โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ : 106

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
:เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน หมายถึง ภารกิจการจัดบริการสาธารณะของรัฐ และส่วนกลาง ที่ถ่ายโอนมาให้กรุงเทพมหานคร โดยภารกิจที่ถ่ายโอนเป็นภารกิจที่มีการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและกรุงเทพมหานคร หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมาย และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) กฎหมายกระจายอำนาจ หมายถึง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมถึงฉบับอื่นๆ ที่อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจ หมายถึง ภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาแล้ว สามารถดำเนินการได้ โดยไม่มีการส่งคืนภารกิจให้กับส่วนราชการเจ้าของภารกิจ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนและสามารถดำเนินการได้ *100 / ภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

1. รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 2. เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. (ปี 2561 -2563) 3. ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของ กทม. (ปี 2561 -2563)

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030200-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0468 : รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0469 : เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ กทม. (ปี 2561 -2563))

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0470 : ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของ กทม. (ปี 2561 -2563))