โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

21. ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน : 115

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 98

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1) ข้อมูลคุณภาพอากาศ หมายถึง ข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในรายพารามิเตอร์ที่มีการจัดเก็บข้อมูลและใช้พิจารณาในตัวชี้วัด ประกอบด้วย 4 พารามิเตอร์ ดังนี้ - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 170 ส่วนในพันล้านส่วน) และ - ก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 ส่วนในพันล้านส่วน) 2. พื้นที่ทั่วไป หมายถึง สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตั้งอยู่ในสถานที่ทำงานหรือแหล่งที่พักอาศัยและห่างจากถนนสายหลักมากกว่า 10 เมตร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ยร้อยละข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละพารามิเตอร์

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0066 : จำนวนข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ข้อมูล) รายไตรมาส รายปี)

ตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัด (ข้อมูล) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อมูล) - ช่วงค่าการตรวจวัด (Max – Min)

idstation_areapm10_minpm10_maxpm10_overstdpm10_countno2_minno2_maxno2_overstdno2_countco1h_minco1h_maxco1h_overstdco1h_countco8h_minco8h_maxco8h_overstdco8h_counto31h_mino31h_maxo31h_overstdo31h_counto38h_mino38h_maxo38h_overstdo38h_countpm2_5_minpm2_5_maxpm2_5_overstdpm2_5_countadddateupdatedate
2พระโขนง13155143620158.40828604.5082950.13.2086040000000000002020-06-112020-06-11
3ราษฎร์บูรณะ36165163610116.20835505.40825303.1086190000000000002020-06-112020-06-11
4ราชเทวี181251354210008372013.8082780.12.608556011348393079.498665976163542020-06-112020-06-11
5สรุป131855914340158.4033142013.803306707.9034385011348393079.498665976163542020-06-112020-06-11
6ค่ามาตรฐาน00120000170000300009000100000700005002020-06-112020-08-10
1ดินแดง29185283570136.608129012.40824107.9086060000000000002020-06-112020-10-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0067 : จำนวนข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อมูล) รายไตรมาส รายปี)

ตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัด (ข้อมูล) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อมูล) - ช่วงค่าการตรวจวัด (Max – Min)

idstation_areapm10_minpm10_maxpm10_overstdpm10_countno2_minno2_maxno2_overstdno2_countco1h_minco1h_maxco1h_overstdco1h_countco8h_minco8h_maxco8h_overstdco8h_counto31h_mino31h_maxo31h_overstdo31h_counto38h_mino38h_maxo38h_overstdo38h_countpm2_5_minpm2_5_maxpm2_5_overstdpm2_5_countadddateupdatedate
2พระโขนง13155143620158.40828604.5082950.13.2086040000000000002020-06-112020-06-11
3ราษฎร์บูรณะ36165163610116.20835505.40825303.1086190000000000002020-06-112020-06-11
4ราชเทวี181251354210008372013.8082780.12.608556011348393079.498665976163542020-06-112020-06-11
5สรุป131855914340158.4033142013.803306707.9034385011348393079.498665976163542020-06-112020-06-11
6ค่ามาตรฐาน00120000170000300009000100000700005002020-06-112020-08-10
1ดินแดง29185283570136.608129012.40824107.9086060000000000002020-06-112020-10-15ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0068 : ค่าพิสัยข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Max – Min) รายไตรมาส รายปี)

ตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2558

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง :

idstation_areapm10_minpm10_maxpm10_overstdpm10_countno2_minno2_maxno2_overstdno2_countco1h_minco1h_maxco1h_overstdco1h_countco8h_minco8h_maxco8h_overstdco8h_counto31h_mino31h_maxo31h_overstdo31h_counto38h_mino38h_maxo38h_overstdo38h_countpm2_5_minpm2_5_maxpm2_5_overstdpm2_5_countadddateupdatedate
2พระโขนง1514133264120.4075270.111075190.23.107819------------2020-05-232020-05-23
3ราษฎร์บูรณะ45212323290149.20753504.10756803.3307945------------2020-05-232020-05-23
4ราชเทวี17.48123.0633440.18167.460819909.090775008.43077550168.75218114095.663782075.4686.29272462020-05-232020-05-23
5สรุป152124713540167.4603091301103097308.430319530168.75218114095.663782075.4686.29272462020-05-232020-05-23
6ค่ามาตรฐาน--120---170---30---9---100---70---50-2020-05-232020-09-15
1ดินแดง3015193553.6148.80765204.90813603.508434------------2020-05-232020-10-15ตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2559

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง :

idstation_areapm10_minpm10_maxpm10_overstdpm10_countno2_minno2_maxno2_overstdno2_countco1h_minco1h_maxco1h_overstdco1h_countco8h_minco8h_maxco8h_overstdco8h_counto31h_mino31h_maxo31h_overstdo31h_counto38h_mino38h_maxo38h_overstdo38h_countpm2_5_minpm2_5_maxpm2_5_overstdpm2_5_countadddateupdatedate
2พระโขนง2118517308013207487050776703.508019------------2020-05-232020-05-23
3ราษฎร์บูรณะ43181293432182380020110812702.808358------------2020-05-232020-05-23
4ราชเทวี191180339693083800140841503.708701011268269088148599990103382020-05-232020-05-23
5สรุป19185551318018233203001603214705.6033225011268269088148599990103382020-05-232020-05-23
6ค่ามาตรฐาน--120---170---30---9---100---70---50-2020-05-232020-08-10
1ดินแดง3914893280122081610160783805.608147------------2020-05-232020-10-15ตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง :

idstation_areapm10_minpm10_maxpm10_overstdpm10_countno2_minno2_maxno2_overstdno2_countco1h_minco1h_maxco1h_overstdco1h_countco8h_minco8h_maxco8h_overstdco8h_counto31h_mino31h_maxo31h_overstdo31h_counto38h_mino38h_maxo38h_overstdo38h_countpm2_5_minpm2_5_maxpm2_5_overstdpm2_5_countadddateupdatedate
2พระโขนง2718436335117118160015081410.44.108482------------2020-05-232020-05-23
3ราษฎร์บูรณะ371682233501610831009083100308664------------2020-05-232020-05-23
4ราชเทวี211040347496082140130788802.80813701031833807813861076853512020-05-232020-05-23
6ค่ามาตรฐาน--120---170---30---9---100---70---50-2020-05-232020-05-23
5สรุป21184601257017933127501503080805.403194101031833807813861076853512020-05-232020-09-15
1ดินแดง4413922400179265910150646905.406658------------2020-05-232020-10-15ตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง :

idstation_areapm10_minpm10_maxpm10_overstdpm10_countno2_minno2_maxno2_overstdno2_countco1h_minco1h_maxco1h_overstdco1h_countco8h_minco8h_maxco8h_overstdco8h_counto31h_mino31h_maxo31h_overstdo31h_counto38h_mino38h_maxo38h_overstdo38h_countpm2_5_minpm2_5_maxpm2_5_overstdpm2_5_countadddateupdatedate
2พระโขนง21219313300120075560240754905.507859 - - - - - - - - - - - -2020-05-232020-05-23
3ราษฎร์บูรณะ47183192520204260490180632204.206418 - - - - - - - - - - - -2020-05-232020-05-23
4ราชเทวี231251359692082560160784107080380118882360832983341077183422020-05-232020-05-23
5สรุป212196112320204228406024028463090293120118882360832983341077183422020-05-232020-05-23
6ค่ามาตรฐาน--120---170---30---9---100---70---50-2020-05-232020-05-23
1ดินแดง3915910291011806545017067510.1906997 - - - - - - - - - - - -2020-05-232020-10-15ตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง :

idstation_areapm10_minpm10_maxpm10_overstdpm10_countno2_minno2_maxno2_overstdno2_countco1h_minco1h_maxco1h_overstdco1h_countco8h_minco8h_maxco8h_overstdco8h_counto31h_mino31h_maxo31h_overstdo31h_counto38h_mino38h_maxo38h_overstdo38h_countpm2_5_minpm2_5_maxpm2_5_overstdpm2_5_countadddateupdatedate
2พระโขนง13155143620158.40828604.5082950.13.208604------------2020-05-232020-09-15
3ราษฎร์บูรณะ36165163610116.20835505.40825303.108619------------2020-05-232020-09-15
4ราชเทวี181251354210008372013.8082780.12.608556011348393079.498665976163542020-05-232020-09-15
5สรุป131855914340158.4033142013.803306707.9034385011348393079.498665976163542020-05-232020-09-15
6ค่ามาตรฐาน--120---170---30---9---100---70---50-2020-05-232020-09-15
1ดินแดง29185283570136.608129012.40824107.908606------------2020-05-232020-10-15ตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2561ประกอบด้วย ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)ก๊าซโอโซน (O3) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัด (ข้อมูล) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อมูล) - ช่วงค่าการตรวจวัด (Max – Min)

idstation_areapm10_minpm10_maxpm10_overstdpm10_countno2_minno2_maxno2_overstdno2_countco1h_minco1h_maxco1h_overstdco1h_countco8h_minco8h_maxco8h_overstdco8h_counto31h_mino31h_maxo31h_overstdo31h_counto38h_mino38h_maxo38h_overstdo38h_countpm2_5_minpm2_5_maxpm2_5_overstdpm2_5_countadddateupdatedate
2พระโขนง21219313300120075560240754905.5078590000000000002020-06-112020-06-11
3ราษฎร์บูรณะ47183192520204260490180632204.2064180000000000002020-06-112020-06-11
4ราชเทวี231251359692082560160784107080380118882360832983341077183422020-06-112020-06-11
5สรุป212196112320204228406024028463090293120118882360832983341077183422020-06-112020-06-11
6ค่ามาตรฐาน00120000170000300009000100000700005002020-06-112020-08-10
1ดินแดง3915910291011806545017067510.19069970000000000002020-06-112020-10-15ตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2559

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)ก๊าซโอโซน (O3) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัด (ข้อมูล) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อมูล) - ช่วงค่าการตรวจวัด (Max – Min)

idstation_areapm10_minpm10_maxpm10_overstdpm10_countno2_minno2_maxno2_overstdno2_countco1h_minco1h_maxco1h_overstdco1h_countco8h_minco8h_maxco8h_overstdco8h_counto31h_mino31h_maxo31h_overstdo31h_counto38h_mino38h_maxo38h_overstdo38h_countpm2_5_minpm2_5_maxpm2_5_overstdpm2_5_countadddateupdatedate
2พระโขนง2118517308013207487050776703.5080190000000000002020-06-112020-06-11
3ราษฎร์บูรณะ43181293432182380020110812702.8083580000000000002020-06-112020-06-11
4ราชเทวี191180339693083800140841503.708701011268269088148599990103382020-06-112020-06-11
5สรุป19185551318018233203001603214705.6033225011268269088148599990103382020-06-112020-06-11
6ค่ามาตรฐาน00120000170000300009000100000700005002020-06-112020-08-10
1ดินแดง3914893280122081610160783805.6081470000000000002020-06-112020-10-15ตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)ก๊าซโอโซน (O3) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัด (ข้อมูล) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อมูล) - ช่วงค่าการตรวจวัด (Max – Min)

idstation_areapm10_minpm10_maxpm10_overstdpm10_countno2_minno2_maxno2_overstdno2_countco1h_minco1h_maxco1h_overstdco1h_countco8h_minco8h_maxco8h_overstdco8h_counto31h_mino31h_maxo31h_overstdo31h_counto38h_mino38h_maxo38h_overstdo38h_countpm2_5_minpm2_5_maxpm2_5_overstdpm2_5_countadddateupdatedate
2พระโขนง2718436335117118160015081410.44.1084820000000000002020-06-112020-06-11
3ราษฎร์บูรณะ3716822335016108310090831003086640000000000002020-06-112020-06-11
4ราชเทวี211040347496082140130788802.80813701031833807813861076853512020-06-112020-06-11
5สรุป21184601257017933127501503080805.403194101031833807813861076853512020-06-112020-06-11
6ค่ามาตรฐาน00120000170000300009000100000700005002020-06-112020-08-10
1ดินแดง4413922400179265910150646905.4066580000000000002020-06-112020-10-15ตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัด (ข้อมูล) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อมูล) - ช่วงค่าการตรวจวัด (Max – Min)

idstation_areapm10_minpm10_maxpm10_overstdpm10_countno2_minno2_maxno2_overstdno2_countco1h_minco1h_maxco1h_overstdco1h_countco8h_minco8h_maxco8h_overstdco8h_counto31h_mino31h_maxo31h_overstdo31h_counto38h_mino38h_maxo38h_overstdo38h_countpm2_5_minpm2_5_maxpm2_5_overstdpm2_5_countadddateupdatedate
2พระโขนง13155143620158.40828604.5082950.13.2086040000000000002020-06-112020-06-11
3ราษฎร์บูรณะ36165163610116.20835505.40825303.1086190000000000002020-06-112020-06-11
4ราชเทวี181251354210008372013.8082780.12.608556011348393079.498665976163542020-06-112020-06-11
5สรุป131855914340158.4033142013.803306707.9034385011348393079.498665976163542020-06-112020-06-11
6ค่ามาตรฐาน00120000170000300009000100000700005002020-06-112020-08-10
1ดินแดง29185283570136.608129012.40824107.9086060000000000002020-06-112020-10-15ตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2558

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)ก๊าซโอโซน (O3) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัด (ข้อมูล) - จำนวนข้อมูลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อมูล) - ช่วงค่าการตรวจวัด (Max – Min)

idstation_areapm10_minpm10_maxpm10_overstdpm10_countno2_minno2_maxno2_overstdno2_countco1h_minco1h_maxco1h_overstdco1h_countco8h_minco8h_maxco8h_overstdco8h_counto31h_mino31h_maxo31h_overstdo31h_counto38h_mino38h_maxo38h_overstdo38h_countpm2_5_minpm2_5_maxpm2_5_overstdpm2_5_countadddateupdatedate
2พระโขนง1514133264120.4075270.111075190.23.1078190000000000002020-06-112020-06-11
3ราษฎร์บูรณะ45212323290149.20753504.10756803.33079450000000000002020-06-112020-06-11
4ราชเทวี17.48123.0633440.18167.460819909.090775008.43077550168.75218114095.663782075.4686.29272462020-06-112020-06-11
5สรุป152124713540167.4603091301103097308.430319530168.75218114095.663782075.4686.29272462020-06-112020-06-11
6ค่ามาตรฐาน00120000170000300009000100000700005002020-06-112020-09-15
1ดินแดง3015193553.6148.80765204.90813603.5084340000000000002020-06-112020-10-15ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0073 : จำนวนโครงการก่อสร้างที่ผ่าน EIA ที่ดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองฯ (จำแนกรายชื่อโครงการก่อสร้าง ที่ตั้ง สำนักงานเขต))

ตาราง : ข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ผ่าน EIA ปี 2562

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ผ่าน EIA ปี 2562 ประกอบด้วย ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ และสถานที่ตั้งโครงการ

idproject_nameproject_ownerproject_locationproject_distictadddateupdatedate
2โครงการ ไลเคอ โฮเทลบริษัท ไลเคอ โฮเทล แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด (บริษัท เดอะไนน์โซเทล จ.)ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.จอมทอง2020-06-112020-06-11
3ลุมพินี พระราม 2-สุขสวัสดิ์บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.จอมทอง2020-06-112020-06-11
4โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท สุวรรณภูมิ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จก.ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.ลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
5นิชโมโน เจริญนคร บริษัท เสนา เอชเอชพี 5 จำกัด ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.ธนบุรี2020-06-112020-06-11
6เมโทรสกาย วุฒากาศบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.ธนบุรี2020-06-112020-06-11
7เดอะ ทรี หัวหมาก บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.บางกะปิ2020-06-112020-06-11
8ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถ.พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 (ถนนพระเทพฯ) แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.บางกอกน้อย2020-06-112020-06-11
9ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนครบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.คลองสาน2020-06-112020-06-11
10ริชพาร์ค TERMINALบริษัท ริชชี่ ดีเวลลอปเมนท์ 2016 จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.บางเขน2020-06-112020-06-11
11เดอะ เบส สะพานใหม่ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จก.ถ. พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.บางเขน2020-06-112020-06-11
12EASE พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ถนนพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.บางขุนเทียน2020-06-112020-06-11
13สุขสวัสดิ์อพาร์ทเม้นท์ นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณีถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.ราษฎร์บูรณะ2020-06-112020-06-11
14Notting Hill Saphanmaiบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ถนนเทพรักษ์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.สายไหม2020-06-112020-06-11
15นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์บริษัท เสนา ฮันคิว 1 จก.ถ.ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.บางซื่อ2020-06-112020-06-11
16ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญบริษัท ศุภาลัย จำกัดถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.ภาษีเจริญ2020-06-112020-06-11
17อาคารชุด เดอะ พาร์ค แลนด์ เพชรเกษม 56บริษัท นารายา เพชรเกษม จก.ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.ภาษีเจริญ2020-06-112020-06-11
18โครงการ NEWERA EKAMAI-RAMINTRAบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)ถนนสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.ลาดพร้าว2020-06-112020-06-11
19แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.บางซื่อ2020-06-112020-06-11
20อาคารสำนักงานและพาณิชย์ รสา เพชรบุรีบริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัดถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-06-112020-06-11
21ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-06-112020-06-11
22MIXT CHATUCHAKบริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัดถนนกำแพงเพชร 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
23เอลลิโอ เดล มอสส (Elio Del Moss) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัดซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
24ลุมพีนี พาร์ค พหล 32 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
25มิติ เกษตร บริษัท วัน ลีฟวิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จก.ถ. ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
26โครงการ อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. 8 ชั้น (รัชดา 12)บริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัดซอยรัชดาภิเษก 12 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.ห้วยขวาง2020-06-112020-06-11
27โครงการ แอชเชอร์ รัชดาบริษัท เอ พลัส เรียลเอสเตท จำกัดซอย 20 มิถุนาแยก 3 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.ห้วยขวาง2020-06-112020-06-11
28The Quarter at Ploenchitบริษัท เออร์เบิน เพลินจิต จก.ซอยร่วมฤดี 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.ปทุมวัน2020-06-112020-06-11
29ONE BANGKOKสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดย บ. เกษมทรัพย์วัฒน จก.ถ.พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.ปทุมวัน2020-06-112020-06-11
30ไรส์ พระราม 9 (RISE RAMA 9)บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.ห้วยขวาง2020-06-112020-06-11
31แอชตัน อโศก พระราม 9บริษัท อนันดา เอ็ม เอฟ เอเชีย พระรามเก้าหัวมุมถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.ดินแดง2020-06-112020-06-11
32ไอดีโอ โมบิ 105 (IDEO MOBI 105) บริษัท อดีซี-เจวี 16 จำกัดถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.บางนา2020-06-112020-06-11
33อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิทบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.บางนา2020-06-112020-06-11
34โครงการลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารถบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.ดินแดง2020-06-112020-06-11
35Prompan Homelandบริษัท เอวานซ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.ดินแดง2020-06-112020-06-11
36โครงการ 168 สุขุมวิท 36บริษัท แอดวานซ์ ลิฟวิ่ง จำกัดซอยสุขุมวิท 36 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-06-112020-06-11
37โครงการ อาคารชุด ซายน์ สุขุมวิท 50บริษัท ศิริเลิศ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดซอยสุขุมวิท 50 (ซอยแสงอุทัย) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-06-112020-06-11
38ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร บริษัท เอดีซี-เจวี 24 จำกัดถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.ดินแดง2020-06-112020-06-11
39โครงการ La Citta Delre Thonglor 16บริษัท หงส์นครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัดซอยทองหล่อ 16 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา2020-06-112020-06-11
40โครงการ EK 10บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ซอยเอกมัย 10 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา2020-06-112020-06-11
41THE LINE SATHORN (เดอะ ไลน์ สาทร)บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จก.ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.บางรัก2020-06-112020-06-11
42อาคารจงกลนี เรสซิเดนซ์บริษัท ตันตกิตต์ จำกัดถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.บางรัก2020-06-112020-06-11
43ศุภาลัย ริวา แกรนด์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถ.พระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.ยานนาวา2020-06-112020-06-11
44ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถ.วงแหวนอุตสาหกรรม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.ยานนาวา2020-06-112020-06-11
45คอนโดมิเนียมอ่อนนุชบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ซอยสุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.พระโขนง2020-06-112020-06-11
46Siamese Gioia 87บริษัท เอส สุขุมวิท 87 จำกัดถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.พระโขนง2020-06-112020-06-11
47HELENBERGH SATHON-NARADHIWASบริษัท เฮเลนเบิร์ก เอสเตท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.สาทร2020-06-112020-06-11
48THE RESERVE SATHORN (เดอะ รีเซิร์ฟ สาทร)บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ซอยสาทร 3 (ถนนสวนพลู) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.สาทร2020-06-112020-06-11
1Knightsbridge Collage Ramkhamhaeng บริษัท ออริจิ้น รามคำแหง จก.ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.บางกะปิ2020-06-112020-10-15ตาราง : ข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ผ่าน EIA ปี 2561

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ผ่าน EIA ปี 2561 ประกอบด้วย ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ และสถานที่ตั้งโครงการ

idproject_nameproject_ownerproject_locationproject_distictadddateupdatedate
2อาคารสำนักงานพาณิชย์ และสถานศึกษา วานิสสาบริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัดถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.ปทุมวัน2020-06-112020-06-11
3โครงการ THE BASE PHETKASEM 29 (เดอะ เบส เพชรเกษม 29)บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัดถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.ภาษีเจริญ2020-06-112020-06-11
4โครงการ โซลาเรีย นิซิเททซึ โฮเทลส์ สุขุมวิทบริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ.ซอยสุขุมวิท 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-06-112020-06-11
5โครงการ THE TREE CHARAN 30บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.บางกอกน้อย2020-06-112020-06-11
6โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.บางพลัด2020-06-112020-06-11
7โครงการ อาคารสำนักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Buildingบริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัดถนนนราธิวาส แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.ยานนาวา 2020-06-112020-06-11
8โครงการ The Lofts Silomบริษัท ไรมอน แลนด์ สีลม จำกัดถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.บางรัก2020-06-112020-06-11
9โครงการ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-06-112020-06-11
10โครงการ ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา2020-06-112020-06-11
11โครงการ THE PRIVACY THAPHRA-INTERCHANGEบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.บางกอกใหญ่2020-06-112020-06-11
12โครงการ U DELIGHT CHARAN 81 (ยูดีไลท์ จรัญ 81)บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัดถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.บางพลัด2020-06-112020-06-11
13โครงการ อาคารสำนักงานธนบุรีพานิชบริษัท วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จำกัดถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.บางพลัด2020-06-112020-06-11
14โครงการ KSS MIXED-USE DEVELOPMENTบริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัดถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-06-112020-06-11
15โครงการ Siamese Exclusive 42บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัดซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.คลองเตย 2020-06-112020-06-11
16โครงการ อาคารชุด Knightsbridge Prime Sathornบริษัท ออริจิ้น สาทร จำกัดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.สาทร2020-06-112020-06-11
17เอลลิโอ เดล เนสท์บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุขถนนสุขุมวิท 103 (ถ.อุดมสุข) แขวงบางนา เขตบางนา กทม.บางนา2020-06-112020-06-11
18โครงการ อาคารสำนักงานสูง 21 ชั้น บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัดบริษัท สิทธิผล 1919 จำกัดถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.ยานนาวา2020-06-112020-06-11
19โครงการ หอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ถนนชัดพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม.ตลิ่งชัน2020-06-112020-06-11
20CELES บริษัท ลัคกี้ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัดซอยสุขุมวิท 21 (ถ.อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา2020-06-112020-06-11
21โครงการ โรงแรม แฮมตัน แอด ทองหล่อ (Hampton @ Thonglor)บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำกัดซ. สุขุมวิท 55 ถนนทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา 2020-06-112020-06-11
22โครงการ Brown พหลฯ 67บริษัท เอสเตท คิว จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.บางเขน2020-06-112020-06-11
23KNIGHTBRIDGE PHAOLYOTHIN INTERCHANGEบริษัท ออริจิ้น แกรนด์ จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.บางเขน2020-06-112020-06-11
24โครงการ ATMOZ Ladprao 71บริษัท เอสเตท คิว จำกัดถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.ลาดพร้าว2020-06-112020-06-11
25เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
26โครงการ ไอดีโอ พหลโยธิน - จตุจักรบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-06-112020-06-11
27โครงการ โรงพยาบาลวิมุตติบริษัท ที ซี ที จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-06-112020-06-11
28โครงการ Tipco Tower 2 (ทิปโก้ ทาวเวอร์ 2)บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัดถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-06-112020-06-11
29โครงการ The Reserve Pradipatบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-06-112020-06-11
31Knightbridge prime Ratchayothin บริษัท ออริจิ้น สเฟียร์ จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
32The Tree Ladprao 15 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
33โครงการ ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสันบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-06-112020-06-11
34Life Asoke-Rama 9 บริษัท เอพี เอ็มอี 3 จำกัดถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ราชเทวี2020-06-112020-06-11
35ไอดีโอ คิวบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่ โมนูเม้น จำกัดถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-06-112020-06-11
36โครงการ AIRA ONEบริษัท แอสไพเรชั่น จำกัดถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-06-112020-06-11
37ไอดีโอ โมบิ รางน้ำบริษัท เอดีซี-เจวี 13 จำกัดถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-06-112020-06-11
38โครงการ ATMOZ พหลโยธิน 52บริษัท เอสเตท คิว จำกัดซอยพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.สายไหม2020-06-112020-06-11
39โครงการ JW STATION @ RAMINTRAบริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัดถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.มีนบุรี2020-06-112020-06-11
40ไอดีโอ พระรามเก้าตัดใหม่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัดถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.บางกะปิ2020-06-112020-08-10
30โครงการอาคารชุด Life Ladprao (ไลฟ์ ลาดพร้าว)บริษัท เอพี (รัชโยธิน) จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-08-10
1โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลูบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถนนราชพฤกษ์ (สายตากสิน-เพชรเกษม) แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.ธนบุรี2020-06-112020-10-15