โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว : 110

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร และใช้บริการ ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร - การให้บริการด้านการท่องเที่ยว หมายถึง การให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น บริการด้านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม เป็นต้น - ความพึงพอใจ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีทัศนคติด้านบวกต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ระดับความพึงพอใจมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0502 : ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว)

ตาราง : 4_2 tourist_satisfactionservice

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

idtourist_satisfactionservicethemostmuchmoderatelitleleastxbarvaluesdvaluedatereportfiscalyeardepartmentbranchadddateupdatedate
1ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับตรงตามความต้องการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมีความหลากหลาย1991777004.5010.5362019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
2การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความกระตือรือร้น ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส การให้บริการข้อมูล 2261542004.5860.5042019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
3ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้2151652004.5580.5082019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
4ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร000004.5480.4912019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27