รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม (ผลลัพธ์) : 5047-0900

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
86.25
100
100 / 100
4
86.25
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่มีความสนใจฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ โดยฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างติดตามผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ติดตามผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. วิชาชีพ หมายถึง วิชาชีพที่สำนักงานเขตบางนาเปิดสอนเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ 2. ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพ หมายถึง ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรที่กำหนด 3. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม หมายถึง ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม หรือมีทักษะความรู้ในระดับที่สามารถนำไปประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : สูตร --> (จำนวนผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม x 100) ÷ จำนวนผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
:๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)