โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก : 108

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 45

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี สำหรับปีงบประมาณ 2563 จะมีขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) การประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 อย่างน้อย 1 ครั้ง 2) การประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 อย่างน้อย 1 ครั้ง 3) การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 อย่างน้อย 2 ครั้ง 4) การติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก ในการประเมินแผนแม่บทฯ ระยะ 5 ปี 5) การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทฯ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ = [จำนวนขั้นตอนการดำเนินการที่สำเร็จ / จำนวนขั้นตอนทั้งหมด] x 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0350 : ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก)