โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. จำนวนชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น : 101

ค่าเป้าหมาย 5 ชุด : 5 ชุด

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การเผยแพร่/จัดแสดง หมายถึง การนำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมที่ได้จัดเก็บ รวบรวม ตามพรบ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดนิทรรศการ/จัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ - แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร หมายถึง พื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร เช่น พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ (จตุจักร) / แห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ลานวัฒนธรรม สวนสาธารณะ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕๐ เขต กลุ่ม/ตรอก/ย่าน/ชุมชน/ศาสนสถาน ฯลฯ ในพื้นที่ ๕๐ เขต รวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ กทม. และพื้นที่การจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่นๆ ที่กรุงเทพมหานครสนับสนุน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนชุดนิทรรศการด้านวัฒนธรรมที่ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจัดหรือสนับสนุนให้จัดขึ้น

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200, กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต-

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0435 : จำนวนและข้อมูลชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : 3_2 museum

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

idmuseumexhibitiondistrictdatereportfiscalyeardepartmentbranchadddateupdatedate
1พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ (จตุจักร)การจัดนิทรรศการร่วมกับพันตรีหญิง ดร.พรรณพะงา จุฬานนท์ กิจกรรมหนังสือภาพรางวัล Caldecott ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการหนังสือภาพเด็ก รางวัล Caldecott จากอเมริกา เป็นรางวัลสูงสุดของ หนังสือเด็ก การเสวนาเกี่ยวกับวิธีการเลือกหนังสือให้ เหมาะสมกับเด็ก การเล่านิทานและการเล่นจตุจักร2001-01-012561สวท.สธท.2020-05-272020-05-27
2พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ)จัด นิทรรศการ The Island ตะลุยแหลกแหวกเกาะซึ่งเป็น นิทรรศการแบบ interactive ร่วมกับ สถาบันวิทยาการ หุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรีทุ่งครุ2001-01-012561สวท.สธท.2020-05-272020-05-27
3หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีการจัด นิทรรศการหมุนเวียนในหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๐ – เดือน สิงหาคม ๖๑ รวม ๑๑๕ งาน)ปทุมวัน2001-01-012561สวท.สธท.2020-05-272020-05-27
4พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางพลัดจัดนิทรรศการข้อมูล ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของ เขตบางพลัดบางพลัด2001-01-012561สวท.สธท.2020-05-272020-05-27
5วัฒนธรรมของชุมชนกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมของชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสนข2001-01-012561สวท.สธท.2020-05-272020-05-27ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0434 : จำนวนและข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ กทม. จำแนกตามเขต)

ตาราง : 3_2 museum

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

idmuseumexhibitiondistrictdatereportfiscalyeardepartmentbranchadddateupdatedate
1พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ (จตุจักร)การจัดนิทรรศการร่วมกับพันตรีหญิง ดร.พรรณพะงา จุฬานนท์ กิจกรรมหนังสือภาพรางวัล Caldecott ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการหนังสือภาพเด็ก รางวัล Caldecott จากอเมริกา เป็นรางวัลสูงสุดของ หนังสือเด็ก การเสวนาเกี่ยวกับวิธีการเลือกหนังสือให้ เหมาะสมกับเด็ก การเล่านิทานและการเล่นจตุจักร2001-01-012561สวท.สธท.2020-05-272020-05-27
2พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ)จัด นิทรรศการ The Island ตะลุยแหลกแหวกเกาะซึ่งเป็น นิทรรศการแบบ interactive ร่วมกับ สถาบันวิทยาการ หุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรีทุ่งครุ2001-01-012561สวท.สธท.2020-05-272020-05-27
3หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีการจัด นิทรรศการหมุนเวียนในหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๐ – เดือน สิงหาคม ๖๑ รวม ๑๑๕ งาน)ปทุมวัน2001-01-012561สวท.สธท.2020-05-272020-05-27
4พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางพลัดจัดนิทรรศการข้อมูล ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของ เขตบางพลัดบางพลัด2001-01-012561สวท.สธท.2020-05-272020-05-27
5วัฒนธรรมของชุมชนกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมของชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสนข2001-01-012561สวท.สธท.2020-05-272020-05-27