รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5043-0816

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 4.7370

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
4.68
100.0000
100 / 100
3
4.68
100.0000
100 / 100
4
4.74
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ดำเนินการสำรวจ ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการสำรวจครั้งที่ 1 เมืออาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2563 - ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตคันนายาว รอบที่ 1 ได้ 4.680 - อยู่ระหว่างการนำประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำสุด 2 อันดับจากผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 1 มาพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ทางสถาบันนิด้าเข้าสำรวจฯ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 - อยู่ระหว่างรอผลสำรวจฯรอบที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตคันนายาว ครั้งที่ 2 คือ 4.794 - สรุปคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยจากการสำรวจฯ จำนวน 2 ครั้ง คือ 4.737

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด