โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

21. อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก : 116

ค่าเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่องที่ให้บริการยาต้านไวรัส จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 20, 21, 26, 28, 36, 40, 61, 64 และเข้าเกณฑ์การรักษาดังนี้ 1. สมัครใจรับยาต้านไวรัส 2. สิทธิการรักษา - ของศูนย์บริการสาธารณสุขนำร่อง 5 แห่ง - ต่างจังหวัดที่อยู่ในระหว่างการย้ายสิทธิการรักษา - แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีสิทธิการรักษา (สิทธิประกันสังคม, บัตรประกันสุขภาพ) 3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับยาต้านไวรัสต้องมีระดับ CD4 > 350 และไม่มีอาการเข้าได้กับโรคเอดส์หรือไม่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาได้รับยาต้านไวรัส หารด้วย จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาทั้งหมด คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0236 : จำนวนแม่ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสู่ลูก ในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : แบบรายงานกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกจากศูนย์บริการสาธารณสุข

idhccodehcnamethrepmonthrepyearpreg_hiv_amountpreg_refer_msdpreg_refer_nonadddateupdatedate
6HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1020151012020-05-282020-05-28
12HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1020151012020-05-282020-05-28
33HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1120191012020-05-282020-05-28
39HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1120151102020-05-282020-05-28
42HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1020151102020-05-282020-05-28
3HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0820151012020-05-282020-06-12
4HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง0220151012020-05-282020-06-12
5HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง0520151012020-05-282020-06-12
7HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0820151012020-05-282020-06-12
8HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0620151012020-05-282020-06-12
9HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0820151012020-05-282020-06-12
10HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0220151012020-05-282020-06-12
11HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0720151012020-05-282020-06-12
13HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0320161012020-05-282020-06-12
14HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า0820161012020-05-282020-06-12
15HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0620161012020-05-282020-06-12
16HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0220161012020-05-282020-06-12
17HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม0220161012020-05-282020-06-12
18HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0220161012020-05-282020-06-12
19HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0620161012020-05-282020-06-12
20HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0220171012020-05-282020-06-12
21HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0920171012020-05-282020-06-12
22HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0220171012020-05-282020-06-12
23HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0320171012020-05-282020-06-12
24HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง0920171012020-05-282020-06-12
25HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0220171012020-05-282020-06-12
26HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0320171012020-05-282020-06-12
27HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0420171012020-05-282020-06-12
28HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า0720171012020-05-282020-06-12
29HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ0620171012020-05-282020-06-12
30HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0720171012020-05-282020-06-12
31HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0120171012020-05-282020-06-12
32HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0920181012020-05-282020-06-12
34HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0720191012020-05-282020-06-12
35HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ0320201012020-05-282020-06-12
36HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0220201012020-05-282020-06-12
37HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0820152022020-05-282020-06-12
38HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0720152022020-05-282020-06-12
40HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0820151102020-05-282020-06-12
41HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ0120151102020-05-282020-06-12
44HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์0920171102020-05-282020-06-12
45HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0220171102020-05-282020-06-12
46HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0620171102020-05-282020-06-12
47HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา0120171102020-05-282020-06-12
48HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0220171102020-05-282020-06-12
49HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0820191102020-05-282020-06-12
50HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1120191102020-05-282020-05-28
1HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0620151012020-05-282020-06-12
2HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0220151012020-05-282020-06-12
43HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0820161102020-05-282020-06-12
51HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0720191102020-05-282020-06-12
52HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0720191102020-05-282020-06-12
53HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0420201012020-06-122020-06-12
54HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0420201012020-06-122020-06-12
55HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ0520201102020-07-102020-07-13
56HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0720200002020-08-142020-08-14
57HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0720200002020-08-142020-08-14
58HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม0720200002020-08-142020-08-14
59HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0720200002020-08-142020-08-14
60HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา0720200002020-08-142020-08-14
61HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย0820200002020-09-102020-09-14
62HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0820200002020-09-102020-09-14
66HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0620201012020-10-052020-10-08
63HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0820200002020-09-102020-09-14
67HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0920200002020-10-052020-10-08
64HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ0820200002020-09-102020-09-14
65HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0820200002020-09-102020-09-14
68HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง0920200002020-10-052020-10-08
69HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0920200002020-10-052020-10-08
70HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย0920200002020-10-052020-10-08
72HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0920200002020-10-052020-10-08
71HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ0920200002020-10-052020-10-08
73HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0920200002020-10-052020-10-08
77HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ0920200002020-10-052020-10-08
74HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ0920200002020-10-052020-10-08
75HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค0920200002020-10-052020-10-08
76HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0920200002020-10-052020-10-08
78HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0920200002020-10-052020-10-08
79HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0920200002020-10-052020-10-08
80HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0920200002020-10-052020-10-08
81HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0920200002020-10-052020-10-08
82HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม0920200002020-10-052020-10-08
83HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0920200002020-10-052020-10-08
88HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1020200002020-10-052020-10-05
89HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1020200002020-10-052020-10-05
90HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1020200002020-10-052020-10-05
91HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1020200002020-10-052020-10-05
92HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1020200002020-10-052020-10-05
84HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม0920200002020-10-052020-10-08
85HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา0920200002020-10-052020-10-08
86HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0920200002020-10-052020-10-08
87HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 40920200002020-10-052020-10-08
93HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1020200002020-11-112020-11-11
94HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1020200002020-11-112020-11-11
95HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1020200002020-11-112020-11-11
96HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1020200002020-11-112020-11-11
97HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1020200002020-11-112020-11-11ตาราง : ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ลดลงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลการติดเชื้อเอชไอวีของหญิงที่มาฝากครรภ์ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ความชุก คำนวณจากการสำรวจความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม โดยดำเนินการเก็บข้อมูลปีละครั้ง

idhccodehcnamethrepyearpreg_hiv_resultpreg_hiv_amountadddateupdatedate
1HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ2015102020-05-262020-05-26
2HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ2015222020-05-262020-05-26
3HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ2015302020-05-262020-05-26
4HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ2016102020-05-262020-05-26
5HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ20162152020-05-262020-05-26
6HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ2016302020-05-262020-05-26
7HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ2017102020-05-262020-05-26
8HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ2017212020-05-262020-05-26
9HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ2017302020-05-262020-05-26
10HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2016102020-05-262020-05-26
11HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2016212020-05-262020-05-26
12HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2016302020-05-262020-05-26
13HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2019102020-05-262020-05-26
14HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2019222020-05-262020-05-26
15HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2019302020-05-262020-05-26
16HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2015102020-05-262020-05-26
17HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง20152332020-05-262020-05-26
18HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2015302020-05-262020-05-26
19HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2016102020-05-262020-05-26
20HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง20162272020-05-262020-05-26
21HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2016302020-05-262020-05-26
22HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2017102020-05-262020-05-26
23HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง20172232020-05-262020-05-26
24HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2017302020-05-262020-05-26
25HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2018102020-05-262020-05-26
26HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง20182272020-05-262020-05-26
27HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2018302020-05-262020-05-26
28HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2019102020-05-262020-05-26
29HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง20192122020-05-262020-05-26
30HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2019302020-05-262020-05-26
31HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2015102020-05-262020-05-26
32HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2015252020-05-262020-05-26
33HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2015302020-05-262020-05-26
34HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2017102020-05-262020-05-26
35HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2017252020-05-262020-05-26
36HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2017302020-05-262020-05-26
37HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2018102020-05-262020-05-26
38HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2018232020-05-262020-05-26
39HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2018302020-05-262020-05-26
40HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2019102020-05-262020-05-26
41HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2019222020-05-262020-05-26
42HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2019302020-05-262020-05-26
43HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2015102020-05-262020-05-26
44HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง20152112020-05-262020-05-26
45HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2015302020-05-262020-05-26
46HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2016102020-05-262020-05-26
47HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2016252020-05-262020-05-26
48HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2016302020-05-262020-05-26
49HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2017102020-05-262020-05-26
50HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2017232020-05-262020-05-26
51HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2017302020-05-262020-05-26
52HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2018102020-05-262020-05-26
100HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2016102020-05-262020-05-26
53HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2018252020-05-262020-05-26
54HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2018302020-05-262020-05-26
55HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2015102020-05-262020-05-26
56HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์20152172020-05-262020-05-26
57HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2015302020-05-262020-05-26
58HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2016102020-05-262020-05-26
59HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2016262020-05-262020-05-26
60HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2016302020-05-262020-05-26
61HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2017102020-05-262020-05-26
62HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์20172152020-05-262020-05-26
63HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2017302020-05-262020-05-26
64HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2018102020-05-262020-05-26
65HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2018292020-05-262020-05-26
66HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2018302020-05-262020-05-26
67HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2019102020-05-262020-05-26
68HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2019232020-05-262020-05-26
69HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2019302020-05-262020-05-26
70HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2015102020-05-262020-05-26
71HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง20152562020-05-262020-05-26
72HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2015302020-05-262020-05-26
73HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2016102020-05-262020-05-26
74HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง20162312020-05-262020-05-26
75HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2016302020-05-262020-05-26
76HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2017102020-05-262020-05-26
77HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง20172322020-05-262020-05-26
78HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2017302020-05-262020-05-26
79HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2018102020-05-262020-05-26
80HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง20182312020-05-262020-05-26
81HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2018302020-05-262020-05-26
82HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2019102020-05-262020-05-26
83HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2019272020-05-262020-05-26
84HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2019302020-05-262020-05-26
85HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2015102020-05-262020-05-26
86HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2015252020-05-262020-05-26
87HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2015302020-05-262020-05-26
88HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2016102020-05-262020-05-26
89HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2016242020-05-262020-05-26
90HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2016302020-05-262020-05-26
91HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2017102020-05-262020-05-26
92HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2017212020-05-262020-05-26
93HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2017302020-05-262020-05-26
94HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2018102020-05-262020-05-26
95HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2018212020-05-262020-05-26
96HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2018302020-05-262020-05-26
97HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2015102020-05-262020-05-26
98HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2015292020-05-262020-05-26
99HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2015302020-05-262020-05-26
101HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2016242020-05-262020-05-26
102HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2016302020-05-262020-05-26
103HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2017102020-05-262020-05-26
104HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2017232020-05-262020-05-26
105HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2017302020-05-262020-05-26
106HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2018102020-05-262020-05-26
107HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2018232020-05-262020-05-26
108HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2018302020-05-262020-05-26
109HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2019102020-05-262020-05-26
110HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2019212020-05-262020-05-26
111HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2019302020-05-262020-05-26
112HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2015102020-05-262020-05-26
113HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2015282020-05-262020-05-26
114HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2015302020-05-262020-05-26
115HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2016102020-05-262020-05-26
116HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2016272020-05-262020-05-26
117HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2016302020-05-262020-05-26
118HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2017102020-05-262020-05-26
119HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2017212020-05-262020-05-26
120HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2017302020-05-262020-05-26
121HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2018102020-05-262020-05-26
122HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2018272020-05-262020-05-26
123HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2018302020-05-262020-05-26
124HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2019102020-05-262020-05-26
125HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2019242020-05-262020-05-26
126HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2019302020-05-262020-05-26
127HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ2015102020-05-262020-05-26
128HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ2015212020-05-262020-05-26
129HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ2015302020-05-262020-05-26
130HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช2017102020-05-262020-05-26
131HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช2017212020-05-262020-05-26
132HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช2017302020-05-262020-05-26
133HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2015102020-05-262020-05-26
134HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2015262020-05-262020-05-26
135HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2015302020-05-262020-05-26
136HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2017102020-05-262020-05-26
137HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2017262020-05-262020-05-26
138HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2017302020-05-262020-05-26
139HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2015102020-05-262020-05-26
140HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว20152372020-05-262020-05-26
141HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2015302020-05-262020-05-26
142HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2016102020-05-262020-05-26
143HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว20162262020-05-262020-05-26
144HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2016302020-05-262020-05-26
145HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2017102020-05-262020-05-26
146HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว20172382020-05-262020-05-26
147HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2017302020-05-262020-05-26
148HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2018102020-05-262020-05-26
149HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว20182352020-05-262020-05-26
150HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2018302020-05-262020-05-26
151HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2019102020-05-262020-05-26
152HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว20192112020-05-262020-05-26
153HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2019302020-05-262020-05-26
154HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2015102020-05-262020-05-26
155HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี20152152020-05-262020-05-26
156HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2015302020-05-262020-05-26
157HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2016102020-05-262020-05-26
158HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2016212020-05-262020-05-26
159HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2016302020-05-262020-05-26
160HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2017102020-05-262020-05-26
161HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2017222020-05-262020-05-26
162HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2017302020-05-262020-05-26
163HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2018102020-05-262020-05-26
164HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2018232020-05-262020-05-26
165HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2018302020-05-262020-05-26
166HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2019102020-05-262020-05-26
167HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2019272020-05-262020-05-26
168HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2019302020-05-262020-05-26
169HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2015102020-05-262020-05-26
170HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2015212020-05-262020-05-26
171HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2015302020-05-262020-05-26
172HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2016102020-05-262020-05-26
173HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2016222020-05-262020-05-26
174HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2016302020-05-262020-05-26
175HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2017102020-05-262020-05-26
176HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2017232020-05-262020-05-26
177HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2017302020-05-262020-05-26
178HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2018102020-05-262020-05-26
179HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2018242020-05-262020-05-26
180HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2018302020-05-262020-05-26
181HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2019102020-05-262020-05-26
182HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2019222020-05-262020-05-26
183HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2019302020-05-262020-05-26
184HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2017102020-05-262020-05-26
185HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2017232020-05-262020-05-26
186HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2017302020-05-262020-05-26
187HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2019102020-05-262020-05-26
188HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล20192162020-05-262020-05-26
189HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2019302020-05-262020-05-26
190HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2016102020-05-262020-05-26
191HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2016212020-05-262020-05-26
192HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2016302020-05-262020-05-26
193HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2017102020-05-262020-05-26
194HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง20172112020-05-262020-05-26
195HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2017302020-05-262020-05-26
196HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2018102020-05-262020-05-26
197HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2018292020-05-262020-05-26
198HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2018302020-05-262020-05-26
199HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2019102020-05-262020-05-26
200HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2019272020-05-262020-05-26
201HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2019302020-05-262020-05-26
202HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2017112020-05-262020-05-26
203HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2017202020-05-262020-05-26
204HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2017302020-05-262020-05-26
205HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2015102020-05-262020-05-26
206HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง20152462020-05-262020-05-26
207HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2015302020-05-262020-05-26
208HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2016102020-05-262020-05-26
209HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง20162252020-05-262020-05-26
210HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2016302020-05-262020-05-26
211HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2017102020-05-262020-05-26
212HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง20172402020-05-262020-05-26
213HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2017302020-05-262020-05-26
214HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2018102020-05-262020-05-26
215HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง20182282020-05-262020-05-26
216HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2018302020-05-262020-05-26
217HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2019102020-05-262020-05-26
218HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง20192202020-05-262020-05-26
219HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2019302020-05-262020-05-26
220HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2015102020-05-262020-05-26
221HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ20152182020-05-262020-05-26
222HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2015302020-05-262020-05-26
223HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2016102020-05-262020-05-26
224HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2016292020-05-262020-05-26
225HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2016302020-05-262020-05-26
226HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2017102020-05-262020-05-26
227HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ20172172020-05-262020-05-26
228HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2017302020-05-262020-05-26
229HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2018102020-05-262020-05-26
230HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2018272020-05-262020-05-26
231HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2018302020-05-262020-05-26
232HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2019102020-05-262020-05-26
233HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2019262020-05-262020-05-26
234HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2019302020-05-262020-05-26
235HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2015102020-05-262020-05-26
236HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2015232020-05-262020-05-26
237HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2015302020-05-262020-05-26
238HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2016102020-05-262020-05-26
239HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2016222020-05-262020-05-26
240HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2016302020-05-262020-05-26
241HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2017102020-05-262020-05-26
242HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2017232020-05-262020-05-26
243HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2017302020-05-262020-05-26
244HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2018102020-05-262020-05-26
245HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2018232020-05-262020-05-26
246HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2018302020-05-262020-05-26
247HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2019102020-05-262020-05-26
248HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2019212020-05-262020-05-26
249HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2019302020-05-262020-05-26
250HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน2018102020-05-262020-05-26
251HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน2018242020-05-262020-05-26
252HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน2018302020-05-262020-05-26
253HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน2019102020-05-262020-05-26
254HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน2019232020-05-262020-05-26
255HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน2019302020-05-262020-05-26
256HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2015102020-05-262020-05-26
257HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2015282020-05-262020-05-26
258HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2015302020-05-262020-05-26
259HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2016102020-05-262020-05-26
260HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2016232020-05-262020-05-26
261HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2016302020-05-262020-05-26
262HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2017102020-05-262020-05-26
263HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2017252020-05-262020-05-26
264HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2017302020-05-262020-05-26
265HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2018102020-05-262020-05-26
266HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2018222020-05-262020-05-26
267HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2018302020-05-262020-05-26
268HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2015102020-05-262020-05-26
269HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2015242020-05-262020-05-26
270HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2015302020-05-262020-05-26
271HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2016102020-05-262020-05-26
272HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2016252020-05-262020-05-26
273HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2016302020-05-262020-05-26
274HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2017102020-05-262020-05-26
275HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2017242020-05-262020-05-26
276HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2017302020-05-262020-05-26
277HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2019102020-05-262020-05-26
278HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2019232020-05-262020-05-26
279HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2019302020-05-262020-05-26
280HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2015112020-05-262020-05-26
281HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์20152112020-05-262020-05-26
282HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2015302020-05-262020-05-26
283HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2016102020-05-262020-05-26
284HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2016242020-05-262020-05-26
285HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2016302020-05-262020-05-26
286HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2017102020-05-262020-05-26
287HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2017272020-05-262020-05-26
288HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2017302020-05-262020-05-26
289HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2018102020-05-262020-05-26
290HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2018222020-05-262020-05-26
291HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2018302020-05-262020-05-26
292HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2019102020-05-262020-05-26
293HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2019212020-05-262020-05-26
294HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2019302020-05-262020-05-26
295HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2015102020-05-262020-05-26
296HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2015242020-05-262020-05-26
297HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2015302020-05-262020-05-26
298HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2016102020-05-262020-05-26
299HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2016252020-05-262020-05-26
300HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2016302020-05-262020-05-26
301HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2017102020-05-262020-05-26
302HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2017272020-05-262020-05-26
303HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2017302020-05-262020-05-26
304HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2018102020-05-262020-05-26
305HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2018252020-05-262020-05-26
306HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2018302020-05-262020-05-26
307HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2019102020-05-262020-05-26
308HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2019222020-05-262020-05-26
309HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2019302020-05-262020-05-26
310HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร2015102020-05-262020-05-26
311HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร20152122020-05-262020-05-26
312HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร2015302020-05-262020-05-26
313HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร2018102020-05-262020-05-26
314HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร2018262020-05-262020-05-26
315HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร2018302020-05-262020-05-26
316HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2015102020-05-262020-05-26
317HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2015262020-05-262020-05-26
318HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2015302020-05-262020-05-26
319HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2016102020-05-262020-05-26
320HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม20162112020-05-262020-05-26
321HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2016302020-05-262020-05-26
322HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2017102020-05-262020-05-26
323HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2017292020-05-262020-05-26
324HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2017302020-05-262020-05-26
325HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2018102020-05-262020-05-26
326HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม20182142020-05-262020-05-26
327HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2018302020-05-262020-05-26
328HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2019102020-05-262020-05-26
329HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2019222020-05-262020-05-26
330HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2019302020-05-262020-05-26
331HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2015102020-05-262020-05-26
332HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2015272020-05-262020-05-26
333HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2015302020-05-262020-05-26
334HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2016102020-05-262020-05-26
335HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2016242020-05-262020-05-26
336HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2016302020-05-262020-05-26
337HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2017102020-05-262020-05-26
338HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2017262020-05-262020-05-26
339HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2017302020-05-262020-05-26
340HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2018102020-05-262020-05-26
341HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2018242020-05-262020-05-26
342HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2018302020-05-262020-05-26
343HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2019102020-05-262020-05-26
344HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2019242020-05-262020-05-26
345HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2019302020-05-262020-05-26
346HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2015102020-05-262020-05-26
347HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2015252020-05-262020-05-26
348HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2015302020-05-262020-05-26
349HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2016102020-05-262020-05-26
350HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2016252020-05-262020-05-26
351HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2016302020-05-262020-05-26
352HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2017102020-05-262020-05-26
353HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2017292020-05-262020-05-26
354HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2017302020-05-262020-05-26
355HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2018102020-05-262020-05-26
356HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2018222020-05-262020-05-26
357HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2018302020-05-262020-05-26
358HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2019102020-05-262020-05-26
359HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2019242020-05-262020-05-26
360HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2019302020-05-262020-05-26
361HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2016102020-05-262020-05-26
362HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2016242020-05-262020-05-26
363HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2016302020-05-262020-05-26
364HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2017102020-05-262020-05-26
365HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2017212020-05-262020-05-26
366HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2017302020-05-262020-05-26
367HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2018102020-05-262020-05-26
368HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2018212020-05-262020-05-26
369HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2018302020-05-262020-05-26
370HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2019102020-05-262020-05-26
371HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2019232020-05-262020-05-26
372HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2019302020-05-262020-05-26
373HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี2015102020-05-262020-05-26
374HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี2015232020-05-262020-05-26
375HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี2015302020-05-262020-05-26
376HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี2017112020-05-262020-05-26
377HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี2017202020-05-262020-05-26
378HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี2017302020-05-262020-05-26
379HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี2019102020-05-262020-05-26
380HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี2019222020-05-262020-05-26
381HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี2019302020-05-262020-05-26
382HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2015112020-05-262020-05-26
383HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก20152342020-05-262020-05-26
384HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2015302020-05-262020-05-26
385HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2016112020-05-262020-05-26
386HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก20162292020-05-262020-05-26
387HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2016302020-05-262020-05-26
388HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2017102020-05-262020-05-26
389HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก20172302020-05-262020-05-26
390HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2017302020-05-262020-05-26
391HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2018102020-05-262020-05-26
392HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก20182232020-05-262020-05-26
393HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2018302020-05-262020-05-26
394HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2019112020-05-262020-05-26
395HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก20192262020-05-262020-05-26
396HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2019302020-05-262020-05-26
397HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล2016102020-05-262020-05-26
398HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล2016242020-05-262020-05-26
399HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล2016302020-05-262020-05-26
400HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2015112020-05-262020-05-26
401HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา20152352020-05-262020-05-26
402HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2015302020-05-262020-05-26
403HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2016102020-05-262020-05-26
404HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา20162152020-05-262020-05-26
405HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2016302020-05-262020-05-26
406HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2017102020-05-262020-05-26
407HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา20172222020-05-262020-05-26
408HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2017302020-05-262020-05-26
409HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2018102020-05-262020-05-26
410HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา20182182020-05-262020-05-26
411HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2018302020-05-262020-05-26
412HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2019102020-05-262020-05-26
413HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา20192232020-05-262020-05-26
414HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2019302020-05-262020-05-26
415HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ2019102020-05-262020-05-26
416HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ2019212020-05-262020-05-26
417HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ2019302020-05-262020-05-26
418HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2016102020-05-262020-05-26
419HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ20162112020-05-262020-05-26
420HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2016302020-05-262020-05-26
421HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2017112020-05-262020-05-26
422HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ20172112020-05-262020-05-26
423HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2017302020-05-262020-05-26
424HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2018102020-05-262020-05-26
425HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2018222020-05-262020-05-26
426HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2018302020-05-262020-05-26
427HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2019102020-05-262020-05-26
428HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2019232020-05-262020-05-26
429HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2019302020-05-262020-05-26
430HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2015102020-05-262020-05-26
431HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2015262020-05-262020-05-26
432HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2015302020-05-262020-05-26
433HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2016102020-05-262020-05-26
434HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2016212020-05-262020-05-26
435HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2016302020-05-262020-05-26
436HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2017102020-05-262020-05-26
437HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2017222020-05-262020-05-26
438HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2017302020-05-262020-05-26
439HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2018102020-05-262020-05-26
440HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2018252020-05-262020-05-26
441HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2018302020-05-262020-05-26
442HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2019102020-05-262020-05-26
443HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2019222020-05-262020-05-26
444HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2019302020-05-262020-05-26
445HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2015102020-05-262020-05-26
446HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย20152372020-05-262020-05-26
447HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2015302020-05-262020-05-26
448HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2016102020-05-262020-05-26
449HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย20162182020-05-262020-05-26
450HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2016302020-05-262020-05-26
451HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2017112020-05-262020-05-26
452HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย20172272020-05-262020-05-26
453HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2017302020-05-262020-05-26
454HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2018102020-05-262020-05-26
455HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย20182162020-05-262020-05-26
456HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2018302020-05-262020-05-26
457HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2019112020-05-262020-05-26
458HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย20192152020-05-262020-05-26
459HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2019302020-05-262020-05-26
460HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2015102020-05-262020-05-26
461HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา20152262020-05-262020-05-26
462HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2015302020-05-262020-05-26
463HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2016102020-05-262020-05-26
464HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา20162102020-05-262020-05-26
465HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2016302020-05-262020-05-26
466HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2017102020-05-262020-05-26
467HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา20172202020-05-262020-05-26
468HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2017302020-05-262020-05-26
469HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2018102020-05-262020-05-26
470HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา20182152020-05-262020-05-26
471HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2018302020-05-262020-05-26
472HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2019102020-05-262020-05-26
473HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2019282020-05-262020-05-26
474HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2019302020-05-262020-05-26
475HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี2017112020-05-262020-05-26
476HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี2017252020-05-262020-05-26
477HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี2017302020-05-262020-05-26
478HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี2018102020-05-262020-05-26
479HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี2018252020-05-262020-05-26
480HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี2018302020-05-262020-05-26
481HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2015102020-05-262020-05-26
482HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2015252020-05-262020-05-26
483HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2015302020-05-262020-05-26
484HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2016102020-05-262020-05-26
485HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2016232020-05-262020-05-26
486HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2016302020-05-262020-05-26
487HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2017102020-05-262020-05-26
488HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2017282020-05-262020-05-26
489HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2017302020-05-262020-05-26
490HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2018102020-05-262020-05-26
491HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก20182112020-05-262020-05-26
492HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2018302020-05-262020-05-26
493HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2019102020-05-262020-05-26
494HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2019292020-05-262020-05-26
495HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2019302020-05-262020-05-26
496HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า2015112020-05-262020-05-26
497HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า20152912020-05-262020-05-26
498HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า2015302020-05-262020-05-26
499HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า2016102020-05-262020-05-26
500HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า20162452020-05-262020-05-26
501HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า2016302020-05-262020-05-26
502HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า2017102020-05-262020-05-26
503HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า20172472020-05-262020-05-26
504HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า2017302020-05-262020-05-26
505HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า2019112020-05-262020-05-26
506HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า2019202020-05-262020-05-26
507HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า2019302020-05-262020-05-26
508HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2015102020-05-262020-05-26
509HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ20152252020-05-262020-05-26
510HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2015302020-05-262020-05-26
511HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2016102020-05-262020-05-26
512HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ20162152020-05-262020-05-26
513HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2016302020-05-262020-05-26
514HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2017112020-05-262020-05-26
515HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ20172232020-05-262020-05-26
516HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2017302020-05-262020-05-26
517HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2018102020-05-262020-05-26
518HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ20182132020-05-262020-05-26
519HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2018302020-05-262020-05-26
520HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2019102020-05-262020-05-26
521HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ20192112020-05-262020-05-26
522HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2019302020-05-262020-05-26
523HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2015102020-05-262020-05-26
524HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2015212020-05-262020-05-26
525HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2015302020-05-262020-05-26
526HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2019102020-05-262020-05-26
527HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2019222020-05-262020-05-26
528HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2019302020-05-262020-05-26
529HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2015102020-05-262020-05-26
530HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ20152232020-05-262020-05-26
531HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2015302020-05-262020-05-26
532HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2016102020-05-262020-05-26
533HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ20162132020-05-262020-05-26
534HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2016302020-05-262020-05-26
535HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2017102020-05-262020-05-26
536HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ20172142020-05-262020-05-26
537HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2017302020-05-262020-05-26
538HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2018102020-05-262020-05-26
539HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ20182102020-05-262020-05-26
540HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2018302020-05-262020-05-26
541HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2019102020-05-262020-05-26
542HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2019282020-05-262020-05-26
543HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2019302020-05-262020-05-26
544HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2015102020-05-262020-05-26
545HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา20152102020-05-262020-05-26
546HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2015302020-05-262020-05-26
547HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2016102020-05-262020-05-26
548HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2016272020-05-262020-05-26
549HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2016302020-05-262020-05-26
550HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2017102020-05-262020-05-26
551HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2017232020-05-262020-05-26
552HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2017302020-05-262020-05-26
553HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2018102020-05-262020-05-26
554HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2018252020-05-262020-05-26
555HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2018302020-05-262020-05-26
556HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2019102020-05-262020-05-26
557HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2019232020-05-262020-05-26
558HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2019302020-05-262020-05-26
559HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2015102020-05-262020-05-26
560HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม20152342020-05-262020-05-26
561HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2015302020-05-262020-05-26
562HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2016102020-05-262020-05-26
563HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม20162152020-05-262020-05-26
564HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2016302020-05-262020-05-26
565HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2017112020-05-262020-05-26
566HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2017282020-05-262020-05-26
567HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2017302020-05-262020-05-26
568HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2018102020-05-262020-05-26
569HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม20182132020-05-262020-05-26
570HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2018302020-05-262020-05-26
571HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2019102020-05-262020-05-26
572HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2019292020-05-262020-05-26
573HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2019302020-05-262020-05-26
574HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2015102020-05-262020-05-26
575HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน20152122020-05-262020-05-26
576HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2015302020-05-262020-05-26
577HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2016102020-05-262020-05-26
578HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2016222020-05-262020-05-26
579HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2016302020-05-262020-05-26
580HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2017102020-05-262020-05-26
581HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน20172152020-05-262020-05-26
582HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2017302020-05-262020-05-26
583HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2018102020-05-262020-05-26
584HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2018232020-05-262020-05-26
585HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2018302020-05-262020-05-26
586HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2019102020-05-262020-05-26
587HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน20192142020-05-262020-05-26
588HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2019302020-05-262020-05-26
589HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2015102020-05-262020-05-26
590HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก20152172020-05-262020-05-26
591HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2015302020-05-262020-05-26
592HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2016102020-05-262020-05-26
593HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก20162112020-05-262020-05-26
594HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2016302020-05-262020-05-26
595HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2017102020-05-262020-05-26
596HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2017292020-05-262020-05-26
597HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2017302020-05-262020-05-26
598HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2018102020-05-262020-05-26
599HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก20182182020-05-262020-05-26
600HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2018302020-05-262020-05-26
601HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2019102020-05-262020-05-26
602HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2019282020-05-262020-05-26
603HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2019302020-05-262020-05-26
604HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2015102020-05-262020-05-26
605HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2015272020-05-262020-05-26
606HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2015302020-05-262020-05-26
607HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2016102020-05-262020-05-26
608HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2016232020-05-262020-05-26
609HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2016302020-05-262020-05-26
610HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2017102020-05-262020-05-26
611HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2017242020-05-262020-05-26
612HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2017302020-05-262020-05-26
613HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2018102020-05-262020-05-26
614HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2018292020-05-262020-05-26
615HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2018302020-05-262020-05-26
616HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2019112020-05-262020-05-26
617HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2019252020-05-262020-05-26
618HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2019302020-05-262020-05-26
619HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2015102020-05-262020-05-26
620HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม20152432020-05-262020-05-26
621HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2015302020-05-262020-05-26
622HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2016102020-05-262020-05-26
623HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม20162372020-05-262020-05-26
624HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2016302020-05-262020-05-26
625HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2017102020-05-262020-05-26
626HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม20172282020-05-262020-05-26
627HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2017302020-05-262020-05-26
628HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2018102020-05-262020-05-26
629HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม20182222020-05-262020-05-26
630HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2018302020-05-262020-05-26
631HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2019102020-05-262020-05-26
632HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม20192202020-05-262020-05-26
633HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2019302020-05-262020-05-26
634HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2015102020-05-262020-05-26
635HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2015292020-05-262020-05-26
636HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2015302020-05-262020-05-26
637HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2017102020-05-262020-05-26
638HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2017252020-05-262020-05-26
639HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2017302020-05-262020-05-26
640HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2018102020-05-262020-05-26
641HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2018222020-05-262020-05-26
642HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2018302020-05-262020-05-26
643HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2019102020-05-262020-05-26
644HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2019222020-05-262020-05-26
645HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2019302020-05-262020-05-26
646HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2015112020-05-262020-05-26
647HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ20152672020-05-262020-05-26
648HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2015302020-05-262020-05-26
649HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2016102020-05-262020-05-26
650HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ20162192020-05-262020-05-26
651HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2016302020-05-262020-05-26
652HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2017102020-05-262020-05-26
653HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ20172362020-05-262020-05-26
654HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2017302020-05-262020-05-26
655HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2018102020-05-262020-05-26
656HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ20182372020-05-262020-05-26
657HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2018302020-05-262020-05-26
658HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2019102020-05-262020-05-26
659HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ20192272020-05-262020-05-26
660HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2019302020-05-262020-05-26
661HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2015102020-05-262020-05-26
662HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ20152182020-05-262020-05-26
663HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2015302020-05-262020-05-26
664HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2016112020-05-262020-05-26
665HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ20162292020-05-262020-05-26
666HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2016302020-05-262020-05-26
667HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2017102020-05-262020-05-26
668HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ20172122020-05-262020-05-26
669HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2017302020-05-262020-05-26
670HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2018102020-05-262020-05-26
671HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2018252020-05-262020-05-26
672HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2018302020-05-262020-05-26
673HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2019102020-05-262020-05-26
674HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2019232020-05-262020-05-26
675HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2019302020-05-262020-05-26
676HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม2015102020-05-262020-05-26
677HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม20152272020-05-262020-05-26
678HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม2015302020-05-262020-05-26
679HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม2019102020-05-262020-05-26
680HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม2019252020-05-262020-05-26
681HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม2019302020-05-262020-05-26
682HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2015102020-05-262020-05-26
683HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ20152122020-05-262020-05-26
684HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2015302020-05-262020-05-26
685HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2016102020-05-262020-05-26
686HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2016282020-05-262020-05-26
687HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2016302020-05-262020-05-26
688HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2017102020-05-262020-05-26
689HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2017252020-05-262020-05-26
690HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2017302020-05-262020-05-26
691HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2015102020-05-262020-05-26
692HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์20152142020-05-262020-05-26
693HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2015302020-05-262020-05-26
694HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2016102020-05-262020-05-26
695HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2016252020-05-262020-05-26
696HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2016302020-05-262020-05-26
697HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2017102020-05-262020-05-26
698HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์20172112020-05-262020-05-26
699HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2017302020-05-262020-05-26
700HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2018102020-05-262020-05-26
701HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2018232020-05-262020-05-26
702HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2018302020-05-262020-05-26
703HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2019102020-05-262020-05-26
704HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2019272020-05-262020-05-26
705HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2019302020-05-262020-05-26
706HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์2015102020-05-262020-05-26
707HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์20152242020-05-262020-05-26
708HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์2015302020-05-262020-05-26
709HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์2017102020-05-262020-05-26
710HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์20172232020-05-262020-05-26
711HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์2017302020-05-262020-05-26
712HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์2018102020-05-262020-05-26
713HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์20182102020-05-262020-05-26
714HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์2018302020-05-262020-05-26
715HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2015102020-05-262020-05-26
716HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2015232020-05-262020-05-26
717HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2015302020-05-262020-05-26
718HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2016102020-05-262020-05-26
719HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา20162112020-05-262020-05-26
720HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2016302020-05-262020-05-26
721HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2017102020-05-262020-05-26
722HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา20172102020-05-262020-05-26
723HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2017302020-05-262020-05-26
724HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2018112020-05-262020-05-26
725HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2018282020-05-262020-05-26
726HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2018302020-05-262020-05-26
727HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2019102020-05-262020-05-26
728HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2019262020-05-262020-05-26
729HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2019302020-05-262020-05-26
730HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2015102020-05-262020-05-26
731HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2015272020-05-262020-05-26
732HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2015302020-05-262020-05-26
733HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2016102020-05-262020-05-26
734HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2016232020-05-262020-05-26
735HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2016302020-05-262020-05-26
736HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2017102020-05-262020-05-26
737HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2017282020-05-262020-05-26
738HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2017302020-05-262020-05-26
739HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2018102020-05-262020-05-26
740HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2018222020-05-262020-05-26
741HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2018302020-05-262020-05-26
742HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2019102020-05-262020-05-26
743HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2019212020-05-262020-05-26
744HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2019302020-05-262020-05-26
745HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2015112020-05-262020-05-26
746HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา20152342020-05-262020-05-26
747HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2015302020-05-262020-05-26
748HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2016102020-05-262020-05-26
749HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา20162222020-05-262020-05-26
750HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2016302020-05-262020-05-26
751HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2017102020-05-262020-05-26
752HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา20172202020-05-262020-05-26
753HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2017302020-05-262020-05-26
754HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2018102020-05-262020-05-26
755HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา20182142020-05-262020-05-26
756HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2018302020-05-262020-05-26
757HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2015102020-05-262020-05-26
758HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน20152252020-05-262020-05-26
759HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2015302020-05-262020-05-26
760HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2016102020-05-262020-05-26
761HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน20162102020-05-262020-05-26
762HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2016302020-05-262020-05-26
763HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2017102020-05-262020-05-26
764HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน20172152020-05-262020-05-26
765HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2017302020-05-262020-05-26
766HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2018102020-05-262020-05-26
767HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2018262020-05-262020-05-26
768HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2018302020-05-262020-05-26
769HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2019112020-05-262020-05-26
770HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2019202020-05-262020-05-26
771HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2019302020-05-262020-05-26
772HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42015102020-05-262020-05-26
773HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 420152182020-05-262020-05-26
774HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42015302020-05-262020-05-26
775HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42016102020-05-262020-05-26
776HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 420162162020-05-262020-05-26
777HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42016302020-05-262020-05-26
778HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42017102020-05-262020-05-26
779HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 420172152020-05-262020-05-26
780HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42017302020-05-262020-05-26
781HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42018102020-05-262020-05-26
782HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 420182112020-05-262020-05-26
783HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42018302020-05-262020-05-26
784HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2017102020-05-262020-05-26
785HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2017262020-05-262020-05-26
786HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2017302020-05-262020-05-26
787HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2018102020-05-262020-05-26
788HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2018222020-05-262020-05-26
789HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2018302020-05-262020-05-26
790HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2019102020-05-262020-05-26
791HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2019232020-05-262020-05-26
792HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2019302020-05-262020-05-26
793HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2015102020-05-262020-05-26
794HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง20152142020-05-262020-05-26
795HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2015302020-05-262020-05-26
796HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2016102020-05-262020-05-26
797HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง20162142020-05-262020-05-26
798HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2016302020-05-262020-05-26
799HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2017102020-05-262020-05-26
800HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2017282020-05-262020-05-26
801HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2017302020-05-262020-05-26
802HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2018102020-05-262020-05-26
803HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2018242020-05-262020-05-26
804HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2018302020-05-262020-05-26
805HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2019102020-05-262020-05-26
806HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2019222020-05-262020-05-26
807HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2019302020-05-262020-05-26