รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 5043-0817

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างรอการชี้แจงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล และการอบรมในการจัดทำฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบัน/จัดลำดับความสำคัญของภารกิจฯ และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตามแบบ สยป.4.1 (2), สยป.4.1 (4) และปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูล ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามเอกสารหมายเลข 1 ,นำเข้าข้อมูลเชิงพิ้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูล พร้อมทำหนังสือและแนบเอกสารหน้าแรกของรายการข้อมูลทุกรายงการ ส่ง สยป. ภายในกำหนด (วันที่ 29 พ.ค. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-นำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูล (เฉพาะ file ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือน) ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด