โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ : 103

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75 (193 ตัวชี้วัด จาก 257 ตัวชี้วัด)

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง หมายถึง ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดซึ่งกรุงเทพมหานครใช้ประเมินผลการพัฒนากรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูล หมายถึง กรุงเทพมหานครมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดระดับเมือง ระบบ หมายถึง ระบบในการรายงาน บันทึก และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดระดับเมือง โดยมีการนำระบบ IT มาสนับสนุนการดำเนินงาน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 75 ของข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองมีการจัดเก็บให้เป็นระบบ (193 ตัวชี้วัด จาก 257 ตัวชีวัด ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0519 : จำนวนและข้อมูลตัวชี้วัดเมืองที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ)