รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4. ร้อยละความสำเร็จการออกตรวจตรากวดขันไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาขาย ณ จุดเดิม : 5046-0928

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
10.00
100.0000
100 / 100
3
10.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 23/12/2562 : สำนักงานเขตคลองสามวาไม่มีจุดผ่อนตามโครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงานเขตคลองสามวา ได้รับยกเว้นไม่มีจุดผฺ่อนผันตามโครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงานเขตคลองสามวา ได้รับยกเว้นไม่มีจุดผฺ่อนผันตามโครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จุดผ่อนผัน หมายถึง บริเวณพื้นที่ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรให้ผู้ค้า หาบเร่-แผงลอย สามารถทำการค้าบนทางเท้าได้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้ทำการค้า หาบเร่-แผงลอย ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของการออกตรวจตรากวดขัน x 100 / ความสำเร็จของการออกตรวจตรากวดขันจุดผ่อนผันตามแผน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด