รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service) : 5044-0784

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
80.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน -ขออนุมัติโครงการให้บริการที่ดีที่สุด -มีการจัดตั้งคณะกรรมการและทำงานฯ ประชุมคณะทำงาน และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เปิดตัวโครงการ "ประชาคมร่วมใจพัฒนาลำรางบ้านม้าบน" Best Service ปี 63 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 -ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย ที่ดิน ลำราง กำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) เพิ่มพื้นที่สีเขียว ป้องกันการลักลอบทิ้งขยะ คอยเฝ้าระวังสอดส่องดูแลไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะ และร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3R และซ่อมแซมถนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการรักษาสภาพคู คลอง -ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบลำราง โดยการปลูกต้นทองอุไร ต้นกระดุมทอง เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงาม เรียบร้อยแล้ว -ดูแลรักษาลำราง ไม่ให้มีขยะ ผักตบชวา หรือวัชพืชในลำราง -ตรวจตราบริเวณรอบลำรางไม่ให้มีการปลูกสร้างสิ่งบุกรุกริมลำราง -ซ่อมแซมถนนบริเวณลำรางให้มีสภาพพร้อมใช้งาน -มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน -สำนักงานเขตร่วมกับเจ้าของที่ดินว่าง บริเวณลำรางบ้านม้าบน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างเปล่าเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งลักลอบทิ้งขยะ โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อขอรับการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 2. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ภาพประกอบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด