รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร : 5043-0796

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
1.00
100
100 / 100
4
1.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 50 แห่ง ดำเนินการได้ 10 แห่ง (ร้อยละ 20) - ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย จำนวน 50 แห่ง - สำรวจข้อมูลของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เป้าหมาย 50 แห่ง ดำเนินการได้ 20 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย จำนวน 50 แห่ง - สำรวจข้อมูลของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เป้าหมาย 50 แห่ง ดำเนินการได้ 50 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบ- การที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 50 แห่ง และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการระบายน้ำภายในเวลาที่กำหนด - ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียกรุงเทพมหานครให้แก่สถาน-ประกอบการ และรายงานผลให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งกำเนิดน้ำเสียสถานประกอบการ ในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและจัดการข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ได้ 2. ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิด น้ำเสีย หมายถึง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด น้ำเสียของสถานประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึก รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเข้าข่ายต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติกทม. ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ดังต่อไปนี้ 2.1 โรงงานอุตสาหกรรมและ นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ - โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 - โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 3 - นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม 2.2 อาคารประเภท ก และ ประเภท ข ได้แก่ - อาคารชุด - หอพัก - โรงแรม - โรงพยาบาล/สถานพยาบาล - โรงเรียน/สถานศึกษา - หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กร ระหว่างประเทศ หรือเอกชน - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - ตลาด - ภัตตาคาร/ร้านอาหาร - สถานบริการ 2.3 ที่ดินจัดสรร ได้แก่ - ที่ดินจัดสรรประเภท ก - ที่ดินจัดสรรประเภท ข 2.4 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 1. สำนักการระบายน้ำ 1.1 จัดทำแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล 1.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร 1.3 จัดทำแผนที่แสดงความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร 1.4 ให้คะแนนผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต ตามข้อ 2 2. สำนักงานเขต 2.1สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูลที่สำนักการระบายน้ำกำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำให้ทันภายในเดือน มิถุนายน2563 (80 คะแนน) 2.2 มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการ-จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ (20 คะแนน)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ: 1. สำนักการระบายน้ำ คะแนนที่ได้รับนับจากจำนวนฐานข้อมูลที่สำนักการระบายน้ำจัดทำแล้วเสร็จ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การให้คะแนนปรากฏดังตารางแนบท้าย 2. สำนักงานเขต คะแนนที่ได้รับ = คะแนนที่สำนักการระบายน้ำได้รับ x คะแนนที่สำนักการระบายน้ำให้คะแนนสำนักงานเขต ÷ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีการคำนวณ: 1. สำนักการระบายน้ำ คะแนนที่ได้รับนับจากจำนวนฐานข้อมูลที่สำนักการระบายน้ำจัดทำแล้วเสร็จ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การให้คะแนนปรากฏดังตารางแนบท้าย 2. สำนักงานเขต คะแนนที่ได้รับ = คะแนนที่สำนักการระบายน้ำได้รับ x คะแนนที่สำนักการระบายน้ำให้คะแนนสำนักงานเขต ÷ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0048 : ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : ตารางข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ

คำอธิบายตาราง : ใส่ข้อมูล สำนักงานเขต จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนอาคารชุด จำนวนอพาร์ทเมนท์ หอพัก ห้องเช่า จำนวนโรงแรม จำนวนโรงพยาบาล สถานพยาบาล จำนวนโรงเรียน จำนวนมหาวิทยาลัย จำนวนอาคารที่ทำการของรัฐ จำนวนอาคารที่ทำการเอกชน จำนวนศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า จำนวนตลาด จำนวนภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวนสถานบริการ จำนวนที่ดินจัดสรร จำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในพื้นที่แต่ละเขต และรวมแหล่งกำเนิดน้ำเสียทั้งหมดในพื้นที่เขต

iddnamesample_yearfactorycondoapartmenthotelhospitalschooluniversitygovernment_buildingprivate__buildingshopping_mallmaketrestaurantentertainmentestatepetrol_stationsummaryadddateupdatedate
71สำนักงานเขตคลองเตย2563317114533131651190062052020-09-152020-09-15
72สำนักงานเขตคลองสาน256335270531013200005822020-09-152020-09-15
73สำนักงานเขตคลองสามวา25631551001500031002811792020-09-152020-09-15
74สำนักงานเขตคันนายาว256325300400005010210502020-09-152020-09-15
75สำนักงานเขตจตุจักร25633176234133142865104222122020-09-152020-09-15
76สำนักงานเขตจอมทอง2563130200200000000001342020-09-152020-09-15
77สำนักงานเขตดอนเมือง256321001100001100610412020-09-152020-09-15
78สำนักงานเขตดินแดง25639350191102394503071072020-09-152020-09-15
79สำนักงานเขตดุสิต25635903310630210007492020-09-152020-09-15
80สำนักงานเขตตลิ่งชัน256318000000000000825512020-09-152020-09-15
81สำนักงานเขตทวีวัฒนา256318000260101110315482020-09-152020-09-15
82สำนักงานเขตทุ่งครุ2563513000310010005810912020-09-152020-09-15
83สำนักงานเขตธนบุรี2563102602311220300008672020-09-152020-09-15
84สำนักงานเขตบางกอกน้อย256314700510040453005572020-09-152020-09-15
85สำนักงานเขตบางกอกใหญ่256336640014000140003682020-09-152020-09-15
86สำนักงานเขตบางกะปิ2563785655219031015007192102020-09-152020-09-15
87สำนักงานเขตบางขุนเทียน25635478022400040207211292020-09-152020-09-15
88สำนักงานเขตบางเขน2563702012141309310013742020-09-152020-09-15
89สำนักงานเขตบางคอแหลม25635617552120254080041202020-09-152020-09-15
90สำนักงานเขตบางแค2563218000280005000018802020-09-152020-09-15
91สำนักงานเขตบางซื่อ25632831004172623331081082020-09-152020-09-15
92สำนักงานเขตบางนา2563124203610034000013842020-09-152020-09-15
93สำนักงานเขตบางบอน25632050002001033000222362020-09-152020-09-15
94สำนักงานเขตบางพลัด256360111332160102132091232020-09-152020-09-15
95สำนักงานเขตบางรัก256336430324802643000041962020-09-152020-09-15
96สำนักงานเขตบึงกุ่ม25635413202800111006171052020-09-152020-09-15
97สำนักงานเขตปทุมวัน2563121034252174710103892020-09-152020-09-15
98สำนักงานเขตประเวศ256353310921023520025171502020-09-152020-09-15
99สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย25631601632011310004382020-09-152020-09-15
100สำนักงานเขตพญาไท256333005600127000007702020-09-152020-09-15
101สำนักงานเขตพระโขนง25632170506104101006432020-09-152020-09-15
102สำนักงานเขตพระนคร256333101703572436004852020-09-152020-09-15
103สำนักงานเขตภาษีเจริญ2563836003141013101411832020-09-152020-09-15
104สำนักงานเขตมีนบุรี256350112301207161222992020-09-152020-09-15
105สำนักงานเขตยานนาวา25633245140500961600151242020-09-152020-09-15
106สำนักงานเขตราชเทวี2563153704791213144001061492020-09-152020-09-15
107สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ256334600400015010613702020-09-152020-09-15
108สำนักงานเขตลาดกระบัง25631311201017000252509132152020-09-152020-09-15
109สำนักงานเขตลาดพร้าว2563115304117020112140231832020-09-152020-09-15
110สำนักงานวังทองหลาง256361223500101100313472020-09-152020-09-15
111สำนักงานเขตวัฒนา256357886752021911120082082020-09-152020-09-15
112สำนักงานเขตสวนหลวง256333371530006521015121202020-09-152020-09-15
113สำนักงานเขตสะพานสูง256344001000010101811402020-09-152020-09-15
114สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์2563040311000100000102020-09-152020-09-15
115สำนักงานเขตสาทร256328160191121111100007972020-09-152020-09-15
116สำนักงานสายไหม256355000012000060010221052020-09-152020-09-15
117สำนักงานเขตหนองแขม256333600261000000161652020-09-152020-09-15
118สำนักงานเขตหนองจอก256317300111003100412432020-09-152020-09-15
119สำนักงานเขตหลักสี่2563332315110191041000121102020-09-152020-09-15
120สำนักงานเขตห้วยขวาง25633975021970820214540152462020-09-152020-09-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0049 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : ตารางข้อมูลแผน ขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการจัดทำระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ

คำอธิบายตาราง : ใส่ข้อมูล ลำดับที่ของขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนและความคืบหน้าในการดำเนินการตามขั้นตอน

idprocess_idprocess_nameprocess_durationprocess_statusadddateupdatedate
44สำนักงานเขตสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการ ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 9 เดือน (ต.ค. 2562 - มิ.ย.2563)ดำเนินการแล้ว2020-05-282020-09-17
55สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ9 เดือน (ต.ค. 2562 - มิ.ย.2563)ดำเนินการแล้ว2020-05-282020-09-17
66สำนักงานเขตจัดส่งแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล การดำเนินงานให้สำนัก การระบายน้ำ9 เดือน (ต.ค. 2562 - มิ.ย.2563)ดำเนินการแล้ว2020-05-282020-09-17
77สำนักการระบายน้ำตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานเขต แล้วจัดทำสรุปผลคะแนนการดำเนินงานของสำนักงานเขต2 เดือน (ก.ค. - ส.ค. 2563)อยู่ระหว่างดำเนินการ2020-05-282020-09-17
88สำนักการระบายน้ำประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียลงในฐานข้อมูลที่ได้เตรียมการออกแบบไว้ และจัดทำแผนที่แสดงความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2563)อยู่ระหว่างดำเนินการ2020-05-282020-09-17
11สำนักการระบายน้ำจัดทำแบบสำรวจข้อมูล และจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต2 เดือน (ส.ค. - ก.ย. 2562)ดำเนินการแล้ว2020-05-282020-09-18
22สำนักการระบายน้ำเตรียมงานประมวลผล และออกแบบฐานข้อมูล รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล11 เดือน (ต.ค. 2562 - ส.ค.2563)ดำเนินการแล้ว2020-05-282020-09-18
33สำนักงานเขตจัดส่งจำนวนและรายชื่อสถานประกอบการแต่ละประเภทในพื้นที่เขตให้สำนักการระบายน้ำ3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 2562)ดำเนินการแล้ว2020-05-282020-09-18