โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ : 103

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75 (193 ตัวชี้วัด จาก 257 ตัวชี้วัด)

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง หมายถึง ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดซึ่งกรุงเทพมหานครใช้ประเมินผลการพัฒนากรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูล หมายถึง กรุงเทพมหานครมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดระดับเมือง ระบบ หมายถึง ระบบในการรายงาน บันทึก และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดระดับเมือง โดยมีการนำระบบ IT มาสนับสนุนการดำเนินงาน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 75 ของข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองมีการจัดเก็บให้เป็นระบบ (193 ตัวชี้วัด จาก 257 ตัวชีวัด ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0519 : จำนวนและข้อมูลตัวชี้วัดเมืองที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ)

ตาราง : ตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (รายตัวชี้วัด)

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : ตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ จำนวน 258 ตัวชี้วัด

idindcodeindtitlestacodedimcodeadddateupdatedate
111011. คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น1112020-05-182020-05-18
211021.1 ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร1112020-05-182020-05-18
311031.2 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร1112020-05-182020-05-18
411041.3 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลอง และเม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร1112020-05-182020-05-18
511052. จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น1112020-05-182020-05-18
611063. ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพการให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง1112020-05-182020-05-18
711073.1 ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด1112020-05-182020-05-18
811083.2 ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย1112020-05-182020-05-18
911094. จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ1112020-05-182020-05-18
1011105. ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์1112020-05-182020-05-18
1111116. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย1112020-05-182020-05-18
1211127. ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน1112020-05-182020-05-18
1311138. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย1112020-05-182020-05-18
1411149. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร1112020-05-182020-05-18
15111510. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจาก แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)1112020-05-182020-05-18
16111611. ร้อยละชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2560 (339 แห่ง)1112020-05-182020-05-18
17111712. ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (855 ตันต่อปี)1112020-05-182020-05-18
18111813. ร้อยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2560 (138 ตันต่อปี)1112020-05-182020-05-18
19111914. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด1112020-05-182020-05-18
20112015. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร1112020-05-182020-05-18
21112116. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ปลายทางลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560 (10,526.92 ตันต่อวัน)1112020-05-182020-05-18
22112217. ร้อยละของมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ1112020-05-182020-05-18
23112318. ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (1436 ตันต่อวัน)1112020-05-182020-05-18
24112419. ร้อยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (41,509 ลบ.ม.)1112020-05-182020-05-18
25112520. ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน1112020-05-182020-05-18
26112621. ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน1112020-05-182020-05-18
5714044. จำนวนคลองที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำและปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ1142020-05-182020-05-18
27112722. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1112020-05-182020-05-18
28161010. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง1162020-05-182020-05-18
29112823. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน1112020-05-182020-05-18
30112924. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน1112020-05-182020-05-18
31113025. ร้อยละความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศ ผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ1112020-05-182020-05-18
32113126. ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม1112020-05-182020-05-18
33113227. ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ที่มีการตรวจววัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน1112020-05-182020-05-18
34113328. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงลดลง1112020-05-182020-05-18
3512011. จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม1122020-05-182020-05-18
3612022. จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการติดตั้งต่อปี1122020-05-182020-05-18
3712033. ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้ง หรือตรวจพบ1122020-05-182020-05-18
3812044. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนด/ปี1122020-05-182020-05-18
3912055. จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม1122020-05-182020-05-18
4012066. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน1122020-05-182020-05-18
4112077. จำนวนชุมชนมีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด1122020-05-182020-05-18
4212088. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด1122020-05-182020-05-18
4312099. ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดได้รับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด1122020-05-182020-05-18
44121010. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ1122020-05-182020-05-18
45121111. ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการ1122020-05-182020-05-18
46121212. จำนวนของสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ1122020-05-182020-05-18
47121313. ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ1122020-05-182020-05-18
48121414. ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด1122020-05-182020-05-18
49121515. ร้อยละของผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามโปรแกรมได้รับการติดตามหลังการบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด1122020-05-182020-05-18
5013011. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน1132020-05-182020-05-18
5113022. ร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการลดอุบัติเหตุจราจร1132020-05-182020-05-18
5213033. จำนวนการกระทำผิดกฏจราจรลดลง1132020-05-182020-05-18
5313044. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากรแสนคน1132020-05-182020-05-18
5414011. ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้นที่ความสูง +3.00 ม.รทก.1142020-05-182020-05-18
5514022. ความสามารถในการระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก ระยะเวลาไม่เกิน 90 นาที กรณีฝนตก 100 มม. ต่อ ชม.(นาที)1142020-05-182020-05-18
5614033. จำนวนคลองหลักที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น1142020-05-182020-05-18
5814055. จำนวนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร1142020-05-182020-05-18
59161111. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์1162020-05-182020-05-18
60161212. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์1162020-05-182020-05-18
6114066. การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบพยากรณ์ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการผลการศึกษาน้ำหลากและน้ำหนุน1142020-05-182020-05-18
6214077. ความหนาป่าชายเลนตลอดแนว ระยะทาง 4.7 ก.ม./พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการปลูกเพิ่มเติม1142020-05-182020-05-18
6314088. ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 1142020-05-182020-05-18
6414099. ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร1142020-05-182020-05-18
65141010. จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง1142020-05-182020-05-18
66141111. ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง1142020-05-182020-05-18
67141212. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1142020-05-182020-05-18
68141313. ร้อยละความสำเร็จของการจัดตั้งคลังข้อมูลด้านสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้1142020-05-182020-05-18
69141414. จำนวนสถานีดับเพลิงเพิ่มขึ้น1142020-05-182020-05-18
70141515. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น1142020-05-182020-05-18
71141616. จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง1142020-05-182020-05-18
72141717. จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยตามที่ร้องขอ1142020-05-182020-05-18
73141818. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียนและประชาชนตามที่ร้องขอ1142020-05-182020-05-18
74141919. ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน1142020-05-182020-05-18
75142020. ร้อยละความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย1142020-05-182020-05-18
7615011. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร1152020-05-182020-05-18
7715022. ความสำเร็จของการจัดทำแผนที่ที่จัดทำเสร็จและนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้โครงสร้างพื้นฐานและการสร้างใหม่ (กลุ่มเขต)1152020-05-182020-05-18
7815033. ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงถนน/ทางเท้า/คันหิน/สะพาน/อุโมงค์ข้ามท่อระบายน้ำ1152020-05-182020-05-18
7916011. เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ1162020-05-182020-05-18
8016022. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือค่า BMI ลดลงจากเดิม1162020-05-182020-05-18
8116033. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก1162020-05-182020-05-18
8216044. ร้อยละอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติงาน 1162020-05-182020-05-18
8316055. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ1162020-05-182020-05-18
8416066. เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย มีจำนวนเพิ่มขึ้น1162020-05-182020-05-18
8516077. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี1162020-05-182020-05-18
8616088. อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15 – 19 ปี1162020-05-182020-05-18
8716099. กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล1162020-05-182020-05-18
88161313. อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart, CKD, Stroke1162020-05-182020-05-18
89161414. อัตราการตายของผู้ป่วยโรคความความดันโลหิตสูงด้วย Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke1162020-05-182020-05-18
90161515. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้1162020-05-182020-05-18
91161616. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้1162020-05-182020-05-18
92161717. สตรีในช่วงอายุ 30 – 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม1162020-05-182020-05-18
93161818. สตรีในช่วงอายุ 30 – 60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก1162020-05-182020-05-18
94161919. ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม1162020-05-182020-05-18
95162020. ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ลดลงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์1162020-05-182020-05-18
96162121. อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก1162020-05-182020-05-18
97162222. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส1162020-05-182020-05-18
98162323. ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค1162020-05-182020-05-18
99162424. อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก1162020-05-182020-05-18
100162525. ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด1162020-05-182020-05-18
101162626. อัตราป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ไข้หวัดใหญ่)1162020-05-182020-05-18
102162727. จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า1162020-05-182020-05-18
103162828. ร้อยละของความสำเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re - Accreditaion)1162020-05-182020-05-18
104162929. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร1162020-05-182020-05-18
105163030. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพกับ สรพ.1162020-05-182020-05-18
106163131. ร้อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน1162020-05-182020-05-18
107163232. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง และระดับตติยภูมิระดับสูง1162020-05-182020-05-18
108163333. ความสำเร็จในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์1162020-05-182020-05-18
109163434. ความสำเร็จในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข1162020-05-182020-05-18
110163535. ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์1162020-05-182020-05-18
111163636. ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่าย สามารถเข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน1162020-05-182020-05-18
112163737. ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) สามารถรับบริการภายใน 10 นาที1162020-05-182020-05-18
113163839. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี 1162020-05-182020-05-18
114163938. ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถรับบริการภายใน 15 นาที 1162020-05-182020-05-18
115164040. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค1162020-05-182020-05-18
116164141. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย1162020-05-182020-05-18
117164242. ร้อยละของสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายตามกฎหมาย1162020-05-182020-05-18
118164343. ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก1162020-05-182020-05-18
119164444. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ1162020-05-182020-05-18
120164545. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้าง1162020-05-182020-05-18
121164646. ร้อยละของชาว กทม. มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน1162020-05-182020-05-18
122164747. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง1162020-05-182020-05-18
123164848. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี1162020-05-182020-05-18
124164949. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี1162020-05-182020-05-18
125165050. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ1162020-05-182020-05-18
126165151. ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน1162020-05-182020-05-18
127165252. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของ กทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน1162020-05-182020-05-18
128165353. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี1162020-05-182020-05-18
129165454. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี1162020-05-182020-05-18
130165555. จำนวนทุนการศึกษาที่ กทม. มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ1162020-05-182020-05-18
13121011. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย2212020-05-182020-05-18
13221022. ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง2212020-05-182020-05-18
13321033. ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต2212020-05-182020-05-18
13421044. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทั้ง จับ-ปรับ ของสำนักงานเขต2212020-05-182020-05-18
13521055. ระยะทางที่ได้ดำเนินการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดินช่วงสอง (41 กม.)2212020-05-182020-05-18
13622011. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร2222020-05-182020-05-18
13722022. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 2222020-05-182020-05-18
13822033. สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รับการพัฒนาเพิ่ม2222020-05-182020-05-18
13922044. พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา และป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ2222020-05-182020-05-18
14022055. ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่ กทม.2222020-05-182020-05-18
14123011. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้า BTS)2232020-05-182020-05-18
14223022. ร้อยละของเส้นทางที่ดำเนินการตามผลการศึกษาความต้องการในการให้บริการ ระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Feeder)2232020-05-182020-05-18
14323033. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง2232020-05-182020-05-18
14423044. ร้อยละความสำเร็จในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน2232020-05-182020-05-18
14523055. ร้อยละของผู้ใช้จักรยานในการสัญจรเพิ่มขึ้น2232020-05-182020-05-18
14623066. การสำรวจเส้นทางสัญจรทางน้ำ2232020-05-182020-05-18
14723077. จำนวนท่าเรือโดยสารที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง2232020-05-182020-05-18
14823088. ร้อยละความสำเร็จของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการสัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้น2232020-05-182020-05-18
14923099. ร้อยละของผู้สัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้น2232020-05-182020-05-18
150231010. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ผู้สัญจรทางน้ำ2232020-05-182020-05-18
151231111. จำนวนถนนที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายแก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยกอุโมงค์ลอดใต้แยก ทางยกระดับ2232020-05-182020-05-18
152231212. พื้นที่ (ทางแยก) ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร2232020-05-182020-05-18
153231313. ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจร2232020-05-182020-05-18
154231414. ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจร ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชม. เมื่อได้รับการแจ้งหรือตรวจพบ2232020-05-182020-05-18
15524011. อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง
- พลังงานไฟฟ้า
- พลังงานเชื้อเพลิง
2242020-05-182020-05-18
15624022. ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก2242020-05-182020-05-18
15724033. ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน2242020-05-182020-05-18
15824044. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น2242020-05-182020-05-18
1593101๑. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง3312020-05-182020-05-18
1603102๒. ร้อยละความก้าวหน้าของการสร้างลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการครบทั้งสองฝั่ง3312020-05-182020-05-18
1613103๓. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรที่มีทางข้ามมีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ3312020-05-182020-05-18
1623104๔. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้บริการรถรับ-ส่ง3312020-05-182020-05-18
16331055. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ3312020-05-182020-05-18
16431066. ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ3312020-05-182020-05-18
16531077. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมมีงานทำเพิ่มขึ้น3312020-05-182020-05-18
16631088. ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น3312020-05-182020-05-18
16731099. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น3312020-05-182020-05-18
168311010. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป3312020-05-182020-05-18
169311111. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย3312020-05-182020-05-18
170311212. จำนวนคลินิกผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ”3312020-05-182020-05-18
171311313. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ3312020-05-182020-05-18
172311414. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี3312020-05-182020-05-18
173311515. ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ3312020-05-182020-05-18
1743201๑. ระดับความสำเร็จในการการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ3322020-05-182020-05-18
1753202๒. ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน3322020-05-182020-05-18
1763203๓. มีแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบและผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น3322020-05-182020-05-18
1773204๔. ร้อยละของแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น3322020-05-182020-05-18
17832055. ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพ ที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน3322020-05-182020-05-18
17932066. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม3322020-05-182020-05-18
18032077. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน3322020-05-182020-05-18
18133011. ร้อยละของการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3332020-05-182020-05-18
18233022. จำนวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ3332020-05-182020-05-18
18333033. ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาที่สอบ3332020-05-182020-05-18
18433044. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด3332020-05-182020-05-18
18533055. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ ๖๐3332020-05-182020-05-18
18633066. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ3332020-05-182020-05-18
18733077. ร้อยละของผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย3332020-05-182020-05-18
18833088. ร้อยละของนักเรียนมีคะแนน IQ และ EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน3332020-05-182020-05-18
18933099. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป3332020-05-182020-05-18
190331010. ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม3332020-05-182020-05-18
191331111. จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการ การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีแผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน3332020-05-182020-05-18
192331212. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรุ้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3332020-05-182020-05-18
193331313. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย3332020-05-182020-05-18
19434011. จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา3342020-05-182020-05-18
19534022. จำนวนชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น3342020-05-182020-05-18
19634033. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร3342020-05-182020-05-18
19734044. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง3342020-05-182020-05-18
1984101๑. ความหนาแน่นของประชากร
- ในเขตเมืองชั้นใน
(๑) พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า
(๒) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
- ในเขตเมืองชั้นกลาง
4412020-05-182020-05-18
1994102๒. จำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลางเพิ่มขึ้น4412020-05-182020-05-18
2004103๓. มีประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)4412020-05-182020-05-18
2014104๔. จำนวนพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดิน4412020-05-182020-05-18
2024105๕. ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งดำเนินการ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและมีการสั่งการให้แก้ไข4412020-05-182020-05-18
2034106๖. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน4412020-05-182020-05-18
20441077. ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นนอกเพิ่มขึ้นบริเวณย่านชุมชนสำคัญ4412020-05-182020-05-18
20541088. จำนวนย่านชุมชนสำคัญในเขตเมืองชั้นนอกที่มีศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน4412020-05-182020-05-18
20641099. จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓4412020-05-182020-05-18
20751011. ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัด ปรับปรุงการแก้ไข กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร5512020-05-182020-05-18
2085201๑. ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางให้การพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต5522020-05-182020-05-18
2095202๒. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน5522020-05-182020-05-18
2105203๓. ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต5522020-05-182020-05-18
21152044. กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร5522020-05-182020-05-18
21252055. จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่เสนอแนะไปยังสภากรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาเมือง5522020-05-182020-05-18
2135301๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่มีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานหลัก5532020-05-182020-05-18
21453022. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ5532020-05-182020-05-18
2155401๑. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร5542020-05-182020-05-18
21654022. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์5542020-05-182020-05-18
2175501๑. ร้อยละของการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและผลักดันวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ของภาคประชาชน5552020-05-182020-05-18
2186101๑. จัดทำผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและแผนการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร6612020-05-182020-05-18
2196102๒. มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนทราบ6612020-05-182020-05-18
2206103๓. จำนวนและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
- จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓
- ระดับความพึงพอใจ
6612020-05-182020-05-18
22161044. กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุง พัฒนา และคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของตลาด6612020-05-182020-05-18
22261055. จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ6612020-05-182020-05-18
22361066. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่นำไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ6612020-05-182020-05-18
22461077. ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ6612020-05-182020-05-18
22561088. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและมีความเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม6612020-05-182020-05-18
22661099. ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น6612020-05-182020-05-18
227611010. ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้6612020-05-182020-05-18
228611111. ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย
- ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร
6612020-05-182020-05-18
229611212. จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น6612020-05-182020-05-18
2306201๑. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย6622020-05-182020-05-18
23162022. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว6622020-05-182020-05-18
23262033. จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ6622020-05-182020-05-18
23362044. กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว6622020-05-182020-05-18
23462055. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน6622020-05-182020-05-18
2356301๑. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการต่อการให้การสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร6632020-05-182020-05-18
23671011. กรุงเทพมหานครมีการพัฒนากฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง7712020-05-182020-05-18
23771022. การดำเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานครได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ7712020-05-182020-05-18
23872011. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับรู้ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปีผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร7722020-05-182020-05-18
23972022. ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ7722020-05-182020-05-18
24073011. ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลาการตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ7732020-05-182020-05-18
24173022. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบราชการของกรุงเทพมหานคร7732020-05-182020-05-18
24273033. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล7732020-05-182020-05-18
24373044. ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล7732020-05-182020-05-18
24473055. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร7732020-05-182020-05-18
24573066. ความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต7732020-05-182020-05-18
2467401๑. มีการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน7742020-05-182020-05-18
2477402๒. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้7742020-05-182020-05-18
2487403๓. มูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) ต่อมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร7742020-05-182020-05-18
2497404๔. ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระลดลง7742020-05-182020-05-18
2507405๕. มีการดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร7742020-05-182020-05-18
2517406๖. มีการจัดทำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร7742020-05-182020-05-18
25274077. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน7742020-05-182020-05-18
25374088. เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณ7742020-05-182020-05-18
25474099. มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน7742020-05-182020-05-18
255741010. มีแผนการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง7742020-05-182020-05-18
256741111. ระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจำของกรุงเทพมหานคร7742020-05-182020-05-18
257741212. จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในกำหนด7742020-05-182020-05-18
258741313. รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานครได้รับการรับรองการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับอนุญาต7742020-05-182020-05-18
259741414. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามแผนการตรวจสอบประจำปี7742020-05-182020-05-18
260741515. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครได้รับการปฏิบัติตามแผน7742020-05-182020-05-18
261741616. ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล7742020-05-182020-05-18
262741717. มีนโยบายทางการคลังชัดเจน7742020-05-182020-05-18
263741818. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร7742020-05-182020-05-18
26475011. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน7752020-05-182020-05-18
26575022. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร7752020-05-182020-05-18
26675033. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง7752020-05-182020-05-18
26775044. บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล7752020-05-182020-05-18ตาราง : ตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (รายมิติ)

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : ชื่อตัวชี้วัดระบุเป็นรายมิติ จำนวน 28 มิติ

iddimcodedimtitlestacodeadddateupdatedate
111มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 12020-05-182020-05-18
212มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 12020-05-182020-05-18
313มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 12020-05-182020-05-18
414มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 12020-05-182020-05-18
515มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 12020-05-182020-05-18
616มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 12020-05-182020-05-18
721มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 22020-05-182020-05-18
822มิติที่ 2.2 พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทุกพื้นที่ 22020-05-182020-05-18
923มิติที่ 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก 22020-05-182020-05-18
1024มิติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 22020-05-182020-05-18
1131มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 32020-05-182020-05-18
1232มิติที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 32020-05-182020-05-18
1333มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน 32020-05-182020-05-18
1434มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม 32020-05-182020-05-18
1541มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม 42020-05-182020-05-18
1651มิติที่ 5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 52020-05-182020-05-18
1752มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 52020-05-182020-05-18
1853มิติที่ 5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน 52020-05-182020-05-18
1954มิติที่ 5.4 การเมืองสีขาว 52020-05-182020-05-18
2055มิติที่ 5.5 พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 52020-05-182020-05-18
2161มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 62020-05-182020-05-18
2262มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 62020-05-182020-05-18
2363มิติที่ 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 62020-05-182020-05-18
2471มิติที่ 7.1 กฎหมาย 72020-05-182020-05-18
2572มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 72020-05-182020-05-18
2673มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 72020-05-182020-05-18
2774มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 72020-05-182020-05-18
2875มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 72020-05-182020-05-18ตาราง : ตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (รายยุทธศาสตร์)

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : ตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ แบ่งตามยุทธศาสตร์ จำนวน 7 ยุทธศาสตร์

idstacodestatitleadddateupdatedate
11ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 2020-05-182020-05-18
22ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 2020-05-182020-05-18
33ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน 2020-05-182020-05-18
44ด้านที่ 4 มหานครกระชับ 2020-05-182020-05-18
55ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 2020-05-182020-05-18
66ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 2020-05-182020-05-18
77ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 2020-05-182020-05-18