โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัด ปรับปรุงการแก้ไข กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร : 12

ค่าเป้าหมาย ร้อยละของหน่วยงานที่ต้องดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคมหานคร : 50

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
:เป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร หมายถึง ความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการสำรวจ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฏหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคของเมือง

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคที่มีการดำเนินการสำรวจ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฏหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง X 100 /จำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานกฏหมายและคดี

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0453 : จำนวนกฏหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0454 : จำนวนระเบียบ กฎหมายที่เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข และอยู่ระหว่างดำเนินการ)

ตาราง : law

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : -

idno_lawdraft_provisionyear_in_bkk_councilmeeting_datecompletion_date_of_considerationagreementconfirmationthe_date_of_publicationenforced_dateadddateupdatedate
11เงินอุดหนุนของกรุงเทพ มหานคร พ.ศ. ....256012-ก.ค.-60 12/07/2560 (รับหลักการ)08/11/2560 (เห็นชอบ)29-ธ.ค.-6030-ธ.ค.-602020-05-292020-05-29
22เงินสะสม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....2560๓๐-ส.ค.-๖๐รับไว้เพื่อศึกษาฝ่ายบริหารถอนไปก่อนรับหลักการหรือไม่รับหลักการไม่มีผลบังคับใช้2020-05-292020-05-29
33การจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพ มหานคร พ.ศ. ....256110-ม.ค.-6114-ก.พ.-61 ๑๐ ม.ค. 2561 (รับหลักการ)14/02/2561 (เห็นชอบ)10-เม.ย.-6110-เม.ย.-612020-05-292020-05-29
44การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....256110-ม.ค.-61๐๕-มิ.ย.-๖๑10/01/2561 (รับหลักการ)05/06/2562 (เห็นชอบ)17-ก.ย.-62๑๘-ก.ย.-๖๒2020-05-292020-05-29
55กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....256108-พ.ค.-6111-ก.ค.-6109-พ.ค.-6116/07/2561 (เห็นชอบ)02-ต.ค.-61๐๓-ต.ค.-๖๑2020-05-292020-05-29
66กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนเขตลาดกระบัง256106-มิ.ย.-61 -ไว้เพื่อการศึกษา -ฝ่ายบริหารถอนไป ก่อนรับหลักการไม่มีผลทางกฎหมาย2020-05-292020-05-29
77การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดบริเวณบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนเขตลาดกระบัง๒๕๖๑06-มิ.ย.-61๑๑-ก.ค.-๖๑06/06/2561 (รับหลักการ)11/07/2561 (เห็นชอบ)ส่งไปกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (สำนักการโยธาอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจาฯ2020-05-292020-05-29
88ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ....2561๑๘-ก.ค.-๖๑ ๓ ต.ค. 256114/07/2561 (รับหลักการ) ๓ ต.ค. 2561 (เห็นชอบ)๐๓-พ.ค.-๖๒๐๔-พ.ค.-๖๒2020-05-292020-05-29
99การกู้เงินเพื่อใช้ในการโอนทรัพย์สิน และหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่๒๕๖๑๑๔-ก.ย.-๖๑27-ก.ย.-6114/09/2561 (รับหลักการ)27/09/2561 (เห็นชอบ)26-ต.ค.-6126-ต.ค.-612020-05-292020-05-29
1010ค่าบริการ (ฉบับที่ ๔..) พ.ศ. .... 256203-ต.ค.-6124-ต.ค.-6103/10/2561 (รับหลักการ)28/10/2561 (เห็นชอบ)24-ธ.ค.-6124-ธ.ค.-612020-05-292020-05-29
1111เงินสะสม พ.ศ. ....๒๕๖๒๑๐-ต.ค.-๖๑ 23 ม.ค. 256210/10/2561 (รับหลักการ) 23 ม.ค. 2562 (เห็นชอบ)๑๐-เม.ย.-๖๒๑๐-เม.ย.-๖๒2020-05-292020-05-29
1212มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. ....2562๑๒-ธ.ค.-๖๑26-ธ.ค.-6112/12/2561 (รับหลักการ)26/12/2561 (เห็นชอบ)28-ธ.ค.-61๒๙-ธ.ค.-๖๑2020-05-292020-05-29
1313ค่าธรรมเนียมให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยฯ๒๕๖๑๒๖-ธ.ค.-๖๑08-พ.ค.-6126/12/2561 (รับหลักการ)8/5/2562 (-)01-ต.ค.-6202-ต.ค.-622020-05-292020-05-29
1414ค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่เกิดสาธารณะภัยในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....๒๕๖๒๑๖-ม.ค.-๖๒ 3 ม.ค. 256216 ม.ค 2562 (รับหลักการ) 3 เม.ย. 2562 (เห็นชอบ)๑๐-มิ.ย.-๖๒๑๐-มิ.ย.-๖๒2020-05-292020-05-29
1515การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....256206-ก.พ.-6217-เม.ย.-6206/02/2562 (รับหลักการ)17/04/2562 (เห็นชอบ)12-ก.ค.-62๑๓-ก.ค.-๖๒2020-05-292020-05-29
1616สำนักงานตลาดกรุงเทพ มหานคร พ.ศ. ....๒๕๖๒13-ก.พ.-6215-พ.ค.-6213/02/2562 (รับหลักการ)15-พ.ค.-6203-ก.ค.-62๐๔-ก.ค.-๖๒2020-05-292020-05-29
1717วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๒31-ก.ค.-62 8 เมย. 256231/07/2562 (รับหลักการ) 8 เม.ย. 2562 (เห็นชอบ)อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษายังไม่ได้บังคับใช้2020-05-292020-05-29
1818ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....256228-ส.ค.-6206-ก.ย.-6228/08/2562 (รับหลักการ)06/09/2562 (เห็นชอบ)23-ก.ย.-6301-ต.ค.-632020-05-292020-05-29
1919เงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจการส่งเสริมการกีฬา ดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. ....256308-ม.ค.-6329-เม.ย.-6308/01/2563 (รับหลักการ)29-เม.ย.-63อยู่ระหว่างส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษายังไม่มีผลบังคับใช้2020-05-292020-05-29
2020สำนักงานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....256312-ก.พ.-63 26 เม. ย. 256312/02/2563 (รับหลักการ) 22 เม.ย. 2563 (เห็นชอบ)อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษายังไม่ได้บังคับใช้2020-05-292020-05-29
211งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561256019-ก.ค.-60 28 ส.ค. 256019/07/2560 (รับหลักการ) 28 ส.ค. 2560 (เห็นชอบ)28-ก.ย.-601-ต.ค.-25632020-05-292020-05-29
222งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562256118-ก.ค.-6129-ส.ค.-6118/07/2562 (รับหลักการ)29/08/2561 (เห็นชอบ)26-ก.ย.-611-ต.ค.-25632020-05-292020-05-29
233งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563256212-มิ.ย.-6226-ก.ค.-6212-ก.ค.-6226-ก.ค.-6212-ก.ย.-621-ต.ค.-25632020-05-292020-05-29ตาราง : กลุ่มงานให้คำปรึกษากฎหมาย Update

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : ตารางแสดงระเบียบ กฎหมายที่เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข และอยู่ระหว่างดำเนินการ

idbudgetyearagencyinfraprojrelateagencylawandreglawissuesuggestremarkadddateupdatedate
12563กรมควบคุมมลพิษ1การเข้าไปในอาคาร เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียสนน./เขตพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535กฎหมายให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเข้าไปในอาคาร เจ้าหน้าที่ สนน./เขต จึงไม่มีอำนาจตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียควรแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของ สนน. และเขต เข้าไปในอาคารเพื่อสามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดนำเสียได้ผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร จำนวน 1 ฉบับ2020-06-022020-09-14ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0455 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้า ในการเร่งรัด ปรับปรุงการแก้ไข กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/ การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร)