โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับรู้ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปีผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร : 10

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในส่วนที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจหรือประทับใจ เมื่อได้รับการตอบสนองสิ่งนั้น ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากจานวนรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครที่ถูกนำเสนอผู้บริหารและแจ้งให้หน่วยงานทราบ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0517 : จำนวนและช่องทางการเผยแพร่ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0516 : ผลการสำรวจความพึงพอใจ)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0518 : ข้อมูลผลการตรวจราชการรายหน่วยงาน)