รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 2. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด โครงการ "การอนุญาตแบบบ้านฟรี ภายใน 2 วัน ตามแบบบ้านมาตรฐาน" : 5046-0926

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
25.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตแบบบ้านฟรี ภายใน 2. วัน. ตั้งแต่วันที่. 1. พฤศจิกายน - 27. ธันวาคม 2562. จำนวนทั้งสิ้น. 32 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการได้ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธาดำเนินการออกใบอนุญาตแบบบ้านฟรี ภายใน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 89 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้ภายใน 2 วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกใบอนุญาตแบบบ้านฟรี ภายใน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 รวมทั้งสิ้น 77 ราย และทุกรายสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้ภายใน 2 วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน ผู้รับบริการ หมายถึง 1. ประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือ 2. บุคลากรหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่ได้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลงานที่ทำได้จริง x 100 = ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป้าหมายของตัวชี้วัด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
:เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด