รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

01. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร : 5045-0829

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 0.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10
100.0000
100 / 100
2
0.50
100.0000
100 / 100
3
0.75
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำโครงการ และรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนินน้ำเสียและประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการและประชาสัมพันธ์โครงการ และขั้นตอนการรายงานสรุปผลข้อมูลสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งกำเนิดน้าเสียสถานประกอบการ ในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและจัดการข้อมูลในลักษณะ ต่าง ๆ ได้ 2. ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย หมายถึง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด น้ำเสียของสถานประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้าเสียของตนเอง ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท้าบันทึกรายละเอียด และรายงาน สรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้าเสีย พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเข้าข่ายต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติกทม. ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน้าเสีย ดังต่อไปนี้ 2.1 โรงงานอุตสาหกรรมและ นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ -โรงงานอุตสาหกรรมจ้าพวกที่ 2 -โรงงานอุตสาหกรรมจ้าพวกที่ 3 -นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ ส้าหรับการประกอบอุตสาหกรรม 2.2 อาคารประเภท ก และ ประเภท ข ได้แก่ -อาคารชุด -หอพัก -โรงแรม -โรงพยาบาล/สถานพยาบาล -โรงเรียน/สถานศึกษา -หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร ระหว่างประเทศ หรือเอกชน -ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า -ตลาด -ภัตตาคาร/ร้านอาหาร -สถานบริการ 2.3 ที่ดินจัดสรร ได้แก่ -ที่ดินจัดสรรประเภท ก - ที่ดินจัดสรรประเภท ข 2.4 สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ -สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภท ก -สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภท ข การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 1. สานักการระบายน้า 1.1 จัดท้าแบบสำรวจและ รายงานผลข้อมูล 1.2 จัดท้าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิด น้าเสียในกรุงเทพมหานคร 1.3 จัดท้าแผนที่แสดงความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้าเสียใน พื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร 1.4 ให้คะแนนผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต ตามข้อ 2 2. สำนักงานเขต 2.1 สำรวจและจัดท้าข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้าเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล ที่สำนักการระบายน้ำกำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้สำนักการระบายน้าให้ทันภายในเดือน มิถุนายน 2563 (80 คะแนน) 2.2 มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบ้าบัดน้าเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน้าเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ (20 คะแนน)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. สานักการระบายน้ำ คะแนนที่ได้รับนับจากจ้านวนฐานข้อมูลที่สำนักการระบายน้าจัดท้าแล้วเสร็จ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ การให้คะแนนปรากฏดังตารางแนบท้าย 2. สานักงานเขต คะแนนที่ได้รับ = คะแนนที่สำนักการระบายน้าได้รับ x คะแนนที่สำนักการระบายน้าให้คะแนนสำนักงานเขต ÷ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด