รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.1 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5043-0811

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 64.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.11
100.0000
100 / 100
2
36.22
100.0000
100 / 100
3
64.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน - สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ร้อยละ 12.11

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ณ วันที่ 23 มีนาคม 63 ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 93,275521.84 บาท (งบประมาณหลังปรับโอน 238,488,395.บาท) งบคงเหลือ 164,214,673.16 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ณ วันที่ 23 มิถุนายน 63 ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 159,202,341.68 บาท (งบประมาณหลังปรับโอน 348,749,547.บาท) งบคงเหลือ 89,547,205.32 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด