โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือค่า BMI ลดลงจากเดิม : 104

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วย%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วน ลงพุง หมายถึง บุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์และหรือประชาชนทั่วไป - รอบเอว หรือ BMI ลดลง หมายถึง ผู้เข้าร่วมโครงการที่วัดรอบเอวหรือ BMI หลังเข้าร่วมโครงการลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมดคูณด้วย 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย เป็นหลัก สำนักการแพทย์ สนับสนุน

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0201 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือค่า BMI ลดลงจากเดิม)

ตาราง : Indicator13_bmi

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือค่า BMI ลดลงจากเดิม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด

idhospcodeyearsbmi_allbmi_decreasedadddateupdatedate
111537256254542020-06-092020-06-09
211539256285692020-06-092020-06-09
311541256253432020-06-092020-06-09
411540256225212020-06-092020-06-09
511536256250422020-06-092020-06-09
611538256240352020-06-092020-06-09
714641256220172020-06-092020-06-09
815049256250442020-06-092020-06-09ตาราง : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือค่า BMI ลดลงจากเดิม

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือค่า BMI ลดลงจากเดิม โดยคำนวณจากระยะเวลาการเริ่มต้นโครงการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และวัดผลในเดือนกันยายน

idhccodehcnamethproject_totalobesity_totalobesity_passobesity_resultadddateupdatedate
3HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ46312993.52020-06-092020-09-11
2HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ39181688.92020-06-092020-09-11
6HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์52343088.22020-06-092020-09-11
4HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ62292689.72020-06-092020-09-11
5HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง32161487.52020-06-092020-09-11
13HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ40242291.72020-06-092020-09-11
8HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์72423685.72020-06-092020-09-11
9HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง72444090.92020-06-092020-09-11
10HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย42312890.32020-06-092020-09-11
11HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท46302893.32020-06-092020-09-11
12HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์452522882020-06-092020-09-11
14HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช21131184.62020-06-092020-09-11
19HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล4622221002020-06-092020-09-11
15HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง52242291.72020-06-092020-09-11
16HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว71363288.92020-06-092020-09-11
17HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี66353188.62020-06-092020-09-11
18HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์41272488.92020-06-092020-09-11
33HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก48322887.52020-06-092020-09-11
20HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง382320872020-06-092020-09-11
21HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด34211990.52020-06-092020-09-11
22HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง875046922020-06-092020-09-11
23HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ68262596.22020-06-092020-09-11
24HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา73443988.62020-06-092020-09-11
25HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน27161487.52020-06-092020-09-11
26HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง35161487.52020-06-092020-09-11
27HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์39222090.92020-06-092020-09-11
28HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์51272592.62020-06-092020-09-11
29HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี66413790.22020-06-092020-09-11
30HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร103696391.32020-06-092020-09-11
31HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม42262284.62020-06-092020-09-11
32HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร67242083.32020-06-092020-09-11
34HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม65322887.52020-06-092020-09-11
35HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี28131184.62020-06-092020-09-11
36HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก31181688.92020-06-092020-09-11
37HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล35232191.32020-06-092020-09-11
38HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา44262596.22020-06-092020-09-11
39HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ50322887.52020-06-092020-09-11
40HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ49171588.22020-06-092020-09-11
41HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค122635892.12020-06-092020-09-11
42HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย77474289.42020-06-092020-09-11
43HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา32161487.52020-06-092020-09-11
44HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี39272592.62020-06-092020-09-11
45HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก98646398.42020-06-092020-09-11
46HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า67373389.22020-06-092020-09-11
47HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ40302686.72020-06-092020-09-11
48HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง50322990.62020-06-092020-09-11
67HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 448282589.32020-06-092020-09-11
53HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก52302893.32020-06-092020-09-11
7HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง412320872020-06-092020-09-11
58HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ40282485.72020-06-092020-09-11
63HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา56292689.72020-06-092020-09-11
49HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ90615691.82020-06-092020-09-11
54HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง45221986.42020-06-092020-09-11
59HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม46292689.72020-06-092020-09-11
50HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา7639391002020-06-092020-09-11
55HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม473027902020-06-092020-09-11
68HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา79514486.32020-06-092020-09-11
51HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม57363186.12020-06-092020-09-11
64HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย42262492.32020-06-092020-09-11
60HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ63373286.52020-06-092020-09-11
52HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน54262284.62020-06-092020-09-11
56HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2417171002020-06-092020-09-11
61HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์36221986.42020-06-092020-09-11
65HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา19131184.62020-06-092020-09-11
57HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ57191789.52020-06-092020-09-11
69HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2718181002020-06-092020-09-11
62HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์22131292.32020-06-092020-09-11
66HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน74393487.22020-06-092020-09-11ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0202 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด)