รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

14.จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร : 5044-0792

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
2.00
100.0000
100 / 100
4
5.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวดจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในวันที่ 9 เมษายน 2563 แต่งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 16,000 บาท - กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดยไม่ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 - เผยแพร่กิจกรรมารจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ผ่านเว็บไซด์สำนักงานเขต Facebook ,สำนักงานเขต ,Lineคณะกรรมการชุมชน ,การจัดนิทรรศการ,การเผยแพร่ผ่านการจัดบอร์ด,การจัดงานในวันสำคัญๆ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ช่องทางการเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ การจัดงานหรือกิจกรรม เอกสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ สื่อหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนช่องทางการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมต่างๆ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การจัดกิจกรรมต่างๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0120 : ข้อมูลความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนของพื้นที่)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0126 : ระดับความสูงของน้ำทะเล)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0122 : แผนที่แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0123 : ข้อมูลระดับน้ำแต่ละสถานี)

ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0124 : ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที))

ข้อมูลประกอบที่ 6 : (stat_bma0125 : ระดับน้ำขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา)