โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

25. ร้อยละความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศ ผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ : 124

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ หมายถึง การพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตรวจสอบความสำเร็จของการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ (Maintenance)

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0078 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศ ผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ)

ตาราง : การเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ดำเนินการการเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (SDLC) 7 ขั้นตอน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการคุณภาพอากาศ ทั้งนี้ การดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ ควรสอดคล้องตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (TH e-GIF) เช่น สถาปัตยกรรมการเชื่อม ต่อระบบ มาตรฐานทางเทคนิคเพื่อการเชื่อมโยง/ทางบริการด้านธุรกรรม/ทางความมั่นคงปลอดภัย การบริการผ่านเว็บเซอร์วิสเทคโนโลยี เป็นต้น

idye_ardetail_infoadddateupdatedate
125611. กำหนดปัญหา (Problem Definition) 2020-06-152020-06-15
22. วิเคราะห์ระบบ (Analysis) 2020-06-152020-06-15
525624. พัฒนาระบบ (Development)2020-06-152020-06-15
65. ทดสอบระบบ (Testing)2020-06-152020-06-15
76. ติดตั้งระบบ (Installation)2020-06-152020-06-15
87. การบำรุงรักษาระบบ (Maintenance)2020-06-152020-06-15
92020-06-152020-06-15
42020-06-152020-08-10
10https://bangkokairquality.com/bma/index.php2020-06-152020-09-15
33. การออกแบบระบบ (Design)2020-06-152020-10-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0077 : ข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศ ผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ)

ตาราง : การเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ดำเนินการการเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (SDLC) 7 ขั้นตอน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการคุณภาพอากาศ ทั้งนี้ การดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ ควรสอดคล้องตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (TH e-GIF) เช่น สถาปัตยกรรมการเชื่อม ต่อระบบ มาตรฐานทางเทคนิคเพื่อการเชื่อมโยง/ทางบริการด้านธุรกรรม/ทางความมั่นคงปลอดภัย การบริการผ่านเว็บเซอร์วิสเทคโนโลยี เป็นต้น

idye_ardetail_infoadddateupdatedate
125611. กำหนดปัญหา (Problem Definition) 2020-06-152020-06-15
22. วิเคราะห์ระบบ (Analysis) 2020-06-152020-06-15
525624. พัฒนาระบบ (Development)2020-06-152020-06-15
65. ทดสอบระบบ (Testing)2020-06-152020-06-15
76. ติดตั้งระบบ (Installation)2020-06-152020-06-15
87. การบำรุงรักษาระบบ (Maintenance)2020-06-152020-06-15
92020-06-152020-06-15
42020-06-152020-08-10
10https://bangkokairquality.com/bma/index.php2020-06-152020-09-15
33. การออกแบบระบบ (Design)2020-06-152020-10-15