โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัด ปรับปรุงการแก้ไข กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร : 12

ค่าเป้าหมาย ร้อยละของหน่วยงานที่ต้องดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคมหานคร : 50

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
:เป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร หมายถึง ความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการสำรวจ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฏหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคของเมือง

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคที่มีการดำเนินการสำรวจ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมกฏหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง X 100 /จำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานกฏหมายและคดี

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0453 : จำนวนกฏหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0454 : จำนวนระเบียบ กฎหมายที่เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข และอยู่ระหว่างดำเนินการ)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0455 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้า ในการเร่งรัด ปรับปรุงการแก้ไข กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/ การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร)