพัฒนา 5 ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 6 ชุมชนรวมมิตรสัมพันธ์ 7 ชุมชนกสบ.หมู่ 5 8 ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง 9 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 3 10 ชุมชนดอนเมืองวิลล่า 11 ชุมชนใจรัก 12 ชุมชนหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ 13 ชุมชนเธียรสวนพัฒนา 33 14 ชุมชนพูนทรัพย์ (ใต้สะพานโซน 4) 15 ชุมชนหมู่บ้านทองสถิตย์วิลล่า 52 16 ชุมชนรุ่งเรืองเฮาส์ แขวงสายไหม 17 ชุมชนอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 18 ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 19 ชุมชนหมู่บ้านชลลดา 20 ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนห้าสัมพันธ์ 21 ชุมชนหมู่บ้านสายทิพย์ 22 ชุมชนศิรินคร 23 ชุมชนหมู่บ้านพลายรัตนะ 24 ชุมชนหมู่บ้านเลิศปิยะวรรณ 25 ชุมชนสายไหมพัฒนา 26 ชุมชนหมู่บ้านมัณฑวรรณ 27 ชุมชนหมู่บ้านเทพทิพย์นิเวศน์ 28 ชุมชนหมู่บ้านแอนเน็กซ์ 29 ชุมชนหมู่บ้านอภินคร 2000 30 ชุมชนหมู่บ้านสายไหม 31 ชุมชนหมู่บ้านมนชญา 1 32 ชุมชนหมู่บ้าน กม.24 33 ชุมชน กม.25-26 แขวงออเงิน 34 ชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 35 ชุมชนหมู่บ้านอัมพรเพลส 2 36 ชุมชนวัชรพล 3 37 ชุมชนอัมพรเพลส 1 38 ชุมชนหมู่บ้านแสงธรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 38 ชุมชน รวม 76 คน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในพื้นที่ โดยประกอบด้วยชุมชนดังต่อไปนี้ เเขวงคลองถนน 1. ชุมชนร่วมใจสามัคคี 2. ชุมชนทองอยู่ร่วมใจ 3. ชุมชนเมตตาพหลโยธิน 50 4. ชุมชนกรุณาพัฒนา 5 ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 6 ชุมชนรวมมิตรสัมพันธ์ 7 ชุมชนกสบ.หมู่ 5 8 ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง 9 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 3 10 ชุมชนดอนเมืองวิลล่า 11 ชุมชนใจรัก 12 ชุมชนหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ 13 ชุมชนเธียรสวนพัฒนา 33 14 ชุมชนพูนทรัพย์ (ใต้สะพานโซน 4) 15 ชุมชนหมู่บ้านทองสถิตย์วิลล่า 52 16 ชุมชนรุ่งเรืองเฮาส์ แขวงสายไหม 17 ชุมชนอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 18 ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 19 ชุมชนหมู่บ้านชลลดา 20 ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนห้าสัมพันธ์ 21 ชุมชนหมู่บ้านสายทิพย์ 22 ชุมชนศิรินคร 23 ชุมชนหมู่บ้านพลายรัตนะ 24 ชุมชนหมู่บ้านเลิศปิยะวรรณ 25 ชุมชนสายไหมพัฒนา 26 ชุมชนหมู่บ้านมัณฑวรรณ 27 ชุมชนหมู่บ้านเทพทิพย์นิเวศน์ 28 ชุมชนหมู่บ้านแอนเน็กซ์ 29 ชุมชนหมู่บ้านอภินคร 2000 30 ชุมชนหมู่บ้านสายไหม 31 ชุมชนหมู่บ้านมนชญา 1 32 ชุมชนหมู่บ้าน กม.24 33 ชุมชน กม.25-26 แขวงออเงิน 34 ชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 35 ชุมชนหมู่บ้านอัมพรเพลส 2 36 ชุมชนวัชรพล 3 37 ชุมชนอัมพรเพลส 1 38 ชุมชนหมู่บ้านแสงธรรม - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตสายไหม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน โดยแจ้งรายละเอียดการจัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน ระดับชุมชน จำนวน 78 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ชะลอการจัดกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดไวรสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการเปิดเวที และจัดทำเล่มแผนพัฒนาชุมชนระดับชุมชน ครบทั้ง 78 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม 1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไข โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละชุมชน ค่าเป้าหมาย -ร้อยละ 100

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ -นับจำนวนชุมชนที่มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน คูณ 100 หารด้วยจำนวนชุมชนทั้งหมดในพื้นที่เขตสายไหม (78 ชุมชน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด