โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

25. ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด : 123

ค่าเป้าหมาย > ร้อยละ : 75

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ชุมชน ได้แก่ ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของ กรุงเทพมหานครและชุมชนไม่ขึ้นตามระเบียบของ กรุงเทพมหานคร (จำนวนชุมชนจากการสำรวจแบบปฐมภูมิ จำนวนชุมชน ณ กุมภาพันธ์ 2561 = 4,076 ชุมชนโดยขนาดประชากรชุมชน 4,076 ชุมชน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ = 364แห่ง*2) 2. สถานศึกษา คือ โรงเรียนทุกสังกัดในเขต กรุงเทพมหานคร(จำนวนโรงเรียนจากการสำรวจแบบปฐมภูมิ ณ พฤษภาคม 2561 = 1,547 โรงเรียน โดยขนาด ประชากรสถานศึกษา ..1,547 แห่ง ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างที่ = 318แห่ง*2) 3. สถานพยาบาล คือ สถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร(จำนวนสถานพยาบาลข้อมูลจากกอง ยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มีนาคม 2562 = 1,069 แห่ง โดย ขนาดประชากรสถานพยาบาล 1,069 แห่ง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ = 287แห่ง*2) 4. หมู่บ้านจัดสรร คือ หมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรรตาม พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินและมีข้อมูลเผยแพร่ผ่าน สื่อเวปไซต์ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ณ มิถุนายน 2562 = 33,400 แห่ง โดยขนาดประชากรหมู่บ้านจัดสรร = 33,400แห่ง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่= 395แห่ง*2)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1 ค่า HI 1.1) HI = จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำยุงลาย หารด้วย จำนวนบ้านที่สำรวจทั้งหมด X 100 1.2) ร้อยละของชุมชนที่สุ่มสำรวจฯ มีค่า HI <10 = จำนวนชุมชนที่มีค่า HI < 10 หารด้วย จำนวนชุมชนทั้งหมดที่ได้รับการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย X 100 1.3) ร้อยละของหมู่บ้านจัดสรรที่สุ่มสำรวจฯ มีค่า HI <10 = จำนวนหมู่บ้านจัดสรรที่ที่มีค่า HI < 10 หารด้วย จำนวนหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมดที่ได้รับการสุ่มสำรวจค่าดัชนี ลูกน้ำยุงลายX 100 2 ค่า CI 2.1) CI = จำนวนภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย หารด้วย จำนวนภาชนะที่สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย x 100 2.2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีค่า CI = 0 คือ จำนวนสถานศึกษาที่มีค่า CI = 0 หารด้วย จำนวนศึกษาทั้งหมดที่สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย X 100 2.3) ร้อยละของสถานพยาบาลที่มีค่า CI = 0 คือ จำนวนสถานพยาบาลที่มีค่า CI = 0 หารด้วย จำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำ X 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0243 : ข้อมูลดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด)

ตาราง : ดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ผลการสุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ ชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล และหมู่บ้านจัดสรร จำแนกรายเขต รายศูนย์บริการสาธารณสุข

idrepmonthrepyearhccodehcnamethdcodednamecommunumberschoolnumberhospnumbervillagenumbercommupassschoolpasshosppassvillagepasscommunotpassschoolnotpasshospnotpassvillagenotpassadddateupdatedate
2517112019HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1044สะพานสูง0000000000002020-10-052020-10-05
2518112019HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1048ทวีวัฒนา4004400400002020-10-052020-10-05
2519112019HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41038ลาดพร้าว1000100000002020-10-052020-10-05
2520112019HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1050บางบอน0050005000002020-10-052020-10-05
2521112019HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1046คลองสามวา0111011110002020-10-052020-10-05
2522112019HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1028สาทร0000000000002020-10-052020-10-05
2523112019HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1022ภาษีเจริญ0000000000002020-10-052020-10-05
2524112019HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1042สายไหม0000000000002020-10-052020-10-05
2525112019HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1036ดอนเมือง0000000000002020-10-052020-10-05
2526112019HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1049ทุ่งครุ0000000000002020-10-052020-10-05
2527112019Hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1024ราษฎร์บูรณะ0000000000002020-10-052020-10-05
2528112019HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1032ประเวศ0000000000002020-10-052020-10-05
2529112019HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1043คันนายาว6121612100002020-10-052020-10-05
2530112019HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์1012ยานนาวา0000000000002020-10-052020-10-05
2531112019HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1049ทุ่งครุ0000000000002020-10-052020-10-05
2532112019HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1041หลักสี่0000000000002020-10-052020-10-05
2533112019HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1026ดินแดง0000000000002020-10-052020-10-05
2534112019HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1030จตุจักร0000000000002020-10-052020-10-05
2535112019HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1027บึงกุ่ม0000000000002020-10-052020-10-05
2536112019HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา1019ตลิ่งชัน0000000000002020-10-052020-10-05
2537112019HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1023หนองแขม0000000000002020-10-052020-10-05
2538112019HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1022ภาษีเจริญ0000000000002020-10-052020-10-05
2539112019HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1011ลาดกระบัง0000000000002020-10-052020-10-05
2540112019HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า1012ลาดกระบัง0000000000002020-10-052020-10-05
2541112019HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1003หนองจอก0000000000002020-10-052020-10-05
2542112019HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี1010มีนบุรี1110011010002020-10-052020-10-05
2543112019HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1021บางขุนเทียน0000000000002020-10-052020-10-05
2544112019HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1033คลองเตย0000000000002020-10-052020-10-05
2545112019HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค1040บางแค0000000000002020-10-052020-10-05
2546112019HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1024ราษฎร์บูรณะ0000000000002020-10-052020-10-05
2547112019HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1002ดุสิต2100210000002020-10-052020-10-05
2548112019HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1034สวนหลวง0000000000002020-10-052020-10-05
2549112019HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล1015ธนบุรี0000000000002020-10-052020-10-05
2550112019HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1006บางกะปิ1000100000002020-10-052020-10-05
2551112019HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1009พระโขนง0000000000002020-10-052020-10-05
2552112019HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1016บางกอกใหญ่2200220000002020-10-052020-10-05
2553112019HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1047บางนา0002000200002020-10-052020-10-05
2554112019HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1025บางพลัด0000000000002020-10-052020-10-05
2555112019HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1020บางกอกน้อย0000000000002020-10-052020-10-05
2556112019HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035จอมทอง0000000000002020-10-052020-10-05
2557112019HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1018คลองสาน0000000000002020-10-052020-10-05
2558112019HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1015ธนบุรี0000000000002020-10-052020-10-05
2559112019HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1015ธนบุรี0000000000002020-10-052020-10-05
2560112019HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง1017ห้วยขวาง0000000000002020-10-052020-10-05
2561112019HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1005บางเขน0000000000002020-10-052020-10-05
2562112019HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1004บางรัก0000000000002020-10-052020-10-05
2563112019HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1032ประเวศ0000000000002020-10-052020-10-05
2564112019HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039วัฒนา0000000000002020-10-052020-10-05
2565112019HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย1000100000002020-10-052020-10-05
2566112019HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1029บางซื่อ0000000000002020-10-052020-10-05
2567112019HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1031บางคอแหลม0000000000002020-10-052020-10-05
2568112019HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1030จตุจักร0000000000002020-10-052020-10-05
2569112019HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1007ปทุมวัน0000000000002020-10-052020-10-05
2570112019HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1045วังทองหลาง0000000000002020-10-052020-10-05
2571112019HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1028สาทร0000000000002020-10-052020-10-05
2572112019HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช1013สัมพันธวงศ์0000000000002020-10-052020-10-05
2573112019HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1031บางคอแหลม0000000000002020-10-052020-10-05
2574112019HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1014พญาไท0100010000002020-10-052020-10-05
2575112019HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1033คลองเตย0000000000002020-10-052020-10-05
2576112019HC900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1001พระนคร0000000000002020-10-052020-10-05
2577112019HC800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1047บางนา0000000000002020-10-052020-10-05
2578112019HC700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1012ยานนาวา0000000000002020-10-052020-10-05
2579112019HC600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1002ดุสิต0000000000002020-10-052020-10-05
2580112019HC500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1007ปทุมวัน0000000000002020-10-052020-10-05
2581112019HC400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1026ดินแดง0000000000002020-10-052020-10-05
2582112019HC300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1029บางซื่อ0000000000002020-10-052020-10-05
2583112019HC200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ1037ราชเทวี0000000000002020-10-052020-10-05
2584112019HC100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1001พระนคร0000000000002020-10-052020-10-05
2585122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง0000000000002020-10-052020-10-05
2586122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา0000000000002020-10-052020-10-05
2587122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41021102100002020-10-052020-10-05
2588122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0000000000002020-10-052020-10-05
2589122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา0000000000002020-10-052020-10-05
2590122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0000000000002020-10-052020-10-05
2591122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0000000000002020-10-052020-10-05
2592122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์0000000000002020-10-052020-10-05
2593122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0000000000002020-10-052020-10-05
2594122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ0000000000002020-10-052020-10-05
2595122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม0000000000002020-10-052020-10-05
2596122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0000000000002020-10-052020-10-05
2597122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0304030400002020-10-052020-10-05
2598122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์0000000000002020-10-052020-10-05
2599122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม0000000000002020-10-052020-10-05
2600122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1002100200002020-10-052020-10-05
2601122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0000000000002020-10-052020-10-05
2602122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0000000000002020-10-052020-10-05
2603122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0000000000002020-10-052020-10-05
2604122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา0000000000002020-10-052020-10-05
2605122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ6050605000002020-10-052020-10-05
2606122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0000000000002020-10-052020-10-05
2607122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ0000000000002020-10-052020-10-05
2608122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า0000000000002020-10-052020-10-05
2609122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก0000000000002020-10-052020-10-05
2610122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0000000000002020-10-052020-10-05
2611122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา0000000000002020-10-052020-10-05
2612122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0000000000002020-10-052020-10-05
2613122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค6000600000002020-10-052020-10-05
2614122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ0000000000002020-10-052020-10-05
2615122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ0001000100002020-10-052020-10-05
2616122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2400140010002020-10-052020-10-05
2617122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล0000000000002020-10-052020-10-05
2618122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0000000000002020-10-052020-10-05
2619122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี0000000000002020-10-052020-10-05
2620122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1101110100002020-10-052020-10-05
2621122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1500150000002020-10-052020-10-05
2622122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร0000000000002020-10-052020-10-05
2623122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0000000000002020-10-052020-10-05
2624122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0000000000002020-10-052020-10-05
2625122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี0000000000002020-10-052020-10-05
2626122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0000000000002020-10-052020-10-05
2627122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์0000000000002020-10-052020-10-05
2628122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง0000000000002020-10-052020-10-05
2629122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0000000000002020-10-052020-10-05
2630122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0000000000002020-10-052020-10-05
2631122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ0000000000002020-10-052020-10-05
2632122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง0000000000002020-10-052020-10-05
2633122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2000200000002020-10-052020-10-05
2634122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง0000000000002020-10-052020-10-05
2635122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0000000000002020-10-052020-10-05
2636122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0000000000002020-10-052020-10-05
2637122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0000000000002020-10-052020-10-05
2638122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0000000000002020-10-052020-10-05
2639122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0000000000002020-10-052020-10-05
2640122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช0000000000002020-10-052020-10-05
2641122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0000000000002020-10-052020-10-05
2642122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1201020110002020-10-052020-10-05
2643122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0000000000002020-10-052020-10-05
2644122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย0000000000002020-10-052020-10-05
2645122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1000000010002020-10-052020-10-05
2646122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0000000000002020-10-052020-10-05
2647122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง0000000000002020-10-052020-10-05
2648122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0000000000002020-10-052020-10-05
2649122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง4000000040002020-10-052020-10-05
2650122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ0200020000002020-10-052020-10-05
2651122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0000000000002020-10-052020-10-05
2652122019ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ0000000000002020-10-052020-10-05
2653012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง0000000000002020-10-052020-10-05
2654012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1000100000002020-10-052020-10-05
2655012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42510201005002020-10-052020-10-05
2656012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน4450325012002020-10-052020-10-05
2657012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา0000000000002020-10-052020-10-05
2658012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0000000000002020-10-052020-10-05
2659012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0000000000002020-10-052020-10-05
2660012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์0000000000002020-10-052020-10-05
2661012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0000000000002020-10-052020-10-05
2662012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ0303030300002020-10-052020-10-05
2663012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม0000000000002020-10-052020-10-05
2664012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0000000000002020-10-052020-10-05
2665012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2131213100002020-10-052020-10-05
2666012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์0000000000002020-10-052020-10-05
2667012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2100210000002020-10-052020-10-05
2668012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0002000200002020-10-052020-10-05
2669012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0210021000002020-10-052020-10-05
2670012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน2200220000002020-10-052020-10-05
2671012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0000000000002020-10-052020-10-05
2672012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา0000000000002020-10-052020-10-05
2673012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ0003000300002020-10-052020-10-05
2674012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0000000000002020-10-052020-10-05
2675012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ0000000000002020-10-052020-10-05
2676012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า0000000000002020-10-052020-10-05
2677012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก0000000000002020-10-052020-10-05
2678012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0000000000002020-10-052020-10-05
2679012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา0010001000002020-10-052020-10-05
2680012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0000000000002020-10-052020-10-05
2681012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค0000000000002020-10-052020-10-05
2682012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ3010100020102020-10-052020-10-05
2683012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ0000000000002020-10-052020-10-05
2684012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2052203200202020-10-052020-10-05
2685012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล0000000000002020-10-052020-10-05
2686012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0000000000002020-10-052020-10-05
2687012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1210121000002020-10-052020-10-05
2688012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1111111100002020-10-052020-10-05
2689012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1000100000002020-10-052020-10-05
2690012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร0000000000002020-10-052020-10-05
2691012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0000000000002020-10-052020-10-05
2692012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0000000000002020-10-052020-10-05
2693012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี0000000000002020-10-052020-10-05
2694012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0000000000002020-10-052020-10-05
2695012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์0000000000002020-10-052020-10-05
2696012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง0000000000002020-10-052020-10-05
2697012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0540054000002020-10-052020-10-05
2698012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1000100000002020-10-052020-10-05
2699012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ0000000000002020-10-052020-10-05
2700012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง0000000000002020-10-052020-10-05
2701012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด1000100000002020-10-052020-10-05
2702012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง0000000000002020-10-052020-10-05
2703012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0000000000002020-10-052020-10-05
2704012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0000000000002020-10-052020-10-05
2705012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0000000000002020-10-052020-10-05
2706012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0000000000002020-10-052020-10-05
2707012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0000000000002020-10-052020-10-05
2708012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช0000000000002020-10-052020-10-05
2709012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0000000000002020-10-052020-10-05
2710012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์0210011001002020-10-052020-10-05
2711012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1000100000002020-10-052020-10-05
2712012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย0000000000002020-10-052020-10-05
2713012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1001000010012020-10-052020-10-05
2714012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0000000000002020-10-052020-10-05
2715012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง0000000000002020-10-052020-10-05
2716012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0000000000002020-10-052020-10-05
2717012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2002100110012020-10-052020-10-05
2718012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1200120000002020-10-052020-10-05
2719012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0000000000002020-10-052020-10-05
2720012020ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1000100000002020-10-052020-10-05
2721022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง0100010000002020-10-052020-10-05
2722022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1210121000002020-10-052020-10-05
2723022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 40000000000002020-10-052020-10-05
2724022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0003000300002020-10-052020-10-05
2725022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2210221000002020-10-052020-10-05
2726022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0000000000002020-10-052020-10-05
2727022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0000000000002020-10-052020-10-05
2728022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์0000000000002020-10-052020-10-05
2729022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0000000000002020-10-052020-10-05
2730022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ0203020300002020-10-052020-10-05
2731022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม0000000000002020-10-052020-10-05
2732022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0000000000002020-10-052020-10-05
2733022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0000000000002020-10-052020-10-05
2734022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์0000000000002020-10-052020-10-05
2735022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2100210000002020-10-052020-10-05
2736022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0000000000002020-10-052020-10-05
2737022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0200020000002020-10-052020-10-05
2738022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0000000000002020-10-052020-10-05
2739022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0000000000002020-10-052020-10-05
2740022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา0000000000002020-10-052020-10-05
2741022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ0003000300002020-10-052020-10-05
2742022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0000000000002020-10-052020-10-05
2743022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ0000000000002020-10-052020-10-05
2744022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า0000000000002020-10-052020-10-05
2745022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก0001000100002020-10-052020-10-05
2746022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0122012000022020-10-052020-10-05
2747022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา0010001000002020-10-052020-10-05
2748022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0000000000002020-10-052020-10-05
2749022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค0006000600002020-10-052020-10-05
2750022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ3000300000002020-10-052020-10-05
2751022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ0000000000002020-10-052020-10-05
2752022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา0000000000002020-10-052020-10-05
2753022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล0000000000002020-10-052020-10-05
2754022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0000000000002020-10-052020-10-05
2755022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี0000000000002020-10-052020-10-05
2756022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0000000000002020-10-052020-10-05
2757022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก0000000000002020-10-052020-10-05
2758022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร0000000000002020-10-052020-10-05
2759022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0000000000002020-10-052020-10-05
2760022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0000000000002020-10-052020-10-05
2761022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี0000000000002020-10-052020-10-05
2762022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0000000000002020-10-052020-10-05
2763022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์0000000000002020-10-052020-10-05
2764022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง0010001000002020-10-052020-10-05
2765022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0014001400002020-10-052020-10-05
2766022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0000000000002020-10-052020-10-05
2767022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ0000000000002020-10-052020-10-05
2768022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง0000000000002020-10-052020-10-05
2769022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2010201000002020-10-052020-10-05
2770022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง0000000000002020-10-052020-10-05
2771022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0000000000002020-10-052020-10-05
2772022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0000000000002020-10-052020-10-05
2773022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0000000000002020-10-052020-10-05
2774022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0000000000002020-10-052020-10-05
2775022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0000000000002020-10-052020-10-05
2776022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช0000000000002020-10-052020-10-05
2777022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0000000000002020-10-052020-10-05
2778022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์0011001100002020-10-052020-10-05
2779022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1000100000002020-10-052020-10-05
2780022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย0000000000002020-10-052020-10-05
2781022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0000000000002020-10-052020-10-05
2782022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0000000000002020-10-052020-10-05
2783022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง0000000000002020-10-052020-10-05
2784022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0000000000002020-10-052020-10-05
2785022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง0522042101012020-10-052020-10-05
2786022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ3120312000002020-10-052020-10-05
2787022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0000000000002020-10-052020-10-05
2788022020ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ0000000000002020-10-052020-10-05
2789032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง0000000000002020-10-052020-10-05
2790032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา5200020050002020-10-052020-10-05
2791032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 40000000000002020-10-052020-10-05
2792032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน6500440021002020-10-052020-10-05
2793032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา0000000000002020-10-052020-10-05
2794032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0060006000002020-10-052020-10-05
2795032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา3200020030002020-10-052020-10-05
2796032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์0000000000002020-10-052020-10-05
2797032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0000000000002020-10-052020-10-05
2798032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2200120010002020-10-052020-10-05
2799032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม0100010000002020-10-052020-10-05
2800032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0000000000002020-10-052020-10-05
2801032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0000000000002020-10-052020-10-05
2802032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์0000000000002020-10-052020-10-05
2803032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2100110010002020-10-052020-10-05
2804032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง3020302000002020-10-052020-10-05
2805032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0100010000002020-10-052020-10-05
2806032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน3004300400002020-10-052020-10-05
2807032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0000000000002020-10-052020-10-05
2808032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา8400040080002020-10-052020-10-05
2809032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ8100110070002020-10-052020-10-05
2810032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง5200020050002020-10-052020-10-05
2811032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2000000020002020-10-052020-10-05
2812032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า0000000000002020-10-052020-10-05
2813032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก0010001000002020-10-052020-10-05
2814032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0000000000002020-10-052020-10-05
2815032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา4500150030002020-10-052020-10-05
2816032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0000000000002020-10-052020-10-05
2817032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค4700070040002020-10-052020-10-05
2818032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1013001310002020-10-052020-10-05
2819032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1100110000002020-10-052020-10-05
2820032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา0000000000002020-10-052020-10-05
2821032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล1100110000002020-10-052020-10-05
2822032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0000000000002020-10-052020-10-05
2823032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี0000000000002020-10-052020-10-05
2824032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม4300330010002020-10-052020-10-05
2825032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก0000000000002020-10-052020-10-05
2826032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร0200020000002020-10-052020-10-05
2827032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม5100510000002020-10-052020-10-05
2828032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร6500340031002020-10-052020-10-05
2829032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี0200020000002020-10-052020-10-05
2830032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0000000000002020-10-052020-10-05
2831032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์0000000000002020-10-052020-10-05
2832032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง0000000000002020-10-052020-10-05
2833032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0000000000002020-10-052020-10-05
2834032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0100010000002020-10-052020-10-05
2835032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ0000000000002020-10-052020-10-05
2836032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง0000000000002020-10-052020-10-05
2837032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด3200320000002020-10-052020-10-05
2838032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง0000000000002020-10-052020-10-05
2839032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0000000000002020-10-052020-10-05
2840032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0000000000002020-10-052020-10-05
2841032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0010000000102020-10-052020-10-05
2842032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0000000000002020-10-052020-10-05
2843032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0000000000002020-10-052020-10-05
2844032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช2100210000002020-10-052020-10-05
2845032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0000000000002020-10-052020-10-05
2846032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1100110000002020-10-052020-10-05
2847032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0000000000002020-10-052020-10-05
2848032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2200220000002020-10-052020-10-05
2849032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0000000000002020-10-052020-10-05
2850032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0000000000002020-10-052020-10-05
2851032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1100110000002020-10-052020-10-05
2852032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0000000000002020-10-052020-10-05
2853032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง0030003000002020-10-052020-10-05
2854032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2036203600002020-10-052020-10-05
2855032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0000000000002020-10-052020-10-05
2856032020ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ2100210000002020-10-052020-10-05
2857042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง0000000000002020-10-052020-10-05
2858042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา4400140030002020-10-052020-10-05
2859042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 40000000000002020-10-052020-10-05
2860042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1200020010002020-10-052020-10-05
2861042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา0000000000002020-10-052020-10-05
2862042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0300030000002020-10-052020-10-05
2863042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2200020020002020-10-052020-10-05
2864042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์0000000000002020-10-052020-10-05
2865042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0000000000002020-10-052020-10-05
2866042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2200220000002020-10-052020-10-05
2867042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม4400440000002020-10-052020-10-05
2868042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0000000000002020-10-052020-10-05
2869042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0000000000002020-10-052020-10-05
2870042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์1200120000002020-10-052020-10-05
2871042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1100110000002020-10-052020-10-05
2872042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0000000000002020-10-052020-10-05
2873042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0000000000002020-10-052020-10-05
2874042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0000000000002020-10-052020-10-05
2875042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0000000000002020-10-052020-10-05
2876042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา6400140050002020-10-052020-10-05
2877042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ9100110080002020-10-052020-10-05
2878042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง3200020030002020-10-052020-10-05
2879042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2600230003002020-10-052020-10-05
2880042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า0100000001002020-10-052020-10-05
2881042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก0000000000002020-10-052020-10-05
2882042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0000000000002020-10-052020-10-05
2883042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา5500550000002020-10-052020-10-05
2884042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2600150011002020-10-052020-10-05
2885042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค8500240061002020-10-052020-10-05
2886042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2200220000002020-10-052020-10-05
2887042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ0000000000002020-10-052020-10-05
2888042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา0300030000002020-10-052020-10-05
2889042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล3300330000002020-10-052020-10-05
2890042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0000000000002020-10-052020-10-05
2891042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี2400240000002020-10-052020-10-05
2892042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม5500450010002020-10-052020-10-05
2893042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก0000000000002020-10-052020-10-05
2894042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร4100400001002020-10-052020-10-05
2895042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม5200520000002020-10-052020-10-05
2896042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร5400340020002020-10-052020-10-05
2897042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี7700570020002020-10-052020-10-05
2898042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2100110010002020-10-052020-10-05
2899042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1100110000002020-10-052020-10-05
2900042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง0000000000002020-10-052020-10-05
2901042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0000000000002020-10-052020-10-05
2902042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา5900570002002020-10-052020-10-05
2903042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1300120001002020-10-052020-10-05
2904042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2500240001002020-10-052020-10-05
2905042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด4100410000002020-10-052020-10-05
2906042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง0000000000002020-10-052020-10-05
2907042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2100200001002020-10-052020-10-05
2908042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0000000000002020-10-052020-10-05
2909042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี4200420000002020-10-052020-10-05
2910042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0000000000002020-10-052020-10-05
2911042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0200020000002020-10-052020-10-05
2912042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช3200320000002020-10-052020-10-05
2913042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0300010002002020-10-052020-10-05
2914042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์0000000000002020-10-052020-10-05
2915042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1100110000002020-10-052020-10-05
2916042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย3100310000002020-10-052020-10-05
2917042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0600070001002020-10-052020-10-05
2918042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0200020000002020-10-052020-10-05
2919042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง4200310011002020-10-052020-10-05
2920042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1300130000002020-10-052020-10-05
2921042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง0000000000002020-10-052020-10-05
2922042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ0000000000002020-10-052020-10-05
2923042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0000000000002020-10-052020-10-05
2924042020ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ0000000000002020-10-052020-10-05
2925052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง0000000000002020-10-052020-10-05
2926052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา4200020040002020-10-052020-10-05
2927052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 40010001000002020-10-052020-10-05
2928052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2400040020002020-10-052020-10-05
2929052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา3121212110002020-10-052020-10-05
2930052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1000100000002020-10-052020-10-05
2931052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา4200020040002020-10-052020-10-05
2932052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์0000000000002020-10-052020-10-05
2933052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0000000000002020-10-052020-10-05
2934052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2100110010002020-10-052020-10-05
2935052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม4100410000002020-10-052020-10-05
2936052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1000100000002020-10-052020-10-05
2937052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0000000000002020-10-052020-10-05
2938052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์0100000001002020-10-052020-10-05
2939052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1100110000002020-10-052020-10-05
2940052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0000000000002020-10-052020-10-05
2941052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0000000000002020-10-052020-10-05
2942052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0000000000002020-10-052020-10-05
2943052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0000000000002020-10-052020-10-05
2944052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา3200120020002020-10-052020-10-05
2945052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ6200120050002020-10-052020-10-05
2946052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0000000000002020-10-052020-10-05
2947052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1000100000002020-10-052020-10-05
2948052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า1100110000002020-10-052020-10-05
2949052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก0000000000002020-10-052020-10-05
2950052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0101010100002020-10-052020-10-05
2951052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2200120010002020-10-052020-10-05
2952052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0200020000002020-10-052020-10-05
2953052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค8300030080002020-10-052020-10-05
2954052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ0100010000002020-10-052020-10-05
2955052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1100100001002020-10-052020-10-05
2956052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2300230000002020-10-052020-10-05
2957052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล1100110000002020-10-052020-10-05
2958052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2002200200002020-10-052020-10-05
2959052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1200010011002020-10-052020-10-05
2960052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม4500450000002020-10-052020-10-05
2961052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2000200000002020-10-052020-10-05
2962052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร6200210041002020-10-052020-10-05
2963052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม3300100023002020-10-052020-10-05
2964052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร6400240040002020-10-052020-10-05
2965052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี5300330020002020-10-052020-10-05
2966052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์3300330000002020-10-052020-10-05
2967052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์3200220010002020-10-052020-10-05
2968052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง0000000000002020-10-052020-10-05
2969052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน6000400020002020-10-052020-10-05
2970052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2200220000002020-10-052020-10-05
2971052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1100110000002020-10-052020-10-05
2972052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง0000000000002020-10-052020-10-05
2973052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด4200210021002020-10-052020-10-05
2974052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง0000000000002020-10-052020-10-05
2975052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0100010000002020-10-052020-10-05
2976052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0000000000002020-10-052020-10-05
2977052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0100010000002020-10-052020-10-05
2978052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0000000000002020-10-052020-10-05
2979052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0000000000002020-10-052020-10-05
2980052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช3200200012002020-10-052020-10-05
2981052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ4000400000002020-10-052020-10-05
2982052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์0000000000002020-10-052020-10-05
2983052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0000000000002020-10-052020-10-05
2984052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1100100001002020-10-052020-10-05
2985052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0200010001002020-10-052020-10-05
2986052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0100010000002020-10-052020-10-05
2987052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2100200001002020-10-052020-10-05
2988052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0100000001002020-10-052020-10-05
2989052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง0000000000002020-10-052020-10-05
2990052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ0000000000002020-10-052020-10-05
2991052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0000000000002020-10-052020-10-05
2992052020ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1100100001002020-10-052020-10-05
2993062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1000100000002020-10-052020-10-05
2994062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา6300020061002020-10-052020-10-05
2995062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 45300530000002020-10-052020-10-05
2996062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน4602060040022020-10-052020-10-05
2997062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา7300130060002020-10-052020-10-05
2998062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1000100000002020-10-052020-10-05
2999062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2100010020002020-10-052020-10-05
3000062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์4200320010002020-10-052020-10-05
3001062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0300030000002020-10-052020-10-05
3002062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1100110000002020-10-052020-10-05
3003062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1100110000002020-10-052020-10-05
3004062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1300120001002020-10-052020-10-05
3005062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2100210000002020-10-052020-10-05
3006062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์0100010000002020-10-052020-10-05
3007062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2200220000002020-10-052020-10-05
3008062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0100010000002020-10-052020-10-05
3009062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1000000010002020-10-052020-10-05
3010062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0000000000002020-10-052020-10-05
3011062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2200220000002020-10-052020-10-05
3012062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา6300030060002020-10-052020-10-05
3013062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10200210081002020-10-052020-10-05
3014062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2100010020002020-10-052020-10-05
3015062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2400230001002020-10-052020-10-05
3016062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า0000000000002020-10-052020-10-05
3017062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2200020020002020-10-052020-10-05
3018062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี4100010040002020-10-052020-10-05
3019062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา4300230020002020-10-052020-10-05
3020062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย5600340022002020-10-052020-10-05
3021062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค5500040051002020-10-052020-10-05
3022062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1100110000002020-10-052020-10-05
3023062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ7400520022002020-10-052020-10-05
3024062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา2700250002002020-10-052020-10-05
3025062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล1110110000102020-10-052020-10-05
3026062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2100210000002020-10-052020-10-05
3027062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1300120001002020-10-052020-10-05
3028062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม5500350020002020-10-052020-10-05
3029062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1000100000002020-10-052020-10-05
3030062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร5300520001002020-10-052020-10-05
3031062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม5400310023002020-10-052020-10-05
3032062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร7700470030002020-10-052020-10-05
3033062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี3200220010002020-10-052020-10-05
3034062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0100010000002020-10-052020-10-05
3035062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2000200000002020-10-052020-10-05
3036062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง0000000000002020-10-052020-10-05
3037062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0002000200002020-10-052020-10-05
3038062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา5520542001002020-10-052020-10-05
3039062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2500230002002020-10-052020-10-05
3040062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1400110003002020-10-052020-10-05
3041062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด4300310012002020-10-052020-10-05
3042062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง0000000000002020-10-052020-10-05
3043062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1200120000002020-10-052020-10-05
3044062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์2100210000002020-10-052020-10-05
3045062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1200100002002020-10-052020-10-05
3046062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว3200320000002020-10-052020-10-05
3047062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2300130010002020-10-052020-10-05
3048062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช4200300012002020-10-052020-10-05
3049062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ5300420011002020-10-052020-10-05
3050062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1000000010002020-10-052020-10-05
3051062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0000000000002020-10-052020-10-05
3052062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2200210001002020-10-052020-10-05
3053062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2500220003002020-10-052020-10-05
3054062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์3200210011002020-10-052020-10-05
3055062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง0000000000002020-10-052020-10-05
3056062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1100100001002020-10-052020-10-05
3057062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง2300230000002020-10-052020-10-05
3058062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1100010010002020-10-052020-10-05
3059062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ1200100002002020-10-052020-10-05
3060062020ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1100100002002020-10-052020-10-05
3061072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง3300330000002020-10-052020-10-05
3062072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา5100110040002020-10-052020-10-05
3063072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 44400440000002020-10-052020-10-05
3064072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน4202220020002020-10-052020-10-05
3065072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา4400040040002020-10-052020-10-05
3066072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1100110000002020-10-052020-10-05
3067072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0000000000002020-10-052020-10-05
3068072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์3300230010002020-10-052020-10-05
3069072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1300130000002020-10-052020-10-05
3070072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2200220000002020-10-052020-10-05
3071072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1100110000002020-10-052020-10-05
3072072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0000000000002020-10-052020-10-05
3073072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ3200220010002020-10-052020-10-05
3074072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์1100010010002020-10-052020-10-05
3075072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1100110000002020-10-052020-10-05
3076072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง4200410001002020-10-052020-10-05
3077072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก3100210010002020-10-052020-10-05
3078072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0000000000002020-10-052020-10-05
3079072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2100210000002020-10-052020-10-05
3080072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา3100010030002020-10-052020-10-05
3081072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ5100010050002020-10-052020-10-05
3082072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง8100010080002020-10-052020-10-05
3083072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1300030010002020-10-052020-10-05
3084072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า1100110000002020-10-052020-10-05
3085072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก4200020040002020-10-052020-10-05
3086072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี4400040040002020-10-052020-10-05
3087072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา4400440000002020-10-052020-10-05
3088072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย5600550001002020-10-052020-10-05
3089072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10300230080002020-10-052020-10-05
3090072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2200220000002020-10-052020-10-05
3091072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ3100310000002020-10-052020-10-05
3092072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1100110000002020-10-052020-10-05
3093072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล2200220000002020-10-052020-10-05
3094072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2100200001002020-10-052020-10-05
3095072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี2400120012002020-10-052020-10-05
3096072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม5600560000002020-10-052020-10-05
3097072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก0000000000002020-10-052020-10-05
3098072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2200220000002020-10-052020-10-05
3099072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม3300330000002020-10-052020-10-05
3100072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร7700660011002020-10-052020-10-05
3101072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี3200320000002020-10-052020-10-05
3102072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2100210000002020-10-052020-10-05
3103072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1100110000002020-10-052020-10-05
3104072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2200220000002020-10-052020-10-05
3105072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน3200320000002020-10-052020-10-05
3106072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา4210421000002020-10-052020-10-05
3107072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ0200020000002020-10-052020-10-05
3108072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง0200010001002020-10-052020-10-05
3109072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2200220000002020-10-052020-10-05
3110072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1100110000002020-10-052020-10-05
3111072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2000100010002020-10-052020-10-05
3112072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์3200320000002020-10-052020-10-05
3113072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0300000003002020-10-052020-10-05
3114072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว2100110010002020-10-052020-10-05
3115072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0100010000002020-10-052020-10-05
3116072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช3200320000002020-10-052020-10-05
3117072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ6300630000002020-10-052020-10-05
3118072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์4200320010002020-10-052020-10-05
3119072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0000000000002020-10-052020-10-05
3120072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2100210000002020-10-052020-10-05
3121072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง3200210011002020-10-052020-10-05
3122072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1300030010002020-10-052020-10-05
3123072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2200210001002020-10-052020-10-05
3124072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์3206320500012020-10-052020-10-05
3125072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง0200020000002020-10-052020-10-05
3126072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2100010020002020-10-052020-10-05
3127072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ2100110010002020-10-052020-10-05
3128072020ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ3200320000002020-10-052020-10-05
3129082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2200220000002020-10-052020-10-05
3130082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา8100710010002020-10-052020-10-05
3131082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41100110000002020-10-052020-10-05
3132082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน6300330030002020-10-052020-10-05
3133082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา3400140020002020-10-052020-10-05
3134082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1300130000002020-10-052020-10-05
3135082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา5000500000002020-10-052020-10-05
3136082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1100110000002020-10-052020-10-05
3137082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1100110000002020-10-052020-10-05
3138082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ3100310000002020-10-052020-10-05
3139082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม6300630000002020-10-052020-10-05
3140082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0000000000002020-10-052020-10-05
3141082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2000200000002020-10-052020-10-05
3142082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์3200220010002020-10-052020-10-05
3143082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม4000400000002020-10-052020-10-05
3144082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2300230000002020-10-052020-10-05
3145082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1200120000002020-10-052020-10-05
3146082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0000000000002020-10-052020-10-05
3147082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2100210000002020-10-052020-10-05
3148082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10300630040002020-10-052020-10-05
3149082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ113001030010002020-10-052020-10-05
3150082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง5200520000002020-10-052020-10-05
3151082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1000100000002020-10-052020-10-05
3152082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า5400540000002020-10-052020-10-05
3153082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2200020020002020-10-052020-10-05
3154082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี4402140230002020-10-052020-10-05
3155082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา6300530010002020-10-052020-10-05
3156082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย4000400000002020-10-052020-10-05
3157082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10200720030002020-10-052020-10-05
3158082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ4100310010002020-10-052020-10-05
3159082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ7000700000002020-10-052020-10-05
3160082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา0100000001002020-10-052020-10-05
3161082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล5300530000002020-10-052020-10-05
3162082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2200120010002020-10-052020-10-05
3163082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี3100310000002020-10-052020-10-05
3164082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม7400640010002020-10-052020-10-05
3165082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก0000000000002020-10-052020-10-05
3166082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร102001010001002020-10-052020-10-05
3167082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม6300620001002020-10-052020-10-05
3168082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร10400840020002020-10-052020-10-05
3169082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี104001040000002020-10-052020-10-05
3170082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์4200420000002020-10-052020-10-05
3171082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2100210000002020-10-052020-10-05
3172082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง3200220010002020-10-052020-10-05
3173082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน2100210000002020-10-052020-10-05
3174082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1200120000002020-10-052020-10-05
3175082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ5200520000002020-10-052020-10-05
3176082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง3200320000002020-10-052020-10-05
3177082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด7200720000002020-10-052020-10-05
3178082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1100010010002020-10-052020-10-05
3179082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0200020000002020-10-052020-10-05
3180082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0300030000002020-10-052020-10-05
3181082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0000000000002020-10-052020-10-05
3182082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1100110000002020-10-052020-10-05
3183082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0000000000002020-10-052020-10-05
3184082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช3100310000002020-10-052020-10-05
3185082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0100000001002020-10-052020-10-05
3186082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2300030020002020-10-052020-10-05
3187082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0000000000002020-10-052020-10-05
3188082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย2200220000002020-10-052020-10-05
3189082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1400120002002020-10-052020-10-05
3190082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0000000000002020-10-052020-10-05
3191082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2100210000002020-10-052020-10-05
3192082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2200220000002020-10-052020-10-05
3193082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง3100210010002020-10-052020-10-05
3194082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1100110000002020-10-052020-10-05
3195082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ3200220010002020-10-052020-10-05
3196082020ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ4200420000002020-10-052020-10-05
3197092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2200220000002020-10-052020-10-05
3198092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1100110000002020-10-052020-10-05
3199092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42200220000002020-10-052020-10-05
3200092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน4300430000002020-10-052020-10-05
3201092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา3100310000002020-10-052020-10-05
3202092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย6000600000002020-10-052020-10-05
3203092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา3100310000002020-10-052020-10-05
3204092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1100110000002020-10-052020-10-05
3205092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2100210000002020-10-052020-10-05
3206092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2000200000002020-10-052020-10-05
3207092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1000100000002020-10-052020-10-05
3208092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0000000000002020-10-052020-10-05
3209092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ3100310000002020-10-052020-10-05
3210092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2000200000002020-10-052020-10-05
3211092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม0000000000002020-10-052020-10-05
3212092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง5100510000002020-10-052020-10-05
3213092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0000000000002020-10-052020-10-05
3214092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1000100000002020-10-052020-10-05
3215092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2200120010002020-10-052020-10-05
3216092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา5300530000002020-10-052020-10-05
3217092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ8100810000002020-10-052020-10-05
3218092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0000000000002020-10-052020-10-05
3219092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ4000400000002020-10-052020-10-05
3220092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า0000000000002020-10-052020-10-05
3221092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1100110000002020-10-052020-10-05
3222092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี2100210000002020-10-052020-10-05
3223092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1000100000002020-10-052020-10-05
3224092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย3000200010002020-10-052020-10-05
3225092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค101001010000002020-10-052020-10-05
3226092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ0000000000002020-10-052020-10-05
3227092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ3000300000002020-10-052020-10-05
3228092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา5000500000002020-10-052020-10-05
3229092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล0000000000002020-10-052020-10-05
3230092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก2000200000002020-10-052020-10-05
3231092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี6000600000002020-10-052020-10-05
3232092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม5000500000002020-10-052020-10-05
3233092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก0000000000002020-10-052020-10-05
3234092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร8100810000002020-10-052020-10-05
3235092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม7200720000002020-10-052020-10-05
3236092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร3000300000002020-10-052020-10-05
3237092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี0000000000002020-10-052020-10-05
3238092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0000000000002020-10-052020-10-05
3239092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1000100000002020-10-052020-10-05
3240092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง3200320000002020-10-052020-10-05
3241092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน4200420000002020-10-052020-10-05
3242092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา5000500000002020-10-052020-10-05
3243092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ6000600000002020-10-052020-10-05
3244092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง6000600000002020-10-052020-10-05
3245092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด5100510000002020-10-052020-10-05
3246092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1100110000002020-10-052020-10-05
3247092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1000000010002020-10-052020-10-05
3248092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0100010000002020-10-052020-10-05
3249092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2000200000002020-10-052020-10-05
3250092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0000000000002020-10-052020-10-05
3251092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0000000000002020-10-052020-10-05
3252092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช4100410000002020-10-052020-10-05
3253092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ7000700000002020-10-052020-10-05
3254092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์0100010000002020-10-052020-10-05
3255092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2000200000002020-10-052020-10-05
3256092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย4100410000002020-10-052020-10-05
3257092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง5000500000002020-10-052020-10-05
3258092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2000200000002020-10-052020-10-05
3259092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2200220000002020-10-052020-10-05
3260092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2000200000002020-10-052020-10-05
3261092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง3100310000002020-10-052020-10-05
3262092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ0100010000002020-10-052020-10-05
3263092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0100010000002020-10-052020-10-05
3264092020ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1100110000002020-10-052020-10-05