รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

7. ร้อยละของผู้ที่ได้รับความรู้การบริหารเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น : 5046-0918

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม. ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ณ สำนักงานเขตคลองสามวา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมาคิดวิทยา โรงเรียนศศิภา วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา โรงเรียนนีรชาศึกษา วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ โรงเรียนขุมทองวิทยา วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวรรณฤดี / 2020-2-24 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เเเเเเเเเเเ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เเเเเเเ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เเเเเเเเ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด