โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง : 109

ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ : 5 จากปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผู้กระทำผิด หมายถึง บุคคลที่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า 2. เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของบุคคลที่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจาก 5 ช่องทาง ได้แก่ 1) E-mail สำนักเทศกิจ 2) Facebook สำนักเทศกิจ 3) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 4) ไลน์แอด “อัศวินคลายทุกข์” 5) แอพพลิเคชั่นแจ้งเบาะแส 3. ทางเท้า หมายถึง พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่ง ของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน (พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละเรื่องรองเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง ใช้สูตรคำนวณดังนี้ y= ((x_1- x_2 )× 100)/x_1 y = ร้อยละเรื่องรองเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง x1 = จำนวนเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 x2 = จำนวนเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักเทศกิจ/สำนักงานเขต

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0313 : จำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี จำแนกตามฐานความผิด)