รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

14.1 จำนวนครั้งของการออกตรวจสอบกวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง/วัน // 14.2 ประชาชนที่พักอาศัยหรือสัญจรผ่านไป – มา ในพื้นที่เขตมีความพึงพอใจต่อการตรวจสอบกวดการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต : 5045-0837

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.4000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10
100.0000
100 / 100
2
0.10
100.0000
100 / 100
3
0.10
100.0000
100 / 100
4
97.40
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขอนุมัติโครงการ 2. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจ 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนสายหลัก สายรอง ซอยลัด ซอยย่อย ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ และในพื้นที่เขต เป็นประจำทุกวัน รวมตรวจ 92 ครั้ง -เดือนตุลาคม 2562 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง -เดือนพฤศจิกายน 2562 ออกตรวจ จำนวน 30 ครั้ง -เดือนธันวาคม 2562 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง 4. พบการฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการแก้ไขจัดเก็บ ทั้งสิ้นจำนวน 1,737 ป้าย จับกุมดำเนินคดี 12 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 15,500 บาท ดังนี้ เดือนตุลาคม 2562 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑฺ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 461 ป้าย - ป้ายอื่น 239 ป้าย รวม 700 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 4 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 4,500 บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑฺ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว 5 ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 405 ป้าย - ป้ายอื่น 206 ป้าย รวม 616 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 5 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 4,000 บาท เดือนธันวาคม 2562 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑฺ กกต. 24 ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 253 ป้าย - ป้ายอื่น 144 ป้าย รวม 421 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 3 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 7,000 บาท 5. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจสอบกวดการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนสายหลัก สายรอง ซอยลัด ซอยย่อย ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ และในพื้นที่เขต เป็นประจำทุกวัน รวมตรวจ 91 ครั้ง -เดือนมกราคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง -เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ออกตรวจ จำนวน 29 ครั้ง -เดือนมีนาคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง 2. พบการฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการแก้ไขจัดเก็บ ทั้งสิ้นจำนวน 733 ป้าย จับกุมดำเนินคดี 12 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว 20 ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 87 ป้าย - ป้ายอื่น 130 ป้าย รวม 237 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 6 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 196 ป้าย - ป้ายอื่น 113 ป้าย รวม 309 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 4 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,500 บาท เดือนมีนาคม 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 135 ป้าย - ป้ายอื่น 52 ป้าย รวม 187 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 2 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,500 บาท 3. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจสอบกวดการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนสายหลัก สายรอง ซอยลัด ซอยย่อย ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ และในพื้นที่เขต เป็นประจำทุกวัน รวมตรวจ 91 ครั้ง -เดือนเมษายน 2563 ออกตรวจ จำนวน 30 ครั้ง -เดือนพฤษภาคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง -เดือนมิถุนายน 2563 ออกตรวจ จำนวน 30 ครั้ง 2. พบการฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการแก้ไขจัดเก็บ ทั้งสิ้นจำนวน 244 ป้าย จับกุมดำเนินคดี 9 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 9,000 บาท ดังนี้ เดือนเมษายน 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 92 ป้าย - ป้ายอื่น 41 ป้าย รวม 133 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 2 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท เดือนพฤษภาคม 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 7 ป้าย - ป้ายอื่น 12 ป้าย รวม 19 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 4 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 4,000 บาท เดือนมิถุนายน 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 38 ป้าย - ป้ายอื่น 54 ป้าย รวม 92 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 3 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 บาท 3. ดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจสอบกวดการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ถนนสายหลัก สายรอง ซอยลัด ซอยย่อย ได้แก่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศ และในพื้นที่เขต เป็นประจำทุกวัน รวมตรวจ 76 ครั้ง -เดือนกรกฎาคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง -เดือนสิงหาคม 2563 ออกตรวจ จำนวน 31 ครั้ง -เดือนกันยายน 2563 ออกตรวจ จำนวน 14 ครั้ง (หมายเหตุ : ข้อมูล วันที่ 1 - 14 กันยายน 2563) 2. พบการฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการแก้ไขจัดเก็บ ทั้งสิ้นจำนวน 115 ป้าย จับกุมดำเนินคดี 8 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 7,000 บาท ดังนี้ เดือนกรกฎาคม 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 13 ป้าย - ป้ายอื่น 13 ป้าย รวม 26 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 2 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท เดือนสิงหาคม 2563 - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 55 ป้าย - ป้ายอื่น 6 ป้าย รวม 61 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี 6 ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท เดือนกันยายน 2563 (หมายเหตุ : ข้อมูล วันที่ 1 - 14 กันยายน 2563) - ป้ายเลือกตั้งผิดหลักเกณฑ์ กกต. - ป้าย - ป้ายเกาะกลาง - ป้าย - ป้ายบนสะพานลอย - ป้าย - ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร - ป้าย - ป้ายที่อยู่เขตทาง - ป้าย - ป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ - ป้าย - ป้ายเลียนแบบ - ป้าย - ป้ายติดตามผนัง กำแพง รั่ว - ป้าย - ป้ายหมู่บ้านจัดสรร 13 ป้าย - ป้ายอื่น 15 ป้าย รวม 28 ป้าย - จับกุมดำเนินคดี - ราย - เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน - บาท 3. ดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจสอบกวดขันการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. สรุปผลการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการตรวจสอบกวดขันการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย 1. ป้ายโฆษณา หมาย ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงมหาไทย (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2535 เช่น ป้ายเกาะกลางถนน ป้ายบนสะพานลอย ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการสัญจร ป้ายที่อยู่ในเขตทาง ป้ายอวยพรในเทศกาลต่างๆ ป้ายเลียนแบบป้าย กทม. ป้ายติดตามผนังกำแพง/รั้ว ป้ายหมู่บ้านจัดสรร ป้ายอื่นๆ 2. ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่พักอาศัยหรือสัญจรผ่านไป-มา ในพื้นที่เขต 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจหรือความรู้สึกเชิงบวกที่ประชาชนมีในระดับมากขึ้นไปต่อการตรวจสอบกวดการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 1. ผลรวมของคะแนนระดับมากขึ้นไป (ความถี่ ค่า(f) มากที่สุด + มาก) ของแต่ละรายการประเมิน ? 100 หารด้วย จำนวนประชาชนที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 2. ผลรวมของร้อยละ (ความถี่ ค่า(f) มากที่สุด + มาก) ของแต่ละรายการประเมิน ตามข้อ 1 หารด้วย จำนวนรายการประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- คำสั่งมอบหมายภารกิจ - รายงานผลการดำเนินโครงการ พร้อมสถิติการจัดเก็บป้าย/การดำเนินคดีผู้กระทำผิด ประจำเดือน - แบบสอบถาม และรายงานสรุปผลการทอดแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ - ภาพถ่ายกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด