โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

23. ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค : 120

ค่าเป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ : 89

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ป่วยวัณโรคปอดและวัณโรคนอกปอดทั้งผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ทั้งผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อและไม่พบเชื้อ ที่ขึ้นทะเบียนในสถานพยาบาลของสำนักอนามัยจากรายงานการขึ้นทะเบียนรักษา (TB03) ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาสำเร็จ หารด้วย ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0241 : ข้อมูลผลสำเร็จจากการรักษาผู้ป่วยวัณโรค)

ตาราง : ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : รายงานผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค (TB08)

idhccodehcnamethreproundrepyeartb_registertb_pt_evatb_pt_successtb_pt_success_rtb_pt_failtb_pt_fail_rtb_pt_diedtb_pt_died_rtb_ltftb_ltf_rtb_sent_losttb_sent_lost_rtb_not_evatb_not_eva_radddateupdatedate
2HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ2201833310000000000002020-05-282020-06-11
3HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ3201822210000000000002020-05-282020-06-11
4HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ4201811110000000000002020-05-282020-06-11
5HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ1201811110000000000002020-05-282020-06-11
6HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ2201811110000000000002020-05-282020-06-11
7HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ32018000000000000002020-05-282020-06-11
8HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ42018000000000000002020-05-282020-06-11
9HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1201811000000110000002020-05-282020-06-11
10HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2201833266.670000133.3300002020-05-282020-06-11
11HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ3201844410000000000002020-05-282020-06-11
12HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ4201855510000000000002020-05-282020-06-11
13HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1201833310000000000002020-05-282020-06-11
14HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2201877685.710000114.2900002020-05-282020-06-11
15HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง3201810101010000000000002020-05-282020-06-11
16HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง4201844410000000000002020-05-282020-06-11
17HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1201811110000000000002020-05-282020-06-11
18HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์22018000000000000002020-05-282020-06-11
19HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์3201833310000000000002020-05-282020-06-11
20HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์42018000000000000002020-05-282020-06-11
21HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง12018000000000000002020-05-282020-06-11
22HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง22018000000000000002020-05-282020-06-11
23HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง3201811110000000000002020-05-282020-06-11
24HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง42018000000000000002020-05-282020-06-11
25HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1201813131310000000000002020-05-282020-06-11
26HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2201819171694.12000015.8800002020-05-282020-06-11
27HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์320181111981.82000019.0919.09002020-05-282020-06-11
28HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์4201823232295.65000014.3500002020-05-282020-06-11
29HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1201833310000000000002020-05-282020-06-11
31HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง3201812111090.91000019.0900002020-05-282020-06-11
30HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2201855480001200000002020-05-282020-06-11
33HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย12018000000000000002020-05-282020-06-11
34HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2201822210000000000002020-05-282020-06-11
35HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย3201811110000000000002020-05-282020-06-11
36HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย4201833310000000000002020-05-282020-06-11
37HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท12018000000000000002020-05-282020-06-11
38HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท22018000000000000002020-05-282020-06-11
39HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท32018000000000000002020-05-282020-06-11
40HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท42018000000000000002020-05-282020-06-11
41HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12018000000000000002020-05-282020-06-11
42HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์22018000000000000002020-05-282020-06-11
43HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์32018000000000000002020-05-282020-06-11
45HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1201822210000000000002020-05-282020-06-11
44HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์42018000000000000002020-05-282020-06-11
46HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ22018000000000000002020-05-282020-06-11
48HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ42018000000000000002020-05-282020-06-11
49HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช12018000000000000002020-05-282020-06-11
47HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ32018000000000000002020-05-282020-06-11
50HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช22018000000000000002020-05-282020-06-11
51HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช32018000000000000002020-05-282020-06-11
52HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช4201822210000000000002020-05-282020-06-11
53HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1201833310000000000002020-05-282020-06-11
54HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2201844410000000000002020-05-282020-06-11
55HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง3201811110000000000002020-05-282020-06-11
56HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง4201833310000000000002020-05-282020-06-11
57HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1201844375001250000002020-05-282020-06-11
58HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2201833310000000000002020-05-282020-06-11
59HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว3201810101010000000000002020-05-282020-06-11
60HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว420181010990000000001102020-05-282020-06-11
61HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1201855510000000000002020-05-282020-06-11
62HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2201822210000000000002020-05-282020-06-11
64HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี4201822210000000000002020-05-282020-06-11
66HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2201811110000000000002020-05-282020-06-11
67HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์32018000000000000002020-05-282020-06-11
68HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์42018000000000000002020-05-282020-06-11
69HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1201811110000000000002020-05-282020-06-11
70HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2201811110000000000002020-05-282020-06-11
71HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล32018000000000000002020-05-282020-06-11
72HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล4201822150150000000002020-05-282020-06-11
74HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง22018000000000000002020-05-282020-06-11
73HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1201822210000000000002020-05-282020-06-11
75HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง3201844410000000000002020-05-282020-06-11
76HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง4201811110000000000002020-05-282020-06-11
77HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด12018000000000000002020-05-282020-06-11
78HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด22018000000000000002020-05-282020-06-11
79HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด3201811110000000000002020-05-282020-06-11
80HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด42018000000000000002020-05-282020-06-11
81HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1201866610000000000002020-05-282020-06-11
82HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2201887571.430000228.5700002020-05-282020-06-11
83HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง320188867500112.500112.5002020-05-282020-06-11
84HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง420188867500112.5112.500002020-05-282020-06-11
85HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1201811110000000000002020-05-282020-06-11
86HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2201899888.890000111.1100002020-05-282020-06-11
87HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ3201898787.5000000112.5002020-05-282020-06-11
88HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ4201876610000000000002020-05-282020-06-11
89HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา12018000000000000002020-05-282020-06-11
90HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2201833310000000000002020-05-282020-06-11
91HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา3201843310000000000002020-05-282020-06-11
92HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา4201844410000000000002020-05-282020-06-11
93HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1201844410000000000002020-05-282020-06-11
94HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน22018000000000000002020-05-282020-06-11
96HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน4201877685.710000114.2900002020-05-282020-06-11
97HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12018000000000000002020-05-282020-06-11
98HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง22018000000000000002020-05-282020-06-11
99HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง32018000000000000002020-05-282020-06-11
100HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง42018000000000000002020-05-282020-06-11
101HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1201811110000000000002020-05-282020-06-11
102HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2201844410000000000002020-05-282020-06-11
104HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์4201811110000000000002020-05-282020-06-11
105HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1201866610000000000002020-05-282020-06-11
106HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2201833266.6700133.330000002020-05-282020-06-11
107HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์32018553600000120001202020-05-282020-06-11
108HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์4201822210000000000002020-05-282020-06-11
109HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1201819191910000000000002020-05-282020-06-11
110HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2201820202010000000000002020-05-282020-06-11
111HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี3201828272592.59000013.70013.72020-05-282020-06-11
112HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี4201825232310000000000002020-05-282020-06-11
113HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1201812121210000000000002020-05-282020-06-11
114HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร2201876610000000000002020-05-282020-06-11
115HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร3201818181810000000000002020-05-282020-06-11
116HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร4201814141071.430000428.5700002020-05-282020-06-11
117HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1201833310000000000002020-05-282020-06-11
118HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม22018000000000000002020-05-282020-06-11
119HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม3201822210000000000002020-05-282020-06-11
120HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม42018000000000000002020-05-282020-06-11
121HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1201844410000000000002020-05-282020-06-11
122HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2201822210000000000002020-05-282020-06-11
123HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร3201877710000000000002020-05-282020-06-11
124HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร42018553600012012000002020-05-282020-06-11
125HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12018000000000000002020-05-282020-06-11
127HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก3201811110000000000002020-05-282020-06-11
128HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก42018000000000000002020-05-282020-06-11
129HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1201877685.7100114.290000002020-05-282020-06-11
130HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2201812121191.6700000018.33002020-05-282020-06-11
131HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม320181111981.82000019.0919.09002020-05-282020-06-11
132HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม4201855360240000000002020-05-282020-06-11
133HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี12018000000000000002020-05-282020-06-11
134HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี22018000000000000002020-05-282020-06-11
135HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี32018000000000000002020-05-282020-06-11
136HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี42018000000000000002020-05-282020-06-11
137HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1201811110000000000002020-05-282020-06-11
138HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22018000000000000002020-05-282020-06-11
139HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก3201822210000000000002020-05-282020-06-11
140HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก42018000000000000002020-05-282020-06-11
141HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล1201811110000000000002020-05-282020-06-11
142HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล22018000000000000002020-05-282020-06-11
143HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล3201811110000000000002020-05-282020-06-11
144HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล42018000000000000002020-05-282020-06-11
145HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12018000000000000002020-05-282020-06-11
146HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา22018000000000000002020-05-282020-06-11
147HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา32018000000000000002020-05-282020-06-11
148HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา42018000000000000002020-05-282020-06-11
149HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12018000000000000002020-05-282020-06-11
150HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ22018000000000000002020-05-282020-06-11
151HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ32018000000000000002020-05-282020-06-11
152HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ42018000000000000002020-05-282020-06-11
153HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1201866583.3300116.670000002020-05-282020-06-11
154HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2201888810000000000002020-05-282020-06-11
155HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ320184412500125125125002020-05-282020-06-11
156HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ4201844250000025000002020-05-282020-06-11
158HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค220181010990000011000002020-05-282020-06-11
159HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค3201811111110000000000002020-05-282020-06-11
160HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค4201899888.89000000111.11002020-05-282020-06-11
161HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1201833310000000000002020-05-282020-06-11
162HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2201899910000000000002020-05-282020-06-11
163HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย320181311763.640000327.270019.092020-05-282020-06-11
164HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย4201844410000000000002020-05-282020-06-11
165HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1201866583.330000116.6700002020-05-282020-06-11
166HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2201888810000000000002020-05-282020-06-11
167HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา320182020199500000015002020-05-282020-06-11
168HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา4201812121083.33000018.330018.332020-05-282020-06-11
169HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี1201844410000000000002020-05-282020-06-11
170HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี2201877685.71114.29000000002020-05-282020-06-11
171HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี3201844410000000000002020-05-282020-06-11
172HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี4201855510000000000002020-05-282020-06-11
173HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1201811110000000000002020-05-282020-06-11
174HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2201811110000000000002020-05-282020-06-11
175HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก3201811110000000000002020-05-282020-06-11
176HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก42018000000000000002020-05-282020-06-11
177HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า1201811110000000000002020-05-282020-06-11
178HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า2201833266.670000133.3300002020-05-282020-06-11
179HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า3201822210000000000002020-05-282020-06-11
180HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า4201822210000000000002020-05-282020-06-11
181HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12018000000000000002020-05-282020-06-11
182HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ22018000000000000002020-05-282020-06-11
183HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ32018000000000000002020-05-282020-06-11
185HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1201822210000000000002020-05-282020-06-11
186HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2201822210000000000002020-05-282020-06-11
187HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง3201833310000000000002020-05-282020-06-11
188HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง42018000000000000002020-05-282020-06-11
190HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2201844410000000000002020-05-282020-06-11
191HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ3201877710000000000002020-05-282020-06-11
193HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12018000000000000002020-05-282020-06-11
194HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2201854410000000000002020-05-282020-06-11
195HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา32018000000000000002020-05-282020-06-11
196HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา4201811110000000000002020-05-282020-06-11
197HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1201811110000000000002020-05-282020-06-11
198HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม22018000000000000002020-05-282020-06-11
199HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม32018000000000000002020-05-282020-06-11
200HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม4201811110000000000002020-05-282020-06-11
201HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1201822210000000000002020-05-282020-06-11
202HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน22018000000000000002020-05-282020-06-11
203HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน3201822210000000000002020-05-282020-06-11
204HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน4201811110000000000002020-05-282020-06-11
205HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก12018000000000000002020-05-282020-06-11
206HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก22018000000000000002020-05-282020-06-11
207HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก32018000000000000002020-05-282020-06-11
208HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก42018000000000000002020-05-282020-06-11
209HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1201822210000000000002020-05-282020-06-11
210HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง22018000000000000002020-05-282020-06-11
211HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง32018000000000000002020-05-282020-06-11
212HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง4201811000000000011002020-05-282020-06-11
213HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1201899910000000000002020-05-282020-06-11
214HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2201811110000000000002020-05-282020-06-11
215HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม3201899910000000000002020-05-282020-06-11
216HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม4201877710000000000002020-05-282020-06-11
217HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12018000000000000002020-05-282020-06-11
218HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2201822210000000000002020-05-282020-06-11
219HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์32018000000000000002020-05-282020-06-11
220HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์42018000000000000002020-05-282020-06-11
223HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ3201811110000000000002020-05-282020-06-11
224HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ4201811110000000000002020-05-282020-06-11
225HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1201833310000000000002020-05-282020-06-11
226HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2201822210000000000002020-05-282020-06-11
227HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ3201811110000000000002020-05-282020-06-11
228HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ42018000000000000002020-05-282020-06-11
229HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1201822210000000000002020-05-282020-06-11
230HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม2201855480000000120002020-05-282020-06-11
232HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม42018442500000125001252020-05-282020-06-11
231HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม3201877710000000000002020-05-282020-06-11
233HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1201866610000000000002020-05-282020-06-11
234HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2201833310000000000002020-05-282020-06-11
235HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ3201866610000000000002020-05-282020-06-11
236HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ4201844410000000000002020-05-282020-06-11
237HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12018000000000000002020-05-282020-06-11
238HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์22018000000000000002020-05-282020-06-11
239HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์3201822210000000000002020-05-282020-06-11
240HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์42018000000000000002020-05-282020-06-11
241HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1201811110000000000002020-05-282020-06-11
242HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์22018000000000000002020-05-282020-06-11
243HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์32018000000000000002020-05-282020-06-11
244HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์4201877710000000000002020-05-282020-06-11
245HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1201822210000000000002020-05-282020-06-11
246HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2201833266.67133.33000000002020-05-282020-06-11
247HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา32018000000000000002020-05-282020-06-11
248HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา42018000000000000002020-05-282020-06-11
249HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1201822210000000000002020-05-282020-06-11
250HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2201811110000000000002020-05-282020-06-11
32HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง42018119888.890000111.1100002020-05-282020-06-11
63HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี3201833310000000000002020-05-282020-06-11
65HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์12018000000000000002020-05-282020-06-11
95HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน3201833310000000000002020-05-282020-06-11
252HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย4201811110000000000002020-05-282020-06-11
253HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1201822210000000000002020-05-282020-06-11
254HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2201811110000000000002020-05-282020-06-11
255HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา3201811110000000000002020-05-282020-06-11
256HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา4201833266.670000133.3300002020-05-282020-06-11
257HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1201811110000000000002020-05-282020-06-11
258HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2201811110000000000002020-05-282020-06-11
259HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน3201866610000000000002020-05-282020-06-11
260HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน42018000000000000002020-05-282020-06-11
261HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 412018000000000000002020-05-282020-06-11
262HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42201811000000000011002020-05-282020-06-11
263HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 432018000000000000002020-05-282020-06-11
264HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 442018000000000000002020-05-282020-06-11
265HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา12018000000000000002020-05-282020-06-11
266HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2201811110000000000002020-05-282020-06-11
267HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา3201811110000000000002020-05-282020-06-11
268HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา4201822210000000000002020-05-282020-06-11
269HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1201811110000000000002020-05-282020-06-11
270HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง22018000000000000002020-05-282020-06-11
271HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง32018000000000000002020-05-282020-06-11
272HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง4201822210000000000002020-05-282020-06-11
273HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว12018000000000000002020-05-282020-06-11
274HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว22018000000000000002020-05-282020-06-11
275HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว32018000000000000002020-05-282020-06-11
276HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว42018000000000000002020-05-282020-06-11
1HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1201822210000000000002020-05-282020-06-11
103HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์3201811000000001100002020-05-282020-06-11
126HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก22018000000000000002020-05-282020-06-11
157HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค120181111981.820000218.1800002020-05-282020-06-11
184HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ42018000000000000002020-05-282020-06-11
189HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1201833310000000000002020-05-282020-06-11
192HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ4201811110000000000002020-05-282020-06-11
221HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1201833310000000000002020-05-282020-06-11
222HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2201822210000000000002020-05-282020-06-11
251HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย32018000000000000002020-05-282020-06-11
277HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1201922210000000000002020-06-112020-06-11
278HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ2201911110000000000002020-06-112020-06-11
279HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ12019100000000000002020-06-112020-06-11
280HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ22019000000000000002020-06-112020-06-11
281HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1201955510000000000002020-06-112020-06-11
282HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2201977710000000000002020-06-112020-06-11
283HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1201922210000000000002020-06-112020-06-11
284HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2201933310000000000002020-06-112020-06-11
285HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์12019000000000000002020-06-112020-06-11
286HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์22019000000000000002020-06-112020-06-11
287HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1201911110000000000002020-06-112020-06-11
288HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2201911110000000000002020-06-112020-06-11
289HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1201917161381.25000016.25212.5002020-06-112020-06-11
290HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2201987710000000000002020-06-112020-06-11
291HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1201933310000000000002020-06-112020-06-11
292HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2201977710000000000002020-06-112020-06-11
293HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1201911000011000000002020-06-112020-06-11
294HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2201922150000000001502020-06-112020-06-11
295HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท12019000000000000002020-06-112020-06-11
296HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท22019000000000000002020-06-112020-06-11
297HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12019000000000000002020-06-112020-06-11
298HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์22019000000000000002020-06-112020-06-11
299HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1201922000000000021002020-06-112020-06-11
300HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ22019000000000000002020-06-112020-06-11
301HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช12019000000000000002020-06-112020-06-11
302HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช22019000000000000002020-06-112020-06-11
303HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1201911110000000000002020-06-112020-06-11
304HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2201911110000000000002020-06-112020-06-11
305HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1201911110000000000002020-06-112020-06-11
306HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2201965510000000000002020-06-112020-06-11
307HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1201944410000000000002020-06-112020-06-11
308HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2201944375001250000002020-06-112020-06-11
309HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์12019000000000000002020-06-112020-06-11
310HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2201911110000000000002020-06-112020-06-11
311HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล12019000000000000002020-06-112020-06-11
312HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล22019000000000000002020-06-112020-06-11
313HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1201933266.670000133.3300002020-06-112020-06-11
314HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2201944375000012500002020-06-112020-06-11
315HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด12019000000000000002020-06-112020-06-11
316HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด22019000000000000002020-06-112020-06-11
317HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1201999555.5600111.11333.3300002020-06-112020-06-11
318HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2201977685.710000114.2900002020-06-112020-06-11
319HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1201999888.890000111.1100002020-06-112020-06-11
320HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2201977685.710000114.2900002020-06-112020-06-11
321HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1201933310000000000002020-06-112020-06-11
322HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2201922210000000000002020-06-112020-06-11
323HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1201910108800000110110002020-06-112020-06-11
324HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน2201999910000000000002020-06-112020-06-11
325HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง1201911000000000011002020-06-112020-06-11
326HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง22019000000000000002020-06-112020-06-11
327HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1201933310000000000002020-06-112020-06-11
328HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2201933310000000000002020-06-112020-06-11
329HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1201911110000000000002020-06-112020-06-11
330HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2201911110000000000002020-06-112020-06-11
331HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1201926262610000000000002020-06-112020-06-11
332HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2201931313110000000000002020-06-112020-06-11
333HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร120191413861.540000538.4600002020-06-112020-06-11
334HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร2201910101010000000000002020-06-112020-06-11
335HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12019000000000000002020-06-112020-06-11
336HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม22019000000000000002020-06-112020-06-11
337HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1201964375000012500002020-06-112020-06-11
338HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2201911110000000000002020-06-112020-06-11
339HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12019000000000000002020-06-112020-06-11
340HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก22019000000000000002020-06-112020-06-11
341HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1201944410000000000002020-06-112020-06-11
342HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม2201977710000000000002020-06-112020-06-11
343HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี12019000000000000002020-06-112020-06-11
344HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี22019000000000000002020-06-112020-06-11
345HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1201922210000000000002020-06-112020-06-11
346HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22019000000000000002020-06-112020-06-11
347HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล1201933266.6700000000133.332020-06-112020-06-11
348HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล22019000000000000002020-06-112020-06-11
349HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12019000000000000002020-06-112020-06-11
350HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา22019000000000000002020-06-112020-06-11
351HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12019000000000000002020-06-112020-06-11
352HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ22019000000000000002020-06-112020-06-11
353HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1201922210000000000002020-06-112020-06-11
354HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2201966583.3300000000116.672020-06-112020-06-11
355HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค1201954410000000000002020-06-112020-06-11
356HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2201988810000000000002020-06-112020-06-11
357HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1201944410000000000002020-06-112020-06-11
358HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2201933310000000000002020-06-112020-06-11
359HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1201917171270.59000015.88317.6515.882020-06-112020-06-11
360HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2201977571.43000000114.29114.292020-06-112020-06-11
361HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี1201988787.50000112.500002020-06-112020-06-11
362HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี2201999910000000000002020-06-112020-06-11
363HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1201911000011000000002020-06-112020-06-11
364HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก22019000000000000002020-06-112020-06-11
365HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า1201911110000000000002020-06-112020-06-11
366HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า2201911110000000000002020-06-112020-06-11
367HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12019000000000000002020-06-112020-06-11
368HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2201942150000015000002020-06-112020-06-11
369HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1201922210000000000002020-06-112020-06-11
370HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง22019000000000000002020-06-112020-06-11
371HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1201933310000000000002020-06-112020-06-11
372HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2201922210000000000002020-06-112020-06-11
373HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12019000000000000002020-06-112020-06-11
374HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา22019000000000000002020-06-112020-06-11
375HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1201922210000000000002020-06-112020-06-11
376HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2201911110000000000002020-06-112020-06-11
377HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1201911110000000000002020-06-112020-06-11
378HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2201911110000000000002020-06-112020-06-11
379HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก12019000000000000002020-06-112020-06-11
380HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก22019000000000000002020-06-112020-06-11
381HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง12019000000000000002020-06-112020-06-11
382HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง22019000000000000002020-06-112020-06-11
383HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1201977710000000000002020-06-112020-06-11
384HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2201933266.6700000000133.332020-06-112020-06-11
385HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12019000000000000002020-06-112020-06-11
386HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2201911110000000000002020-06-112020-06-11
387HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1201911110000000000002020-06-112020-06-11
388HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2201932210000000000002020-06-112020-06-11
389HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1201911110000000000002020-06-112020-06-11
390HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2201933310000000000002020-06-112020-06-11
391HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม12019000000000000002020-06-112020-06-11
392HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม22019330000000000266.672020-06-112020-06-11
393HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1201922210000000000002020-06-112020-06-11
394HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ22019000000000000002020-06-112020-06-11
395HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12019000000000000002020-06-112020-06-11
396HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2201922210000000000002020-06-112020-06-11
397HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1201911110000000000002020-06-112020-06-11
398HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์22019000000000000002020-06-112020-06-11
399HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1201911110000000000002020-06-112020-06-11
400HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา22019000000000000002020-06-112020-06-11
401HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12019000000000000002020-06-112020-06-11
402HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2201911110000000000002020-06-112020-06-11
403HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1201911000011000000002020-06-112020-06-11
404HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา22019000000000000002020-06-112020-06-11
405HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1201911110000000000002020-06-112020-06-11
406HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2201922210000000000002020-06-112020-06-11
407HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 412019000000000000002020-06-112020-06-11
408HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 422019000000000000002020-06-112020-06-11
409HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา12019000000000000002020-06-112020-06-11
410HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา22019000000000000002020-06-112020-06-11
411HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง12019000000000000002020-06-112020-06-11
412HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง22019000000000000002020-06-112020-06-11
413HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว12019000000000000002020-06-112020-06-11
414HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว22019000000000000002020-06-112020-06-11
415HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ3201922210000000000002020-07-092020-07-09
416HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ32019000000000000002020-07-092020-07-09
417HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ3201955510000000000002020-07-092020-07-09
418HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง3201998810000000000002020-07-092020-07-09
419HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์3201911110000000000002020-07-092020-07-09
420HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง32019000000000000002020-07-092020-07-09
421HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์3201913121210000000000002020-07-092020-07-09
422HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง3201966610000000000002020-07-092020-07-09
423HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย3201911110000000000002020-07-092020-07-09
424HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท32019000000000000002020-07-092020-07-09
425HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์32019000000000000002020-07-092020-07-09
426HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ32019000000000000002020-07-092020-07-09
427HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช32019000000000000002020-07-092020-07-09
428HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง32019000000000000002020-07-092020-07-09
429HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว3201933310000000000002020-07-092020-07-09
430HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี3201911110000000000002020-07-092020-07-09
431HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์3201911110000000000002020-07-092020-07-09
432HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล3201944410000000000002020-07-092020-07-09
433HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง32019442500012512500002020-07-092020-07-09
434HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด3201911110000000000002020-07-092020-07-09
435HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง3201998810000000000002020-07-092020-07-09
436HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ3201965480001200000002020-07-092020-07-09
437HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา3201911110000000000002020-07-092020-07-09
438HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน3201922210000000000002020-07-092020-07-09
439HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง32019000000000000002020-07-092020-07-09
440HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์3201966610000000000002020-07-092020-07-09
441HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์3201966583.3300000000116.672020-07-092020-07-09
442HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี3201939373491.890000000038.112020-07-092020-07-09
443HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร3201988787.500112.50000002020-07-092020-07-09
444HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม3201922210000000000002020-07-092020-07-09
445HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร3201922210000000000002020-07-092020-07-09
446HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก32019000000000000002020-07-092020-07-09
447HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม3201966610000000000002020-07-092020-07-09
448HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี32019000000000000002020-07-092020-07-09
449HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก3201922210000000000002020-07-092020-07-09
450HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล3201944410000000000002020-07-092020-07-09
451HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา32019000000000000002020-07-092020-07-09
452HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ32019000000000000002020-07-092020-07-09
453HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ3201933266.6700000000133.332020-07-092020-07-09
454HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค3201955510000000000002020-07-092020-07-09
455HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย32019441251250025000002020-07-092020-07-09
456HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา3201977571.430000228.5700002020-07-092020-07-09
457HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี3201944410000000000002020-07-092020-07-09
458HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก3201911110000000000002020-07-092020-07-09
459HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า3201933310000000000002020-07-092020-07-09
460HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ3201922210000000000002020-07-092020-07-09
461HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง3201911110000000000002020-07-092020-07-09
462HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ3201955510000000000002020-07-092020-07-09
463HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา3201911110000000000002020-07-092020-07-09
464HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม3201966610000000000002020-07-092020-07-09
465HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน3201911110000000000002020-07-092020-07-09
466HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก32019000000000000002020-07-092020-07-09
467HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง32019000000000000002020-07-092020-07-09
468HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม3201922210000000000002020-07-092020-07-09
469HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์32019000000000000002020-07-092020-07-09
470HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ3201911110000000000002020-07-092020-07-09
471HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ3201922210000000000002020-07-092020-07-09
472HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม3201911000000000011002020-07-092020-07-09
473HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ3201911110000000000002020-07-092020-07-09
474HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์3201911110000000000002020-07-092020-07-09
475HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์32019000000000000002020-07-092020-07-09
476HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา32019000000000000002020-07-092020-07-09
477HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย3201911110000000000002020-07-092020-07-09
478HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา32019000000000000002020-07-092020-07-09
479HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน32019000000000000002020-07-092020-07-09
480HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 43201911110000000000002020-07-092020-07-09
481HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา3201922210000000000002020-07-092020-07-09
482HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง32019000000000000002020-07-092020-07-09
483HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว32019000000000000002020-07-092020-07-09
484HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ42019000000000000002020-09-152020-09-15
485HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ42019000000000000002020-09-152020-09-15
486HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ42019442500012500125002020-09-152020-09-15
487HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง4201999910000000000002020-09-152020-09-15
488HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์4201911110000000000002020-09-152020-09-15
489HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง42019000000000000002020-09-152020-09-15
490HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์4201988787.5000000112.5002020-09-152020-09-15
491HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง4201910101010000000000002020-09-152020-09-15
492HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย4201922210000000000002020-09-152020-09-15
493HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท42019000000000000002020-09-152020-09-15
494HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์4201911110000000000002020-09-152020-09-15
495HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ42019000000000000002020-09-152020-09-15
496HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช42019100000000000002020-09-152020-09-15
497HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง42019000000000000002020-09-152020-09-15
498HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว4201955480000012000002020-09-152020-09-15
499HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี4201944410000000000002020-09-152020-09-15
500HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์42019000000000000002020-09-152020-09-15
501HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล4201911110000000000002020-09-152020-09-15
502HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง42019000000000000002020-09-152020-09-15
503HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด4201911110000000000002020-09-152020-09-15
504HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง4201911111090.91000019.0900002020-09-152020-09-15
505HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ4201988787.50000112.500002020-09-152020-09-15
506HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา4201933310000000000002020-09-152020-09-15
507HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน42019553600000120001202020-09-152020-09-15
508HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง42019000000000000002020-09-152020-09-15
509HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์4201911110000000000002020-09-152020-09-15
510HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์4201922150000015000002020-09-152020-09-15
511HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี4201941403690000000004102020-09-152020-09-15
512HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร4201917171694.12000015.8800002020-09-152020-09-15
513HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม4201911110000000000002020-09-152020-09-15
514HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร42019000000000000002020-09-152020-09-15
515HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก42019000000000000002020-09-152020-09-15
516HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม4201955510000000000002020-09-152020-09-15
517HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี42019000000000000002020-09-152020-09-15
518HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก4201922210000000000002020-09-152020-09-15
519HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล42019000000000000002020-09-152020-09-15
520HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา42019000000000000002020-09-152020-09-15
521HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ42019000000000000002020-09-152020-09-15
522HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ4201922150001500000002020-09-152020-09-15
523HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค4201977571.430000228.5700002020-09-152020-09-15
524HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย42019119888.890000111.1100002020-09-152020-09-15
525HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา4201966350000000116.67233.332020-09-152020-09-15
526HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี4201965510000000000002020-09-152020-09-15
527HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก42019000000000000002020-09-152020-09-15
528HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า4201911110000000000002020-09-152020-09-15
529HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ4201911110000000000002020-09-152020-09-15
530HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง42019000000000000002020-09-152020-09-15
531HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ4201977710000000000002020-09-152020-09-15
532HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา42019000000000000002020-09-152020-09-15
533HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม42019000000000000002020-09-152020-09-15
534HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน42019000000000000002020-09-152020-09-15
535HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก42019000000000000002020-09-152020-09-15
536HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง4201922210000000000002020-09-152020-09-15
537HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม4201933266.6700000000133.332020-09-152020-09-15
538HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์42019000000000000002020-09-152020-09-15
539HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ4201911110000000000002020-09-152020-09-15
540HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ4201933310000000000002020-09-152020-09-15
541HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม4201922000000000021002020-09-152020-09-15
542HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ4201977685.71000000114.29002020-09-152020-09-15
543HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์42019000000000000002020-09-152020-09-15
544HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์4201911110000000000002020-09-152020-09-15
545HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา4201911110000000000002020-09-152020-09-15
546HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย42019000000000000002020-09-152020-09-15
547HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา4201922210000000000002020-09-152020-09-15
548HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน4201911000000000011002020-09-152020-09-15
549HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 442019000000000000002020-09-152020-09-15
550HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา42019000000000000002020-09-152020-09-15
551HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง42019000000000000002020-09-152020-09-15
552HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว42019000000000000002020-09-152020-09-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0239 : ข้อมูลการรักษาวัณโรค ด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง (DOT))

ตาราง : ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : รายงานการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง (TB DOT)

idhccodehcnamethrepyeartb_posdot_tb_posdot_pos_resulttb_negdot_tb_negdot_neg_resultadddateupdatedate
1HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ20193232100331002020-05-262020-05-26
2HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง20191919100991002020-05-262020-05-26
3HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2019343410024241002020-05-262020-05-26
4HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2019181810015151002020-05-262020-05-26
5HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2019383810021211002020-05-262020-05-26
6HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี201912121000002020-05-262020-05-26
7HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง201999100551002020-05-262020-05-26
8HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2019252510011111002020-05-262020-05-26
9HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2019212110012121002020-05-262020-05-26
10HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา20191212100441002020-05-262020-05-26
11HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน20192525100991002020-05-262020-05-26
12HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี201956561001001001002020-05-262020-05-26
13HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร2019555510043431002020-05-262020-05-26
14HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร201955100441002020-05-262020-05-26
15HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม20191818100991002020-05-262020-05-26
16HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2019212110013131002020-05-262020-05-26
17HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย20191919100551002020-05-262020-05-26
18HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี20192424100771002020-05-262020-05-26
19HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ20191010100771002020-05-262020-05-26ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0240 : ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอด/รายใหม่/กลับเป็นซ้ำ ทั้งพบเสมหะพบเชื้อ)

ตาราง : ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : รายงานจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน (TB07)

<
idhccodehcnamethreproundrepyeartb_newcase_postb_relapsetb_newcase_negtb_eptb_totaladddateupdatedate
1HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ12019011022020-05-282020-05-28
2HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ22019100012020-05-282020-05-28
3HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ32019100122020-05-282020-05-28
4HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ42019000002020-05-282020-05-28
5HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ12019010012020-05-282020-05-28
6HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ22019000002020-05-282020-05-28
7HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ32019000002020-05-282020-05-28
8HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ42019000002020-05-282020-05-28
9HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ12019401052020-05-282020-05-28
10HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ22019412072020-05-282020-05-28
11HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ32019203052020-05-282020-05-28
12HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ42019310042020-05-282020-05-28
13HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12019200022020-05-282020-05-28
14HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง22019210032020-05-282020-05-28
15HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง32019531092020-05-282020-05-28
16HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง42019702092020-05-282020-05-28
17HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์12019000002020-05-282020-05-28
18HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์22019000002020-05-282020-05-28
19HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์32019100012020-05-282020-05-28
20HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์42019001012020-05-282020-05-28
21HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง12019001012020-05-282020-05-28
22HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง22019001012020-05-282020-05-28
23HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง32019000002020-05-282020-05-28
24HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง42019000002020-05-282020-05-28
25HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1201910340172020-05-282020-05-28
26HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์22019404082020-05-282020-05-28
27HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์320198050132020-05-282020-05-28
28HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์42019511182020-05-282020-05-28
29HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง12019300032020-05-282020-05-28
30HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง22019600172020-05-282020-05-28
31HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง32019310262020-05-282020-05-28
32HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง420194321102020-05-282020-05-28
33HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย12019100012020-05-282020-05-28
34HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย22019200022020-05-282020-05-28
35HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย32019100012020-05-282020-05-28
36HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย42019101022020-05-282020-05-28
37HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท12019000002020-05-282020-05-28
38HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท22019000002020-05-282020-05-28
39HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท32019000002020-05-282020-05-28
40HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท42019000002020-05-282020-05-28
41HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12019000002020-05-282020-05-28
42HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์22019000002020-05-282020-05-28
43HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์32019000002020-05-282020-05-28
44HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์42019100012020-05-282020-05-28
45HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ12019002022020-05-282020-05-28
46HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ22019000002020-05-282020-05-28
47HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ32019000002020-05-282020-05-28
48HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ42019000002020-05-282020-05-28
49HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช12019000002020-05-282020-05-28
50HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช22019000002020-05-282020-05-28
51HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช32019000002020-05-282020-05-28
52HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช42019001012020-05-282020-05-28
53HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง12019100012020-05-282020-05-28
54HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง22019001012020-05-282020-05-28
55HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง32019000002020-05-282020-05-28
56HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง42019000002020-05-282020-05-28
57HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว12019100012020-05-282020-05-28
58HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว22019402062020-05-282020-05-28
59HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว32019012032020-05-282020-05-28
60HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว42019402062020-05-282020-05-28
61HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี12019310042020-05-282020-05-28
62HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี22019310042020-05-282020-05-28
63HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี32019100012020-05-282020-05-28
64HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี42019301042020-05-282020-05-28
65HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์12019000002020-05-282020-05-28
66HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์22019100012020-05-282020-05-28
67HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์32019001012020-05-282020-05-28
68HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์42019000002020-05-282020-05-28
69HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล12019000002020-05-282020-05-28
70HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล22019000002020-05-282020-05-28
71HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล32019202042020-05-282020-05-28
72HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล42019100012020-05-282020-05-28
73HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง12019210032020-05-282020-05-28
74HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง22019301042020-05-282020-05-28
75HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง32019112042020-05-282020-05-28
76HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง42019000002020-05-282020-05-28
77HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด12019000002020-05-282020-05-28
78HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด22019000002020-05-282020-05-28
79HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด32019100012020-05-282020-05-28
80HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด42019002022020-05-282020-05-28
81HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง12019710192020-05-282020-05-28
82HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง22019403072020-05-282020-05-28
83HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง32019423092020-05-282020-05-28
84HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง420194250112020-05-282020-05-28
85HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ12019404192020-05-282020-05-28
86HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ22019402172020-05-282020-05-28
87HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ32019600062020-05-282020-05-28
88HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ42019512082020-05-282020-05-28
89HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา12019111032020-05-282020-05-28
90HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา22019200022020-05-282020-05-28
91HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา32019100012020-05-282020-05-28
92HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา42019201032020-05-282020-05-28
93HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน120197030102020-05-282020-05-28
94HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน22019603092020-05-282020-05-28
95HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน32019200022020-05-282020-05-28
96HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน42019302052020-05-282020-05-28
97HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12019001012020-05-282020-05-28
98HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง22019000002020-05-282020-05-28
99HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง32019000002020-05-282020-05-28
100HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง42019000002020-05-282020-05-28
101HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์12019102032020-05-282020-05-28
102HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์22019210032020-05-282020-05-28
103HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์32019024062020-05-282020-05-28
104HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์42019100012020-05-282020-05-28
105HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์12019010012020-05-282020-05-28
106HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์22019100012020-05-282020-05-28
107HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์32019302162020-05-282020-05-28
108HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์42019002022020-05-282020-05-28
109HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1201970172262020-05-282020-05-28
110HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี22019142141312020-05-282020-05-28
111HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี3201982210312020-05-282020-05-28
112HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี4201964283412020-05-282020-05-28
113HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1201910040142020-05-282020-05-28
114HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร220195041102020-05-282020-05-28
115HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร32019701082020-05-282020-05-28
116HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร4201910151172020-05-282020-05-28
117HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12019000002020-05-282020-05-28
118HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม22019000002020-05-282020-05-28
119HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม32019200022020-05-282020-05-28
120HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม42019100012020-05-282020-05-28
121HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร12019303062020-05-282020-05-28
122HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร22019100012020-05-282020-05-28
123HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร32019002022020-05-282020-05-28
124HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร42019000002020-05-282020-05-28
125HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12019000002020-05-282020-05-28
126HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก22019000002020-05-282020-05-28
127HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก32019000002020-05-282020-05-28
128HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก42019000002020-05-282020-05-28
129HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม12019310042020-05-282020-05-28
130HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม22019501172020-05-282020-05-28
131HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม32019402062020-05-282020-05-28
132HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม42019410052020-05-282020-05-28
133HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี12019000002020-05-282020-05-28
134HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี22019000002020-05-282020-05-28
135HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี32019000002020-05-282020-05-28
136HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี42019000002020-05-282020-05-28
137HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก12019001122020-05-282020-05-28
138HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22019000002020-05-282020-05-28
139HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก32019200022020-05-282020-05-28
140HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก42019200022020-05-282020-05-28
141HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล12019110132020-05-282020-05-28
142HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล22019000002020-05-282020-05-28
143HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล32019103042020-05-282020-05-28
144HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล42019000002020-05-282020-05-28
145HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12019000002020-05-282020-05-28
146HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา22019000002020-05-282020-05-28
147HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา32019000002020-05-282020-05-28
148HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา42019000002020-05-282020-05-28
149HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12019000002020-05-282020-05-28
150HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ22019000002020-05-282020-05-28
151HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ32019000002020-05-282020-05-28
152HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ42019000002020-05-282020-05-28
153HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12019011022020-05-282020-05-28
154HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ22019501062020-05-282020-05-28
155HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ32019210032020-05-282020-05-28
156HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ42019101022020-05-282020-05-28
157HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค12019103152020-05-282020-05-28
158HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค22019302382020-05-282020-05-28
159HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค32019311052020-05-282020-05-28
160HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค42019330172020-05-282020-05-28
161HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย12019310042020-05-282020-05-28
162HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย22019300032020-05-282020-05-28
163HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย32019301042020-05-282020-05-28
164HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย420196311112020-05-282020-05-28
165HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1201914030172020-05-282020-05-28
166HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา22019403072020-05-282020-05-28
167HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา32019402172020-05-282020-05-28
168HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา42019311052020-05-282020-05-28
169HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี12019611082020-05-282020-05-28
170HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี22019612092020-05-282020-05-28
171HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี32019202042020-05-282020-05-28
172HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี42019600062020-05-282020-05-28
173HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก12019010012020-05-282020-05-28
174HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก22019000002020-05-282020-05-28
175HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก32019100012020-05-282020-05-28
176HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก42019000002020-05-282020-05-28
177HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า12019100012020-05-282020-05-28
178HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า22019100012020-05-282020-05-28
179HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า32019012032020-05-282020-05-28
180HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า42019100012020-05-282020-05-28
181HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12019000002020-05-282020-05-28
182HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ22019004042020-05-282020-05-28
183HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ32019101022020-05-282020-05-28
184HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ42019100012020-05-282020-05-28
185HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12019010122020-05-282020-05-28
186HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง22019000002020-05-282020-05-28
187HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง32019100012020-05-282020-05-28
188HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง42019000002020-05-282020-05-28
189HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ12019210032020-05-282020-05-28
190HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ22019101022020-05-282020-05-28
191HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ32019212052020-05-282020-05-28
192HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ42019311272020-05-282020-05-28
193HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12019000002020-05-282020-05-28
194HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา22019000002020-05-282020-05-28
195HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา32019100012020-05-282020-05-28
196HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา42019000002020-05-282020-05-28
197HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12019200022020-05-282020-05-28
198HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม22019100012020-05-282020-05-28
199HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม32019500052020-05-282020-05-28
200HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม42019000002020-05-282020-05-28
201HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน12019100012020-05-282020-05-28
202HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน22019100012020-05-282020-05-28
203HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน32019100012020-05-282020-05-28
204HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน42019000002020-05-282020-05-28
205HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก12019000002020-05-282020-05-28
206HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก22019000002020-05-282020-05-28
207HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก32019000002020-05-282020-05-28
208HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก42019000002020-05-282020-05-28
209HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง12019000002020-05-282020-05-28
210HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง22019000002020-05-282020-05-28
211HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง32019000002020-05-282020-05-28
212HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง42019002022020-05-282020-05-28
213HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม12019403072020-05-282020-05-28
214HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม22019201032020-05-282020-05-28
215HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม32019101022020-05-282020-05-28
216HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม42019201032020-05-282020-05-28
217HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12019000002020-05-282020-05-28
218HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์22019001012020-05-282020-05-28
219HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์32019000002020-05-282020-05-28
220HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์42019000002020-05-282020-05-28
221HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ12019100012020-05-282020-05-28
222HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ22019102032020-05-282020-05-28
223HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ32019100012020-05-282020-05-28
224HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ42019000112020-05-282020-05-28
225HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ12019010012020-05-282020-05-28
226HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ22019200132020-05-282020-05-28
227HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ32019200022020-05-282020-05-28
228HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ42019210032020-05-282020-05-28
229HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม12019000002020-05-282020-05-28
230HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม22019111032020-05-282020-05-28
231HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม32019001012020-05-282020-05-28
232HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม42019002022020-05-282020-05-28
233HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ12019200022020-05-282020-05-28
234HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ22019000002020-05-282020-05-28
235HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ32019001012020-05-282020-05-28
236HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ42019205072020-05-282020-05-28
237HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12019000002020-05-282020-05-28
238HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์22019200022020-05-282020-05-28
239HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์32019100012020-05-282020-05-28
240HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์42019000002020-05-282020-05-28
241HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์12019100012020-05-282020-05-28
242HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์22019000002020-05-282020-05-28
243HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์32019000002020-05-282020-05-28
244HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์42019100012020-05-282020-05-28
245HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา12019100012020-05-282020-05-28
246HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา22019000002020-05-282020-05-28
247HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา32019000002020-05-282020-05-28
248HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา42019001012020-05-282020-05-28
249HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12019000002020-05-282020-05-28
250HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย22019001012020-05-282020-05-28
251HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย32019100012020-05-282020-05-28
252HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย42019000002020-05-282020-05-28
253HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา12019100012020-05-282020-05-28
254HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา22019000002020-05-282020-05-28
255HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา32019000002020-05-282020-05-28
256HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา42019200022020-05-282020-05-28
257HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน12019100012020-05-282020-05-28
258HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน22019002022020-05-282020-05-28
259HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน32019000002020-05-282020-05-28
260HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน42019001012020-05-282020-05-28
261HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 412019000002020-05-282020-05-28
262HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 422019000002020-05-282020-05-28
263HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 432019001012020-05-282020-05-28
264HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 442019000002020-05-282020-05-28
265HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา12019000002020-05-282020-05-28
266HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา22019000002020-05-282020-05-28
267HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา32019101022020-05-282020-05-28
268HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา42019000002020-05-282020-05-28
269HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง12019000002020-05-282020-05-28
270HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง22019000002020-05-282020-05-28
271HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง32019000002020-05-282020-05-28
272HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง42019000002020-05-282020-05-28
273HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ12020000002020-06-112020-06-11
274HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ22020100012020-06-112020-06-11
275HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ12020000002020-06-112020-06-11
276HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ22020000002020-06-112020-06-11
277HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ12020102032020-06-112020-06-11
278HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ22020402062020-06-112020-06-11
279HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12020412072020-06-112020-06-11
280HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง22020202042020-06-112020-06-11
281HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์12020100012020-06-112020-06-11
282HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์22020300032020-06-112020-06-11
283HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง12020000002020-06-112020-06-11
284HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง22020000002020-06-112020-06-11
285HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์120208230132020-06-112020-06-11
286HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์220208141142020-06-112020-06-11
287HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง12020110022020-06-112020-06-11
288HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง22020302272020-06-112020-06-11
289HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย12020000002020-06-112020-06-11
290HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย22020000002020-06-112020-06-11
291HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท12020000002020-06-112020-06-11
292HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท22020000002020-06-112020-06-11
293HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12020000002020-06-112020-06-11
294HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์22020200022020-06-112020-06-11
295HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ12020000002020-06-112020-06-11
296HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ22020000002020-06-112020-06-11
297HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช12020000002020-06-112020-06-11
298HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช22020000002020-06-112020-06-11
299HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง12020100012020-06-112020-06-11
300HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง22020000002020-06-112020-06-11
301HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว12020000002020-06-112020-06-11
302HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว22020007072020-06-112020-06-11
303HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี12020122052020-06-112020-06-11
304HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี22020300032020-06-112020-06-11
305HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์12020000002020-06-112020-06-11
306HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์22020000002020-06-112020-06-11
307HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล12020000002020-06-112020-06-11
308HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล22020000002020-06-112020-06-11
309HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง12020100012020-06-112020-06-11
310HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง22020000002020-06-112020-06-11
311HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด12020000002020-06-112020-06-11
312HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด22020000002020-06-112020-06-11
313HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง12020100012020-06-112020-06-11
314HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง220206431142020-06-112020-06-11
315HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ12020000002020-06-112020-06-11
316HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ22020100012020-06-112020-06-11
317HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา12020100012020-06-112020-06-11
318HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา22020302052020-06-112020-06-11
319HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน12020511072020-06-112020-06-11
320HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน22020601072020-06-112020-06-11
321HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12020000002020-06-112020-06-11
322HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง22020000002020-06-112020-06-11
323HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์12020026082020-06-112020-06-11
324HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์22020100012020-06-112020-06-11
325HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์12020001122020-06-112020-06-11
326HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์22020102032020-06-112020-06-11
327HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1202063130222020-06-112020-06-11
328HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี22020201142020-06-112020-06-11
329HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร12020302052020-06-112020-06-11
330HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร220204331112020-06-112020-06-11
331HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12020000002020-06-112020-06-11
332HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม22020000002020-06-112020-06-11
333HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร12020100012020-06-112020-06-11
334HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร22020100012020-06-112020-06-11
335HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12020000002020-06-112020-06-11
336HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก22020000002020-06-112020-06-11
337HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม12020301042020-06-112020-06-11
338HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม22020341082020-06-112020-06-11
339HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี12020000002020-06-112020-06-11
340HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี22020000002020-06-112020-06-11
341HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก12020000002020-06-112020-06-11
342HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22020200022020-06-112020-06-11
343HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล12020102032020-06-112020-06-11
344HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล22020000002020-06-112020-06-11
345HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12020000002020-06-112020-06-11
346HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา22020000002020-06-112020-06-11
347HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12020000002020-06-112020-06-11
348HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ22020000002020-06-112020-06-11
349HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12020200022020-06-112020-06-11
350HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ22020120032020-06-112020-06-11
351HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค12020212052020-06-112020-06-11
352HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค22020300032020-06-112020-06-11
353HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย120209210122020-06-112020-06-11
354HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย22020311052020-06-112020-06-11
355HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา12020000002020-06-112020-06-11
356HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา22020000002020-06-112020-06-11
357HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี12020304072020-06-112020-06-11
358HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี220208110102020-06-112020-06-11
359HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก12020000002020-06-112020-06-11
360HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก22020100012020-06-112020-06-11
361HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า12020001012020-06-112020-06-11
362HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า22020200132020-06-112020-06-11
363HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12020000002020-06-112020-06-11
364HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ22020101022020-06-112020-06-11
365HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12020000002020-06-112020-06-11
366HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง22020000002020-06-112020-06-11
367HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ12020203052020-06-112020-06-11
368HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ22020310152020-06-112020-06-11
369HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12020000002020-06-112020-06-11
370HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา22020010012020-06-112020-06-11
371HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12020000002020-06-112020-06-11
372HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม22020000002020-06-112020-06-11
373HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน12020002022020-06-112020-06-11
374HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน22020000002020-06-112020-06-11
375HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก12020000002020-06-112020-06-11
376HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก22020000002020-06-112020-06-11
377HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง12020001012020-06-112020-06-11
378HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง22020000002020-06-112020-06-11
379HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม12020200022020-06-112020-06-11
380HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม22020302052020-06-112020-06-11
381HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12020000002020-06-112020-06-11
382HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์22020000002020-06-112020-06-11
383HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ12020000002020-06-112020-06-11
384HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ22020000002020-06-112020-06-11
385HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ12020113052020-06-112020-06-11
386HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ22020101022020-06-112020-06-11
387HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม12020202042020-06-112020-06-11
388HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม22020000002020-06-112020-06-11
389HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ12020100012020-06-112020-06-11
390HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ22020000002020-06-112020-06-11
391HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12020000112020-06-112020-06-11
392HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์22020000002020-06-112020-06-11
393HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์12020001012020-06-112020-06-11
394HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์22020000002020-06-112020-06-11
395HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา12020001232020-06-112020-06-11
396HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา22020001012020-06-112020-06-11
397HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12020000002020-06-112020-06-11
398HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย22020000002020-06-112020-06-11
399HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา12020000002020-06-112020-06-11
400HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา22020000002020-06-112020-06-11
401HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน12020000002020-06-112020-06-11
402HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน22020001012020-06-112020-06-11
403HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 412020000002020-06-112020-06-11
404HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 422020000002020-06-112020-06-11
405HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา12020000002020-06-112020-06-11
406HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา22020000002020-06-112020-06-11
407HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง12020000002020-06-112020-06-11
408HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง22020000002020-06-112020-06-11
409HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว12020000002020-06-112020-06-11
410HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว22020000002020-06-112020-06-11
411HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ32020000002020-07-092020-07-09
412HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ32020000002020-07-092020-07-09
413HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ32020403072020-07-092020-07-09
414HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง32020011022020-07-092020-07-09
415HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์32020001012020-07-092020-07-09
416HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง32020000002020-07-092020-07-09
417HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์32020500052020-07-092020-07-09
418HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง32020701192020-07-092020-07-09
419HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย32020000002020-07-092020-07-09
420HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท32020000002020-07-092020-07-09
421HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์32020000002020-07-092020-07-09
422HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ32020101022020-07-092020-07-09
423HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช32020000002020-07-092020-07-09
424HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง32020000002020-07-092020-07-09
425HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว32020303062020-07-092020-07-09
426HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี32020111032020-07-092020-07-09
427HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์32020000002020-07-092020-07-09
428HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล32020000002020-07-092020-07-09
429HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง32020001012020-07-092020-07-09
430HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด32020100012020-07-092020-07-09
431HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง32020223072020-07-092020-07-09
432HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ32020311052020-07-092020-07-09
433HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา32020002022020-07-092020-07-09
434HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน32020310042020-07-092020-07-09
435HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง32020001012020-07-092020-07-09
436HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์32020002022020-07-092020-07-09
437HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์32020201032020-07-092020-07-09
438HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี320203242112020-07-092020-07-09
439HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร32020801092020-07-092020-07-09
440HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม32020000002020-07-092020-07-09
441HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร32020100012020-07-092020-07-09
442HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก32020000002020-07-092020-07-09
443HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม32020301152020-07-092020-07-09
444HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี32020000002020-07-092020-07-09
445HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก32020000002020-07-092020-07-09
446HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล32020000002020-07-092020-07-09
447HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา32020000002020-07-092020-07-09
448HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ32020000002020-07-092020-07-09
449HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ32020203162020-07-092020-07-09
450HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค32020000002020-07-092020-07-09
451HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย32020100012020-07-092020-07-09
452HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา32020000002020-07-092020-07-09
453HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี32020103042020-07-092020-07-09
454HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก32020100012020-07-092020-07-09
455HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า32020100012020-07-092020-07-09
456HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ32020100012020-07-092020-07-09
457HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง32020000002020-07-092020-07-09
458HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ32020301042020-07-092020-07-09
459HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา32020000002020-07-092020-07-09
460HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม32020100122020-07-092020-07-09
461HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน32020000002020-07-092020-07-09
462HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก32020000002020-07-092020-07-09
463HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง32020101022020-07-092020-07-09
464HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม32020000002020-07-092020-07-09
465HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์32020000002020-07-092020-07-09
466HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ32020000002020-07-092020-07-09
467HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ32020102032020-07-092020-07-09
468HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม32020000002020-07-092020-07-09
469HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ32020012032020-07-092020-07-09
470HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์32020100012020-07-092020-07-09
471HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์32020100012020-07-092020-07-09
472HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา32020001012020-07-092020-07-09
473HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย32020000002020-07-092020-07-09
474HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา32020000002020-07-092020-07-09
475HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน32020003032020-07-092020-07-09
476HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 432020000002020-07-092020-07-09
477HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา32020000002020-07-092020-07-09
478HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง32020000002020-07-092020-07-09
479HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว32020000002020-07-092020-07-09
480HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ42020000002020-09-152020-09-15
481HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ42020000002020-09-152020-09-15
482HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ42020001012020-09-152020-09-15
483HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง42020000002020-09-152020-09-15
484HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์42020001012020-09-152020-09-15
485HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง42020000002020-09-152020-09-15
486HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์42020301042020-09-152020-09-15
487HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง42020110132020-09-152020-09-15
488HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย42020000002020-09-152020-09-15
489HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท42020000002020-09-152020-09-15
490HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์42020000002020-09-152020-09-15
491HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ42020000002020-09-152020-09-15
492HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช42020000002020-09-152020-09-15
493HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง42020000002020-09-152020-09-15
494HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว42020122052020-09-152020-09-15
495HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี42020100012020-09-152020-09-15
496HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์42020000002020-09-152020-09-15
497HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล42020000002020-09-152020-09-15
498HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง42020300032020-09-152020-09-15
499HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด42020000002020-09-152020-09-15
500HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง42020310042020-09-152020-09-15
501HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ42020000002020-09-152020-09-15
502HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา42020010012020-09-152020-09-15
503HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน42020000002020-09-152020-09-15
504HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง42020000002020-09-152020-09-15
505HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์42020000002020-09-152020-09-15
506HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์42020200022020-09-152020-09-15
507HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี42020301042020-09-152020-09-15
508HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร42020011022020-09-152020-09-15
509HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม42020000002020-09-152020-09-15
510HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร42020000002020-09-152020-09-15
511HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก42020000002020-09-152020-09-15
512HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม42020410272020-09-152020-09-15
513HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี42020000002020-09-152020-09-15
514HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก42020100012020-09-152020-09-15
515HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล42020000002020-09-152020-09-15
516HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา42020000002020-09-152020-09-15
517HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ42020000002020-09-152020-09-15
518HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ42020000002020-09-152020-09-15
519HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค42020113052020-09-152020-09-15