รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง (ผลผลิต) : 5047-0901

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 7

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100
100 / 100
2
5.00
100
100 / 100
3
5.00
100
100 / 100
4
7.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตบางนา โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน 2. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 3. ทางเฟซบุ๊ค 4. ทางไลน์ 5. การประชุมคณะกรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์งดกิจกรรมวันสงกรานต์ โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน 2. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 3. ทางเฟซบุ๊ค 4. ทางไลน์ 5. การประชุมคณะกรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน 2. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 3. ทางเฟซบุ๊ค 4. ทางไลน์ 5. การประชุมคณะกรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เผยแพร่ความรู้ จำนวน 7 ช่องทาง คือ 1.บอร์ดประชาสัมพันธ์เขตบางนา 2.ใบปลิวประชาสัมพันธ์ 3.เพจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 4.เฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์เขตบางนา 5.ทวีตเตอร์สำนักงานเขตบางนา 6.แอฟพลิเคชั่นไลน์ 7.เครือขายชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ช่องทางเผยแพร่ความรู้ หมายถึง การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ โดยผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ เช่น Line Facebook Website หนังสือพิมพ์ การประชุมคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : นับจำนวนช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
:๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)