โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

27. จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า : 127

ค่าเป้าหมาย 0 : ราย

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่มีอันตรายคนและสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมที่แสดงอาการป่วยจะเสียชีวิตทุกราย (อัตราป่วยตาย 100%) โดยมีสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมอื่นๆ เป็นพาหะของโรคที่สำคัญ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างซากสุนัขและแมว ที่ส่งตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ไม่เกิน 29 case (ค่า Median 5 ปีย้อนหลัง = 32 case ดังนั้น การตรวจพบลดลง 10% = 32 case ฉะนั้น ตามตัวชี้วัด ปีงบฯ 2563 จึงตรวจพบได้ไม่เกิน 32-3.2 = 28.8 case ปัดเศษขึ้น)

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0246 : จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า)