โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

20. ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน : 114

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : ลดลงร้อยละ 3

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1) ยานพาหนะ หมายถึง รถยนต์ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 รถตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 2) มลพิษทางอากาศ หมายถึง ปริมาณสารมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปลายท่อไอเสียของยานพาหนะ อาทิ ควันดำ ควันขาว CO HC หรืออื่น ๆ 3) ค่ามาตรฐาน หมายถึง ค่ามาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากปลายท่อไอเสียของยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 4) ปีฐาน พ.ศ. 2559 ร้อยละ 23.39

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1) ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน = [จำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐาน / จำนวนยานพาหนะที่ตรวจวัดมลพิษทั้งหมด] X 100 2) เทียบกับปีฐาน ร้อยละ 23.39

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0065 : จำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานปีปัจจุบัน และปีฐาน (2559))