รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ผลลัพธ์) : 5047-0918

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 96.48

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.08
100
100 / 100
2
36.94
100
100 / 100
3
59.00
100
100 / 100
4
96.48
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,655,720.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 9,609,742.25 บาท ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 129,588,405.- บาท งบประมาณหลังปรับโอนงบกลาง เป็นเงิน 23,407,295.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 56,509,718.43 บาท ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 128,910,875.- บาท งบประมาณหลังปรับโอนงบกลาง เป็นเงิน 23,954,200.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 89,604,131.60 บาท ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 102,695,751.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 24,569,959.-บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 122,780,790.27 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค 1.3 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.4 หมวดเงินอุดหนุน 1.5 หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี) 2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ 2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค 2.3 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.4 หมวดเงินอุดหนุน 2.5 หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี) 3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ 3.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค 3.3 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.4 หมวดเงินอุดหนุน 3.5 หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : สูตร --> ก% = (จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 x 100) / งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานการใช้จ่ายเงินแบบ ง.401

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))