รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 5043-0818

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
90.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- แต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตคันนายาว - เชิญคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 / - ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามโครงการจัดการความเสี่ยงในการทำงานของสำนักงานเขตคันนายาว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกำจัดยุง การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และการปฏิบัติตนหลังฉีดพ่นสารเคมี 2. จัดกิจรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการจัดเก็บป้ายโฆษณา และจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมออกปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด ตามขั้นตอนที่ 1- 5 - ซึ่งได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 : ข้อ 5.1 (1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด ตามขั้นตอนที่ 1- 5 - ซึ่งได้ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักอนามัยกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักอนามัยกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สำนักอนามัยกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
:เป้าหมายที่ ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด