รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 5049-0843

ค่าเป้าหมาย ร้อยละความสำเร็จ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละความสำเร็จ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละความสำเร็จ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้ารับการอบรมการพัฒนาฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และมีกำหนดเข้ารับการอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการแนะนำการนำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาฐานข้อมูล จาก สยป. นำเข้าข้อมูลเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน จำนวน 9 ฐานข้อมูล และรายงาน สยป. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน จำนวน 9 ฐานข้อมูล และรายงาน สยป. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และปรับปรุงข้อมูลรายเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1. ข้อมูลอาคาร 2. ข้อมูลห้องสมุด 3. ข้อมูลลานกีฬา 4. ข้อมูลชักลากขยะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0521 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาบุคลาการตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ)