โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

26. ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม : 125

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. แหล่งกำเนิดฝุ่นละออง หมายถึง โครงการก่อสร้างอาคาร 2. โครงการก่อสร้างอาคาร หมายถึง โครงการที่ได้รับเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และยังไม่เคยได้รับการตรวจสอบโดยคณะทำงานฯ 3. คณะทำงาน หมายถึง คณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4. ได้รับการควบคุม หมายถึง การติดตามตรวจสอบการดำเนินมาตรการควบคุม ฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้าง 5. กฎหมายควบคุมอาคาร หมายถึง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 6. กฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 7. การควบคุมฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้างเบื้องต้น ให้หมายความรวมถึงการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 7.1 การรวบรวมและนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรอบที่กำหนด 7.2 การแจ้งความเห็นในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานอนุญาตดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 7.3 การลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติงานที่คณะทำงานฯ กำหนด 7.4 การทำหนังสือแจ้งเตือนให้เจ้าของโครงการก่อสร้างอาคารจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

[จำนวนโครงการก่อสร้างอาคารที่ได้รับการควบคุมฝุ่นละอองและเสียง / จำนวนโครงการก่อสร้างอาคารทั้งหมด] x 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0072 : จำนวนโครงการก่อสร้างที่ควบคุมฝุ่นละอองฯ (จำแนกรายชื่อโครงการก่อสร้าง ที่ตั้ง สำนักงานเขต))

ตาราง : ข้อมูลโครงการก่อสร้างปี 2562

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง :

idid_pjproject_nameproject_ownerproject_locationproject_distictadddateupdatedate
22โครงการ ไลเคอ โฮเทลบ.ไลเคอ โฮเทล แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด (บริษัท เดอะไนน์โซเทล จ.)ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.จอมทอง2020-05-232020-05-23
33ลุมพินี พระราม 2-สุขสวัสดิ์บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.จอมทอง2020-05-232020-05-23
44โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท สุวรรณภูมิ บ. มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จก.ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.ลาดกระบัง2020-05-232020-05-23
55นิชโมโน เจริญนคร บริษัท เสนา เอชเอชพี 5 จำกัด ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.ธนบุรี2020-05-232020-05-23
66เมโทรสกาย วุฒากาศบ. ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.ธนบุรี2020-05-232020-05-23
77เดอะ ทรี หัวหมาก บ. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.บางกะปิ2020-05-232020-05-23
88ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย บ. ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถ.พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 (ถนนพระเทพฯ) แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.บางกอกน้อย2020-05-232020-05-23
99ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนครบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.คลองสาน2020-05-232020-05-23
1010ริชพาร์ค TERMINALบ. ริชชี่ ดีเวลลอปเมนท์ 2016 จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.บางเขน2020-05-232020-05-23
1111เดอะ เบส สะพานใหม่ บ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จก.ถ. พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.บางเขน2020-05-232020-05-23
1212EASE พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ถนนพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.บางขุนเทียน2020-05-232020-05-23
1313สุขสวัสดิ์อพาร์ทเม้นท์ นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณีถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.ราษฎร์บูรณะ2020-05-232020-05-23
1414Notting Hill Saphanmaiบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ถนนเทพรักษ์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.สายไหม2020-05-232020-05-23
1515นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์บ. เสนา ฮันคิว 1 จก.ถ.ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.บางซื่อ2020-05-232020-05-23
1616ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญบ. ศุภาลัย จำกัดถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.ภาษีเจริญ2020-05-232020-05-23
1717อาคารชุด เดอะ พาร์ค แลนด์ เพชรเกษม 56บ. นารายา เพชรเกษม จก.ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.ภาษีเจริญ2020-05-232020-05-23
1818โครงการ NEWERA EKAMAI-RAMINTRAบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)ถนนสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.ลาดพร้าว2020-05-232020-05-23
1919แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) บ. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.บางซื่อ2020-05-232020-05-23
2020อาคารสำนักงานและพาณิชย์ รสา เพชรบุรีบริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัดถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-05-232020-05-23
2121ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย บ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-05-232020-05-23
2222MIXT CHATUCHAKบริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัดถนนกำแพงเพชร 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-05-232020-05-23
2323เอลลิโอ เดล มอสส (Elio Del Moss) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัดซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-05-232020-05-23
2424ลุมพีนี พาร์ค พหล 32 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-05-232020-05-23
2525มิติ เกษตร บ. วัน ลีฟวิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จก.ถ. ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-05-232020-05-23
2626โครงการ อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. 8 ชั้น (รัชดา 12)บ. ชัยพัฒนากรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัดซอยรัชดาภิเษก 12 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.ห้วยขวาง2020-05-232020-05-23
2727โครงการ แอชเชอร์ รัชดาบริษัท เอ พลัส เรียลเอสเตท จำกัดซอย 20 มิถุนาแยก 3 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.ห้วยขวาง2020-05-232020-05-23
2828The Quarter at Ploenchitบ. เออร์เบิน เพลินจิต จก.ซอยร่วมฤดี 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.ปทุมวัน2020-05-232020-05-23
2929ONE BANGKOKสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดย บ. เกษมทรัพย์วัฒน จก.ถ.พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.ปทุมวัน2020-05-232020-05-23
3030ไรส์ พระราม 9 (RISE RAMA 9)บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.ห้วยขวาง2020-05-232020-05-23
3131แอชตัน อโศก พระราม 9บริษัท อนันดา เอ็ม เอฟ เอเชีย พระรามเก้าหัวมุมถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.ดินแดง2020-05-232020-05-23
3232ไอดีโอ โมบิ 105 (IDEO MOBI 105) บ. เอดีซี-เจวี 16 จำกัดถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.บางนา2020-05-232020-05-23
3333อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิทบ. เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.บางนา2020-05-232020-05-23
3434โครงการลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารถบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.ดินแดง2020-05-232020-05-23
3535Prompan Homelandบริษัท เอวานซ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.ดินแดง2020-05-232020-05-23
3636โครงการ 168 สุขุมวิท 36บริษัท แอดวานซ์ ลิฟวิ่ง จำกัดซอยสุขุมวิท 36 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-05-232020-05-23
3737โครงการ อาคารชุด ซายน์ สุขุมวิท 50บริษัท ศิริเลิศ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดซอยสุขุมวิท 50 (ซอยแสงอุทัย) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-05-232020-05-23
3838ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร บ. เอดีซี-เจวี 24 จำกัดถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.ดินแดง2020-05-232020-05-23
3939โครงการ La Citta Delre Thonglor 16บริษัท หงส์นครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัดซอยทองหล่อ 16 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา2020-05-232020-05-23
4040โครงการ EK 10บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ซอยเอกมัย 10 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา2020-05-232020-05-23
4141THE LINE SATHORN (เดอะ ไลน์ สาทร)บ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จก.ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.บางรัก2020-05-232020-05-23
4242อาคารจงกลนี เรสซิเดนซ์บริษัท ตันตกิตต์ จำกัดถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.บางรัก2020-05-232020-05-23
4343ศุภาลัย ริวา แกรนด์ บ. ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถ.พระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.ยานนาวา2020-05-232020-05-23
4444ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ ถ.วงแหวนอุตสาหกรรม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.ยานนาวา2020-05-232020-05-23
4545คอนโดมิเนียมอ่อนนุชบ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ซอยสุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.พระโขนง2020-05-232020-05-23
4646Siamese Gioia 87บ. เอส สุขุมวิท 87 จำกัดถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.พระโขนง2020-05-232020-05-23
4747HELENBERGH SATHON-NARADHIWASบ. เฮเลนเบิร์ก เอสเตท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.สาทร2020-05-232020-05-23
4848THE RESERVE SATHORN (เดอะ รีเซิร์ฟ สาทร)บ. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ซอยสาทร 3 (ถนนสวนพลู) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.สาทร2020-05-232020-05-23
11Knightsbridge Collage Ramkhamhaeng บ.ออริจิ้น รามคำแหง จก.ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.บางกะปิ2020-05-232020-10-15ตาราง : ข้อมูลโครงการก่อสร้างปี 2561

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง :

idid_pjproject_nameproject_ownerproject_locationproject_distictadddateupdatedate
22อาคารสำนักงานพาณิชย์ และสถานศึกษา วานิสสาบริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัดถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.ปทุมวัน2020-05-232020-05-23
33โครงการ THE BASE PHETKASEM 29 (เดอะ เบส เพชรเกษม 29)บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัดถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.ภาษีเจริญ2020-05-232020-05-23
44โครงการ โซลาเรีย นิซิเททซึ โฮเทลส์ สุขุมวิทบ.เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ.ซอยสุขุมวิท 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-05-232020-05-23
55โครงการ THE TREE CHARAN 30บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.บางกอกน้อย2020-05-232020-05-23
66โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.บางพลัด2020-05-232020-05-23
77โครงการ อาคารสำนักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Buildingบริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัดถนนนราธิวาส แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.ยานนาวา 2020-05-232020-05-23
88โครงการ The Lofts Silomบริษัท ไรมอน แลนด์ สีลม จำกัดถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.บางรัก2020-05-232020-05-23
99โครงการ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-05-232020-05-23
1010โครงการ ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา2020-05-232020-05-23
1111โครงการ THE PRIVACY THAPHRA-INTERCHANGEบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.บางกอกใหญ่2020-05-232020-05-23
1212โครงการ U DELIGHT CHARAN 81 (ยูดีไลท์ จรัญ 81)บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัดถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.บางพลัด2020-05-232020-05-23
1313โครงการ อาคารสำนักงานธนบุรีพานิชบริษัท วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จำกัดถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.บางพลัด2020-05-232020-05-23
1414โครงการ KSS MIXED-USE DEVELOPMENTบริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัดถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-05-232020-05-23
1515โครงการ Siamese Exclusive 42บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัดซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.คลองเตย 2020-05-232020-05-23
1616โครงการ อาคารชุด Knightsbridge Prime Sathornบริษัท ออริจิ้น สาทร จำกัดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.สาทร2020-05-232020-05-23
1717เอลลิโอ เดล เนสท์บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุขถนนสุขุมวิท 103 (ถ.อุดมสุข) แขวงบางนา เขตบางนา กทม.บางนา2020-05-232020-05-23
1818โครงการ อาคารสำนักงานสูง 21 ชั้น บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัดบริษัท สิทธิผล 1919 จำกัดถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.ยานนาวา2020-05-232020-05-23
1919โครงการ หอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ถนนชัดพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม.ตลิ่งชัน2020-05-232020-05-23
2020CELES บริษัท ลัคกี้ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัดซอยสุขุมวิท 21 (ถ.อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา2020-05-232020-05-23
2121โครงการ โรงแรม แฮมตัน แอด ทองหล่อ (Hampton @ Thonglor)บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำกัดซ. สุขุมวิท 55 ถนนทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา 2020-05-232020-05-23
2222โครงการ Brown พหลฯ 67บริษัท เอสเตท คิว จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.บางเขน2020-05-232020-05-23
2323KNIGHTBRIDGE PHAOLYOTHIN INTERCHANGEของบริษัท ออริจิ้น แกรนด์ จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.บางเขน2020-05-232020-05-23
2424โครงการ ATMOZ Ladprao 71บริษัท เอสเตท คิว จำกัดถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.ลาดพร้าว2020-05-232020-05-23
2525เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-05-232020-05-23
2626โครงการ ไอดีโอ พหลโยธิน - จตุจักรบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-05-232020-05-23
2727โครงการ โรงพยาบาลวิมุตติบริษัท ที ซี ที จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-05-232020-05-23
2828โครงการ Tipco Tower 2 (ทิปโก้ ทาวเวอร์ 2)บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัดถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-05-232020-05-23
2929โครงการ The Reserve Pradipatบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-05-232020-05-23
3030โครงการอาคารชุด Life Ladprao (ไลฟ์ ลาดพร้าว)บริษัท เอพี (รัชโยธิน) จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-05-232020-05-23
3131Knightbridge prime Ratchayothin ของบริษัท ออริจิ้น สเฟียร์ จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-05-232020-05-23
3232The Tree Ladprao 15 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-05-232020-05-23
3333โครงการ ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสันบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-05-232020-05-23
3434Life Asoke-Rama 9 ของบริษัท เอพี เอ็มอี 3 จำกัดถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ราชเทวี2020-05-232020-05-23
3535ไอดีโอ คิวบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่ โมนูเม้น จำกัดถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-05-232020-05-23
3636โครงการ AIRA ONEบริษัท แอสไพเรชั่น จำกัดถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-05-232020-05-23
3737ไอดีโอ โมบิ รางน้ำของบริษัท เอดีซี-เจวี 13 จำกัดถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-05-232020-05-23
3838โครงการ ATMOZ พหลโยธิน 52บริษัท เอสเตท คิว จำกัดซอยพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.สายไหม2020-05-232020-05-23
3939โครงการ JW STATION @ RAMINTRAบริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัดถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.มีนบุรี2020-05-232020-05-23
4040ไอดีโอ พระรามเก้าตัดใหม่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัดถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.บางกะปิ2020-05-232020-09-15
11โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลูบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถนนราชพฤกษ์ (สายตากสิน-เพชรเกษม) แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.ธนบุรี2020-05-232020-10-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0073 : จำนวนโครงการก่อสร้างที่ผ่าน EIA ที่ดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองฯ (จำแนกรายชื่อโครงการก่อสร้าง ที่ตั้ง สำนักงานเขต))

ตาราง : ข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ผ่าน EIA ปี 2562

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ผ่าน EIA ปี 2562 ประกอบด้วย ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ และสถานที่ตั้งโครงการ

idproject_nameproject_ownerproject_locationproject_distictadddateupdatedate
2โครงการ ไลเคอ โฮเทลบริษัท ไลเคอ โฮเทล แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด (บริษัท เดอะไนน์โซเทล จ.)ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.จอมทอง2020-06-112020-06-11
3ลุมพินี พระราม 2-สุขสวัสดิ์บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.จอมทอง2020-06-112020-06-11
4โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท สุวรรณภูมิ บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จก.ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.ลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
5นิชโมโน เจริญนคร บริษัท เสนา เอชเอชพี 5 จำกัด ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.ธนบุรี2020-06-112020-06-11
6เมโทรสกาย วุฒากาศบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.ธนบุรี2020-06-112020-06-11
7เดอะ ทรี หัวหมาก บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.บางกะปิ2020-06-112020-06-11
8ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถ.พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 (ถนนพระเทพฯ) แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.บางกอกน้อย2020-06-112020-06-11
9ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนครบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.คลองสาน2020-06-112020-06-11
10ริชพาร์ค TERMINALบริษัท ริชชี่ ดีเวลลอปเมนท์ 2016 จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.บางเขน2020-06-112020-06-11
11เดอะ เบส สะพานใหม่ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จก.ถ. พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.บางเขน2020-06-112020-06-11
12EASE พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ถนนพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.บางขุนเทียน2020-06-112020-06-11
13สุขสวัสดิ์อพาร์ทเม้นท์ นายภัทร์พล เกียรติจุฑามณีถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.ราษฎร์บูรณะ2020-06-112020-06-11
14Notting Hill Saphanmaiบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ถนนเทพรักษ์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.สายไหม2020-06-112020-06-11
15นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์บริษัท เสนา ฮันคิว 1 จก.ถ.ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.บางซื่อ2020-06-112020-06-11
16ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญบริษัท ศุภาลัย จำกัดถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.ภาษีเจริญ2020-06-112020-06-11
17อาคารชุด เดอะ พาร์ค แลนด์ เพชรเกษม 56บริษัท นารายา เพชรเกษม จก.ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.ภาษีเจริญ2020-06-112020-06-11
18โครงการ NEWERA EKAMAI-RAMINTRAบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)ถนนสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.ลาดพร้าว2020-06-112020-06-11
19แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.บางซื่อ2020-06-112020-06-11
20อาคารสำนักงานและพาณิชย์ รสา เพชรบุรีบริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัดถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-06-112020-06-11
21ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร-สะพานควาย บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-06-112020-06-11
22MIXT CHATUCHAKบริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัดถนนกำแพงเพชร 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
23เอลลิโอ เดล มอสส (Elio Del Moss) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัดซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
24ลุมพีนี พาร์ค พหล 32 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
25มิติ เกษตร บริษัท วัน ลีฟวิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จก.ถ. ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
26โครงการ อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. 8 ชั้น (รัชดา 12)บริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัดซอยรัชดาภิเษก 12 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.ห้วยขวาง2020-06-112020-06-11
27โครงการ แอชเชอร์ รัชดาบริษัท เอ พลัส เรียลเอสเตท จำกัดซอย 20 มิถุนาแยก 3 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.ห้วยขวาง2020-06-112020-06-11
28The Quarter at Ploenchitบริษัท เออร์เบิน เพลินจิต จก.ซอยร่วมฤดี 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.ปทุมวัน2020-06-112020-06-11
29ONE BANGKOKสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดย บ. เกษมทรัพย์วัฒน จก.ถ.พระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.ปทุมวัน2020-06-112020-06-11
30ไรส์ พระราม 9 (RISE RAMA 9)บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.ห้วยขวาง2020-06-112020-06-11
31แอชตัน อโศก พระราม 9บริษัท อนันดา เอ็ม เอฟ เอเชีย พระรามเก้าหัวมุมถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.ดินแดง2020-06-112020-06-11
32ไอดีโอ โมบิ 105 (IDEO MOBI 105) บริษัท อดีซี-เจวี 16 จำกัดถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.บางนา2020-06-112020-06-11
33อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิทบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.บางนา2020-06-112020-06-11
34โครงการลุมพินี สวีท ดินแดง-ราชปรารถบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.ดินแดง2020-06-112020-06-11
35Prompan Homelandบริษัท เอวานซ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.ดินแดง2020-06-112020-06-11
36โครงการ 168 สุขุมวิท 36บริษัท แอดวานซ์ ลิฟวิ่ง จำกัดซอยสุขุมวิท 36 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-06-112020-06-11
37โครงการ อาคารชุด ซายน์ สุขุมวิท 50บริษัท ศิริเลิศ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดซอยสุขุมวิท 50 (ซอยแสงอุทัย) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-06-112020-06-11
38ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร บริษัท เอดีซี-เจวี 24 จำกัดถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.ดินแดง2020-06-112020-06-11
39โครงการ La Citta Delre Thonglor 16บริษัท หงส์นครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัดซอยทองหล่อ 16 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา2020-06-112020-06-11
40โครงการ EK 10บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ซอยเอกมัย 10 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา2020-06-112020-06-11
41THE LINE SATHORN (เดอะ ไลน์ สาทร)บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จก.ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.บางรัก2020-06-112020-06-11
42อาคารจงกลนี เรสซิเดนซ์บริษัท ตันตกิตต์ จำกัดถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.บางรัก2020-06-112020-06-11
43ศุภาลัย ริวา แกรนด์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถ.พระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.ยานนาวา2020-06-112020-06-11
44ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์ไรน์บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถ.วงแหวนอุตสาหกรรม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.ยานนาวา2020-06-112020-06-11
45คอนโดมิเนียมอ่อนนุชบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ซอยสุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.พระโขนง2020-06-112020-06-11
46Siamese Gioia 87บริษัท เอส สุขุมวิท 87 จำกัดถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.พระโขนง2020-06-112020-06-11
47HELENBERGH SATHON-NARADHIWASบริษัท เฮเลนเบิร์ก เอสเตท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.สาทร2020-06-112020-06-11
48THE RESERVE SATHORN (เดอะ รีเซิร์ฟ สาทร)บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ซอยสาทร 3 (ถนนสวนพลู) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.สาทร2020-06-112020-06-11
1Knightsbridge Collage Ramkhamhaeng บริษัท ออริจิ้น รามคำแหง จก.ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.บางกะปิ2020-06-112020-10-15ตาราง : ข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ผ่าน EIA ปี 2561

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ผ่าน EIA ปี 2561 ประกอบด้วย ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ และสถานที่ตั้งโครงการ

idproject_nameproject_ownerproject_locationproject_distictadddateupdatedate
2อาคารสำนักงานพาณิชย์ และสถานศึกษา วานิสสาบริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัดถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.ปทุมวัน2020-06-112020-06-11
3โครงการ THE BASE PHETKASEM 29 (เดอะ เบส เพชรเกษม 29)บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัดถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.ภาษีเจริญ2020-06-112020-06-11
4โครงการ โซลาเรีย นิซิเททซึ โฮเทลส์ สุขุมวิทบริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ.ซอยสุขุมวิท 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-06-112020-06-11
5โครงการ THE TREE CHARAN 30บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.บางกอกน้อย2020-06-112020-06-11
6โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.บางพลัด2020-06-112020-06-11
7โครงการ อาคารสำนักงานและพาณิชยกรรม TRR Office Buildingบริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัดถนนนราธิวาส แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.ยานนาวา 2020-06-112020-06-11
8โครงการ The Lofts Silomบริษัท ไรมอน แลนด์ สีลม จำกัดถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.บางรัก2020-06-112020-06-11
9โครงการ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-06-112020-06-11
10โครงการ ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา2020-06-112020-06-11
11โครงการ THE PRIVACY THAPHRA-INTERCHANGEบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.บางกอกใหญ่2020-06-112020-06-11
12โครงการ U DELIGHT CHARAN 81 (ยูดีไลท์ จรัญ 81)บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัดถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.บางพลัด2020-06-112020-06-11
13โครงการ อาคารสำนักงานธนบุรีพานิชบริษัท วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จำกัดถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.บางพลัด2020-06-112020-06-11
14โครงการ KSS MIXED-USE DEVELOPMENTบริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัดถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.คลองเตย2020-06-112020-06-11
15โครงการ Siamese Exclusive 42บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัดซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.คลองเตย 2020-06-112020-06-11
16โครงการ อาคารชุด Knightsbridge Prime Sathornบริษัท ออริจิ้น สาทร จำกัดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.สาทร2020-06-112020-06-11
17เอลลิโอ เดล เนสท์บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุขถนนสุขุมวิท 103 (ถ.อุดมสุข) แขวงบางนา เขตบางนา กทม.บางนา2020-06-112020-06-11
18โครงการ อาคารสำนักงานสูง 21 ชั้น บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัดบริษัท สิทธิผล 1919 จำกัดถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.ยานนาวา2020-06-112020-06-11
19โครงการ หอพักพยาบาล ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ถนนชัดพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม.ตลิ่งชัน2020-06-112020-06-11
20CELES บริษัท ลัคกี้ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัดซอยสุขุมวิท 21 (ถ.อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา2020-06-112020-06-11
21โครงการ โรงแรม แฮมตัน แอด ทองหล่อ (Hampton @ Thonglor)บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำกัดซ. สุขุมวิท 55 ถนนทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.วัฒนา 2020-06-112020-06-11
22โครงการ Brown พหลฯ 67บริษัท เอสเตท คิว จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.บางเขน2020-06-112020-06-11
23KNIGHTBRIDGE PHAOLYOTHIN INTERCHANGEบริษัท ออริจิ้น แกรนด์ จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.บางเขน2020-06-112020-06-11
24โครงการ ATMOZ Ladprao 71บริษัท เอสเตท คิว จำกัดถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.ลาดพร้าว2020-06-112020-06-11
25เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
26โครงการ ไอดีโอ พหลโยธิน - จตุจักรบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-06-112020-06-11
27โครงการ โรงพยาบาลวิมุตติบริษัท ที ซี ที จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-06-112020-06-11
28โครงการ Tipco Tower 2 (ทิปโก้ ทาวเวอร์ 2)บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัดถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-06-112020-06-11
29โครงการ The Reserve Pradipatบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.พญาไท2020-06-112020-06-11
31Knightbridge prime Ratchayothin บริษัท ออริจิ้น สเฟียร์ จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
32The Tree Ladprao 15 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-06-11
33โครงการ ลุมพินี สวีท เพชรบุรี-มักกะสันบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-06-112020-06-11
34Life Asoke-Rama 9 บริษัท เอพี เอ็มอี 3 จำกัดถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ราชเทวี2020-06-112020-06-11
35ไอดีโอ คิวบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่ โมนูเม้น จำกัดถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-06-112020-06-11
36โครงการ AIRA ONEบริษัท แอสไพเรชั่น จำกัดถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-06-112020-06-11
37ไอดีโอ โมบิ รางน้ำบริษัท เอดีซี-เจวี 13 จำกัดถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.ราชเทวี2020-06-112020-06-11
38โครงการ ATMOZ พหลโยธิน 52บริษัท เอสเตท คิว จำกัดซอยพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.สายไหม2020-06-112020-06-11
39โครงการ JW STATION @ RAMINTRAบริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัดถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.มีนบุรี2020-06-112020-06-11
40ไอดีโอ พระรามเก้าตัดใหม่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัดถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.บางกะปิ2020-06-112020-08-10
30โครงการอาคารชุด Life Ladprao (ไลฟ์ ลาดพร้าว)บริษัท เอพี (รัชโยธิน) จำกัดถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.จตุจักร2020-06-112020-08-10
1โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลูบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ถนนราชพฤกษ์ (สายตากสิน-เพชรเกษม) แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.ธนบุรี2020-06-112020-10-15