รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร : 5049-0852

ค่าเป้าหมาย 1 ชุด : 1

ผลงานที่ทำได้ 1 ชุด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ชุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เสนอโครงการ 2.ขอทราบข้อมูลพื้นที่ใช้สอย สถานประกอบการ อาคารราชการ 3.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเเหล่งกำเนิดน้ำเสียเขตทุ่งครุ ให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

3.รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเเหล่งกำเนิดน้ำเสียเขตทุ่งครุ ให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลสถานประกอบการเเหล่งกำเนิดน้ำเสีย เป้าหมาย 91 เเห่ง เก็บข้อมูลได้เเล้ว 91 เเห่งคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เก็บข้อมูลสถานประกอบการเเหล่งกำเนิดน้ำเสีย เป้าหมาย 91 เเห่ง เก็บข้อมูลได้เเล้ว 91 เเห่งคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆของแหล่งกำเนิดนํ้าเสียสถานประกอบการในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานครในรูปแบบเอกสารและข้อมูลสารสนเทศซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและจัดการข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ได้ 2. ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดนํ้าเสีย หมายถึง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดนํ้าเสียของสถานประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัด นํ้าเสียของตนเองตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสียพ.ศ. 2555 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเข้าข่ายต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติกทม. ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดนํ้าเสีย ดังต่อไปนี้ 2.1 โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ -โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 -โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 3 - นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม 2.2 อาคารประเภท ก และประเภท ข ได้แก่ - อาคารชุด - หอพัก - โรงแรม- โรงพยาบาล/สถานพยาบาล- โรงเรียน/สถานศึกษา- หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กร-ระหว่างประเทศ หรือเอกชน - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - ตลาด- ภัตตาคาร/ร้านอาหาร - สถานบริการ 2.3 ที่ดินจัดสรร ได้แก่ - ที่ดินจัดสรรประเภท ก - ที่ดินจัดสรรประเภท ข 2.4 สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ - สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ก - สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ข

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. สำนักการระบายนํ้าคะแนนที่ได้รับนับจากจำนวนฐานข้อมูลที่สำนักการระบายนํ้าจัดทำแล้วเสร็จและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การให้คะแนนปรากฏดังตารางแนบท้าย 2. สำนักงานเขตคะแนนที่ได้รับ =คะแนนที่สำนักการระบายนํ้าได้รับ xคะแนนที่สำนักการระบายนํ้าให้คะแนนสำนักงานเขต ÷ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ข้อมูลผู้ประกอบการ ที่เป็นแหล่งกำเนิดนํ้าเสีย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0048 : ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0049 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร)