รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5043-0814

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จำนวนเรื่องร้องเรียน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค 62 – 25 ธ.ค. 62 มีจำนวนทั้งสิ้น 211 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 181 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85.73 อยู่ระหว่างดำเนินการ 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.22 ได้ดำเนินการตรวจสอบ และ แก้ไขเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายงานให้ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จำนวนเรื่องร้องเรียน (1 ม.ค. - 27 มี.ค. 63) รวมทั้งสิ้น 173 เรื่อง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนแล้วเสร็จ จำนวน 151 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.28 อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จำนวนเรื่องร้องเรียน (1 เม.ย. - 26 มิ.ย. 63) รวมทั้งสิ้น 186 เรื่อง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนแล้วเสร็จ จำนวน 168 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.32 อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.68

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จำนวนเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 28 ก.ย. 63 รวม 751 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ จำนวน 718 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.61 อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 คิดเป็นร้อยละ 4.39

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สำนักเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด