โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย : 13

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การดำเนินการบังคับการ หมายถึง การตรวจ กวดขัน และควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบ หาบเร่ - แผงลอย โดยมุ่งเน้นความเข้มงวด จริงจัง ตรงไปตรงมา และความต่อเนื่องในการดำเนินการ เพื่อไม่ให้มีผู้ค้ากระทำความผิด/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่สาธารณะที่กรุงเทพมหานครกำหนด รวมทั้งเพื่อเป็นการลดข้อร้องเรียนของประชาชน/ผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจร 2. มาตรการกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย หมายถึง แนวทาง/วิธีการในการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้าตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย 3. พื้นที่เป้าหมายที่จะนำมาใช้ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัด ได้แก่ 3.1 จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว เป็นพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง ควบคุมห้ามมิให้ผู้ค้ากลับมาค้าขาย/ตั้งแผงกีดขวางทางเท้าได้อีกอย่างเด็ดขาด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานครมีจำนวนจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว 508 จุด ผู้ค้าที่ถูกยกเลิก จำนวน 12,150 ราย 3.2 จุดผ่อนผัน (ที่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิก) เป็นพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครยังคงกวดขัน ควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่สาธารณะที่กรุงเทพมหานครกำหนด ปัจจุบันจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิก มีจำนวน 175 จุด ผู้ค้า 8,021 ราย (เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 19 สำนักงานเขต)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลลัพธ์ของการบังคับการตามมาตรการฯ อย่างเข้มงวด จริงจัง ตลอดปีงบประมาณ วัดผลสำเร็จจากร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย (จุดผ่อนผันที่ยกเลิกและจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิก) ต้องไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืน/กระทำความผิด ใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้ ข้อ 1 ร้อยละความสำเร็จของการบังคับการตามมาตรการฯ ณ จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว y= ((x × 100))/n y = ร้อยละความสำเร็จของการบังคับการตามมาตรการฯ ณ จุดผ่อนผันที่ประกาศ ยกเลิกแล้ว x = จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว และไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด n = จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้วทั้งหมด ข้อ 2 ร้อยละความสำเร็จของการบังคับการตามมาตรการฯ ณ จุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิก y= ((x × 100))/n y = ร้อยละความสำเร็จของการบังคับการตามมาตรการฯ ณ จุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิก x = จุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิก และไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด n = จุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิกทั้งหมด ข้อ 3 ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของการบังคับการตามมาตรการฯ คิดจาก y= ((x_1 × x_2))/2 y = ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของการบังคับการตามมาตรการฯ x1 = ร้อยละความสำเร็จข้อ 1 x2 = ร้อยละความสำเร็จข้อ 2 จากนั้นนำผลร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยฯ ที่ได้มาเทียบระดับคะแนนตามตารางด้านล่างนี้ ระดับคะแนน ผลการดำเนินงาน 1 ร้อยละ 60 - 64.9 2 ร้อยละ 65 - 69.9 3 ร้อยละ 70 - 74.9 4 ร้อยละ 75 - 79.9 5 ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักเทศกิจ /ฝสำนักงานเขต

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0312 : ข้อมูลพื้นที่ที่มีการตรวจพบการกระทำความผิดและจำนวนการกระทำผิด)

ตาราง : จำนวนค่าปรับตาม พรบ รักษาฯ มาตรา 20 ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 (ลบ)

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง :

idmmyyyear2559year2560year2561year2562adddateupdatedate
1มกราคม92902005955700809210082550502020-06-052020-06-05
2กุมภาพันธ์107264007880000791520082207502020-06-052020-06-05
3มีนาคม109062008250950857900080033502020-06-052020-06-05
4เมษายน96698007357400756205079443502020-06-052020-06-05
5พฤษภาคม96927007911100873364082248002020-06-052020-06-05
6มิถุนายน95916508140000896175076534002020-06-052020-06-05
7กรกฎาคม95114607977450798345087863002020-06-052020-06-05
8สิงหาคม98565607997850845180083631002020-06-052020-06-05
9กันยายน94385008066140796232479802002020-06-052020-06-05
10ตุลาคม90690506800500862300081949002020-06-052020-06-05
11พฤศจิกายน88667008863500695410078601002020-06-052020-06-05
12ธันวาคม90211007756650792995082166002020-06-052020-06-05ตาราง : จำนวนค่าปรับตาม พรบ. รักษาฯ มาตรา 20 ตั้งแต่ ปี 2559 - 2562

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : จำนวนค่าปรับผู้ที่กระทำความผิด พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในมาตรา 20 (มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด (1) ปรุงอาหาร ขายหรือจําหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ (2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจําหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ (3) ขายหรือจําหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (1) หรือ (2) ในถนนส่วนบุคคลหรือใน บริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผอนผันให้กระทําได้ในระหว่างวัน เวลาที่กำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร

idmmyyyear2559year2560year2561year2562adddateupdatedate
1มกราคม92902005955700809210082550502020-06-052020-06-05
2กุมภาพันธ์107264007880000791520082207502020-06-052020-06-05
3มีนาคม109062008250950857900080033502020-06-052020-06-05
4เมษายน96698007357400756205079443502020-06-052020-06-05
5พฤษภาคม96927007911100873364082248002020-06-052020-06-05
6มิถุนายน95916508140000896175076534002020-06-052020-06-05
7กรกฎาคม95114607977450798345087863002020-06-052020-06-05
8สิงหาคม98565607997850845180083631002020-06-052020-06-05
9กันยายน94385008066140796232479802002020-06-052020-06-05
10ตุลาคม90690506800500862300081949002020-06-052020-06-05
11พฤศจิกายน88667008863500695410078601002020-06-052020-06-05
12ธันวาคม90211007756650792995082166002020-06-052020-06-05ตาราง : จำนวนผู้กระทำผิดตาม พรบ. รักษาฯ มาตรา 20 ตั้งแต่ ปี 2559 - 2562

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : จำนวนผู้ที่กระทำความผิด พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในมาตรา 20 (มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด (1) ปรุงอาหาร ขายหรือจําหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ (2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจําหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ (3) ขายหรือจําหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (1) หรือ (2) ในถนนส่วนบุคคลหรือใน บริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผอนผันให้กระทําได้ในระหว่างวัน เวลาที่กำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร

idmmyyyear2559year2560year2561year2562adddateupdatedate
1มกราคม216131210816672165682020-06-052020-06-05
2กุมภาพันธ์229011618615899163682020-06-052020-06-05
3มีนาคม234611675016979159912020-06-052020-06-05
4เมษายน207221466114847155742020-06-052020-06-05
5พฤษภาคม210981578717564157832020-06-052020-06-05
6มิถุนายน205121623716276152792020-06-052020-06-05
7กรกฎาคม194721604816294172462020-06-052020-06-05
8สิงหาคม209971644716529165122020-06-052020-06-05
9กันยายน193401636715408161742020-06-052020-06-05
10ตุลาคม189451394917231164522020-06-052020-06-05
11พฤศจิกายน182221794314593156482020-06-052020-06-05
12ธันวาคม185681549215421159942020-06-052020-06-05ข้อมูลประกอบที่ 2 : (bma_stat0314 : จำนวนผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2558 - 2559)

ตาราง : จำนวนจุดผ่อนผันจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : จำนวนจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก ปี 2563

idlistnumadddateupdatedate
1ถนนสารสิน พื้นที่เขตปทุมวัน562020-06-052020-06-05
2ถนนหลังสวน พื้นที่เขตปทุมวัน132020-06-052020-06-05
3หน้าอาคารโรแล็กซ์ พื้นที่เขตปทุมวัน202020-06-052020-06-05
4หน้าวัดดวงแข พื้นที่เขตปทุมวัน502020-06-052020-06-05
5สุขุมวิท 39 พื้นที่เขตวัฒนา152020-06-052020-06-05
6หน้าตลาดเอกมัย (แนวนอก) เช้า/เย็น พื้นที่เขตวัฒนา232020-06-052020-06-05
7หน้าตลาดเอกมัย (แนวใน) พื้นที่เขตวัฒนา202020-06-052020-06-05
8ซอยเยาวราช (ปรีดีฯ 45) พื้นที่เขตวัฒนา162020-06-052020-06-05
9ถนนสีลม พื้นที่เขตบางรัก632020-06-052020-06-05
10ถนนคอนแวนต์ ฝั่งซ้าย - ขวา พื้นที่เขตบางรัก412020-06-052020-06-05
11ซอยสุรเสนา (สีลม 5) ฝั่งซ้าย - ขวา พื้นที่เขตบางรัก712020-06-052020-06-05
12ถนนสุรวงศ์ขาออก หน้าธนาคารกสิกรไทย พื้นที่เขตบางรัก32020-06-052020-06-05
13ถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก132020-06-052020-06-05
14ถนนเจริญกรุง หน้าไปรษณีย์กลาง พื้นที่เขตบางรัก72020-06-052020-06-05
15ปากซอยพระนคเรศ พื้นที่เขตบางรัก302020-06-052020-06-05
16ซอยสีลม 9 (สาทร 12) พื้นที่เขตบางรัก282020-06-052020-06-05
17ตรอกฉลองกรุงถึงซอยนครไทย ถนนมหาพฤฒาราม พื้นที่เขตบางรัก112020-06-052020-06-05
18สี่แยกกล้วยน้ำไท พื้นที่เขตคลองเตย92020-06-052020-06-05
19หน้าตลาดคลองเตย 1 ถ.พระราม 4 พื้นที่เขตคลองเตย322020-06-052020-06-05
20หน้าตลาดคลองเตย 2 ถ.พระราม 4 พื้นที่เขตคลองเตย562020-06-052020-06-05
21หน้าโรงหนังคลองเตยรามา ถ.พระราม 4 พื้นที่เขตคลองเตย162020-06-052020-06-05
22โค้งหัวไผ่ ถ.พระราม 4 พื้นที่เขตคลองเตย72020-06-052020-06-05
23หน้าองค์การโทรศัพท์ ถ.พระราม 4 พื้นที่เขตคลองเตย182020-06-052020-06-05
24ตลาดคลองเตย 1 ถนนสุนทรโกษา พื้นที่เขตคลองเตย142020-06-052020-06-05
25ตลาดปีนัง ถนนสุนทรโกษา พื้นที่เขตคลองเตย732020-06-052020-06-05
26ถนนเกษมราษฎร์ (ข้างอู่รถเมล์ สาย 4) พื้นที่เขตคลองเตย182020-06-052020-06-05
27สุขุมวิท 4 ทั้งสองฝั่ง พื้นที่เขตคลองเตย182020-06-052020-06-05
28สุขุมวิท 16 พื้นที่เขตคลองเตย132020-06-052020-06-05
29สุขุมวิท 20 พื้นที่เขตคลองเตย132020-06-052020-06-05
30สุขุมวิท 26 พื้นที่เขตคลองเตย62020-06-052020-06-05
31ซอยไผ่สิงห์โต พื้นที่เขตคลองเตย182020-06-052020-06-05
32ซอยสายน้ำผึ้ง (ฝั่ง BMW) ถ.พระราม 4 พื้นที่เขตคลองเตย242020-06-052020-06-05
33ซอยสายน้ำผึ้ง (ฝั่งเอสโซ่ ถ.พระราม 4) พื้นที่เขตคลองเตย152020-06-052020-06-05
34ซอยแสนสุข สองฝั่ง พื้นที่เขตคลองเตย172020-06-052020-06-05
35ปากซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) พื้นที่เขตบางนา2242020-06-052020-06-05
36ถนนสรรพาวุธ (หน้าองค์การแก้วเดิม) พื้นที่เขตบางนา312020-06-052020-06-05
37ปากซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) พื้นที่เขตบางนา292020-06-052020-06-05
38ปากซอยสุขุมวิท 66/1 (ฮอนด้า) พื้นที่เขตบางนา242020-06-052020-06-05
39หน้าเดอะเครน ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา พื้นที่เขตบางนา262020-06-052020-06-05
40หน้าห้างาสรรพสินค้า บิ๊กซีบางนา พื้นที่เขตบางนา252020-06-052020-06-05
41หัวมุมโค้งสี่แยกถนนตก พื้นที่เขตบางคอแหลม42020-06-052020-06-05
42หน้าตลาดบางคอแหลม พื้นที่เขตบางคอแหลม452020-06-052020-06-05
43ตลาดคลองสวนหลวง พื้นที่เขตบางคอแหลม682020-06-052020-06-05
44ข้างสถานีตำรวจวัดพระยาไกร พื้นที่เขตบางคอแหลม142020-06-052020-06-05
45ถนนเจริญกรุง 81 - อาคารเลขที่ 2181 พื้นที่เขตบางคอแหลม622020-06-052020-06-05
46ปากซซอยกิ่งจันทร์และในซอย พื้นที่เขตบางคอแหลม242020-06-052020-06-05
47หน้า บ.ไทยวาโก้ จุดที่ 1 พื้นที่เขตบางคอแหลม92020-06-052020-06-05
48หน้าโรงแรมแม่น้ำ (หน้าท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต) พื้นที่เขตบางคอแหลม22020-06-052020-06-05
49ฝั่งตรงข้าม บ.ไทยวาโก้ วันจันทร์/วันอาทิตย์ พื้นที่เขตบางคอแหลม242020-06-052020-06-05
50หน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 18 พื้นที่เขตบางคอแหลม172020-06-052020-06-05
51เจริญกรุง 89-91 พื้นที่เขตบางคอแหลม132020-06-052020-06-05
52หน้าตลาดรุ่งเจริญ ถ.สาธุประดิษฐ์ พื้นที่เขตยานนาวา1662020-06-052020-06-05
53ปากซอยปริยานนท์ ถ.สาธุประดิษฐ์ พื้นที่เขตยานนาวา222020-06-052020-06-05
54หน้าตลาดนางลิ้นจี่ ถ.นางลิ้นจี่ พื้นที่เขตยานนาวา332020-06-052020-06-05
55หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.พระราม 3 พื้นที่เขตยานนาวา182020-06-052020-06-05
56หน้าบริษัท ไอซีซี ซ.สาธุประดิษฐ์ 57 พื้นที่เขตยานนาวา352020-06-052020-06-05
57ถนนเยาวราช (ฝั่งขวา) พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์722020-06-052020-06-05
58ถนนเยาวราช (ฝั่งซ้าย) พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์1422020-06-052020-06-05
59ถนนเจริญกรุง พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์1312020-06-052020-06-05
60ถนนราชวงศ์ (ฝั่งขวา) พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์502020-06-052020-06-05
61ถนนราชวงศ์ (ฝั่งซ้าย) พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์1502020-06-052020-06-05
62ถนนข้าวหลาม (ฝั่งขวา) พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์182020-06-052020-06-05
63ถนนข้าวหลาม (ฝั่งซ้าย) พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์112020-06-052020-06-05
64ทางเท้าหน้าห้างเอดิสัน ถนนสามเสน พื้นที่เขตดุสิต422020-06-052020-06-05
65หน้าโรงภาพยนตร์จันทิมา ถนนนครไชยศรี พื้นที่เขตดุสิต152020-06-052020-06-05
66หน้าทางเข้าโรงเรียนราชินีบน ถนนเขียวไข่กา พื้นที่เขตดุสิต302020-06-052020-06-05
67หน้าตลาดราชวัตรถนนนครไชยศรี พื้นที่เขตดุสิต1052020-06-052020-06-05
68ทางเท้าตรงข้ามตลาดราชวัตร (กลางคืน) พื้นที่เขตดุสิต392020-06-052020-06-05
69หน้าตลาดศรีย่าน ถนนนครไชยศรี พื้นที่เขตดุสิต832020-06-052020-06-05
70ทางเท้าฝั่งตลาดเทวราช ถนนพิษณุโลก พื้นที่เขตดุสิต222020-06-052020-06-05
71ทางเท้าหน้า รพ.วชิรพยาบาล ถนนสามเสน พื้นที่เขตดุสิต152020-06-052020-06-05
72ฝั่งตรงข้ามเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศน์ พื้นที่เขตดุสิต572020-06-052020-06-05
73ข้างเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศน์ พื้นที่เขตดุสิต292020-06-052020-06-05
74ถนนสังคโลก พื้นที่เขตดุสิต242020-06-052020-06-05
75ถนนลูกหลวงเทเวศน์ พื้นที่เขตดุสิต452020-06-052020-06-05
76ทางเท้าฝั่งตรงข้ามกรมชลประทาน (กลางคืน) พื้นที่เขตดุสิต42020-06-052020-06-05
77ตรงข้ามกรมชลประทาน ถนนสามเสน พื้นที่เขตดุสิต932020-06-052020-06-05
78หน้าตลาดบางกระบือ พื้นที่เขตดุสิต262020-06-052020-06-05
79หน้าโรงเรียนพันธะวัฒนา พื้นที่เขตดุสิต152020-06-052020-06-05
80ข้างกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่เขตดุสิต2122020-06-052020-06-05
81หน้าโรงภาพยนตร์จันทิมา (กลางวัน) พื้นที่เขตดุสิต402020-06-052020-06-05
82ทางเท้าข้างวัดสะพานสูง ถ.พระราม 6 พื้นที่เขตดุสิต372020-06-052020-06-05
83ถนนประดิพัทธ์ ฝั่งเฉลิมสิน กลางวัน/กลางคืน พื้นที่เขตพญาไท 1402020-06-052020-06-05
84ถนนประดิพัทธ์ ฝั่งรร.มิโด (กลางคืน) พื้นที่เขตพญาไท272020-06-052020-06-05
85ซอยอารีย์ฝั่งซ้าย กลางวัน/กลางคืน พื้นที่เขตพญาไท742020-06-052020-06-05
86ถนนสาลีรัฐวิภาค กลางวัน/กลางคืน พื้นที่เขตพญาไท502020-06-052020-06-05
87ซอยพหลโยธิน 14 (ข้าง สน.บางซื่อ) พื้นที่เขตพญาไท32020-06-052020-06-05
88ซอยพหลโยธิน 3 พื้นที่เขตพญาไท62020-06-052020-06-05
89ซอยพหลโยธิน 9 พื้นที่เขตพญาไท132020-06-052020-06-05
90B.S.G. ออโตกาส-หน้า บ.แชร์ แมคกิ้ง จก. พื้นที่เขตพญาไท172020-06-052020-06-05
91หน้าร้าน ดิโอลด์ ทาวน์ พื้นที่เขตพญาไท42020-06-052020-06-05
92หน้า ปปส.ปากซอยบุญอยู่ พื้นที่เขตพญาไท282020-06-052020-06-05
93ร้านแม่ทองใบ – ซอยสุทธิสาร 1 พื้นที่เขตพญาไท182020-06-052020-06-05
94แยกตัดพหลโยธิน-ซอยอินทามระ 16 พื้นที่เขตพญาไท182020-06-052020-06-05
95ซอยประดิพัทธ์ 6 – ซอยประดิพัทธ์ 14 พื้นที่เขตพญาไท92020-06-052020-06-05
96ซอยประดิพัทธ์ 11 - ซอยประดิพัทธ์ 17 พื้นที่เขตพญาไท52020-06-052020-06-05
97หน้าโรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ พื้นที่เขตพญาไท92020-06-052020-06-05
98ฝั่งแฟลตสวัสดิการทหารบก พื้นที่เขตพญาไท172020-06-052020-06-05
99ฝั่งโรงพยาบาลวิชัยยุทธ (ทางออกแฟลตสวัสดิการทหารบก) พื้นที่เขตพญาไท82020-06-052020-06-05
100ถนนจักรเพชร – พาหุรัด – ตรีเพชร พื้นที่เขตพระนคร2252020-06-052020-06-05
101ถนนพาหุรัด (ฝั่งเซ็นทรัล) พื้นที่เขตพระนคร372020-06-052020-06-05
102ถนนจักรเพชร (ฝั่งตรงข้าม A.T.M.) พื้นที่เขตพระนคร282020-06-052020-06-05
103หน้าห้างเมอรี่ริงส์ ถนนมหาไชย พื้นที่เขตพระนคร192020-06-052020-06-05
104เชิงสะพานภานุพันธ์ ถนนเยาวราช พื้นที่เขตพระนคร342020-06-052020-06-05
105ถนนตานี ทั้ง 2 ฝั่ง พื้นที่เขตพระนคร2862020-06-052020-06-05
106ถนนจักรพงษ์ (ฝั่งห้างนิวเวิลด์) พื้นที่เขตพระนคร942020-06-052020-06-05
107ถนนไกรสีห์ ทั้ง 2 ฝั่ง พื้นที่เขตพระนคร3052020-06-052020-06-05
108ถนนสิบสามห้าง (ฝั่งไปรษณีย์บางลำพู) พื้นที่เขตพระนคร502020-06-052020-06-05
109ถนนพระสุเมรุ (ฝั่งห้างนิวเวิลด์) พื้นที่เขตพระนคร552020-06-052020-06-05
110ถนนแพร่งนรา พื้นที่เขตพระนคร182020-06-052020-06-05
111ถนนสามเสน (รอบกลางคืน) พื้นที่เขตพระนคร242020-06-052020-06-05
112ถนนอัษฎางค์ พื้นที่เขตพระนคร482020-06-052020-06-05
113สวนหย่อมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สวนหย่อมเซเวียร์ พื้นที่เขตราชเทวี922020-06-052020-06-05
114ถนนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมภูมิตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถี พื้นที่เขตราชเทวี722020-06-052020-06-05
115หน้าห้างพีเพิล (ห้างเซ็นเตอร์วัน) พื้นที่เขตราชเทวี692020-06-052020-06-05
116หน้าคณะทันตแพทย์ ม.มหิดล พื้นที่เขตราชเทวี462020-06-052020-06-05
117ด้านข้างคณะทันตแพทย์ ม.มหิดล พื้นที่เขตราชเทวี192020-06-052020-06-05
118สวนหย่อมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในสวน พื้นที่เขตราชเทวี692020-06-052020-06-05
119หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.ราชวิถี พื้นที่เขตราชเทวี62020-06-052020-06-05
120หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ถ.ราชวิถี(กลางคืน) พื้นที่เขตราชเทวี142020-06-052020-06-05
121อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งศูนย์การค้าแฟชั่นมอลล์ พื้นที่เขตราชเทวี142020-06-052020-06-05
122อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพงหลีภัตตาคาร ใต้ BTS พื้นที่เขตราชเทวี542020-06-052020-06-05
123อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเซเวียร์ตรงข้าม 3 พศ. พื้นที่เขตราชเทวี472020-06-052020-06-05
124ซอยเสนารักษ์ ด้านราชวิถี พื้นที่เขตราชเทวี52020-06-052020-06-05
125ซอยเสนารักษ์ ด้านถนนโยธี พื้นที่เขตราชเทวี342020-06-052020-06-05
126ซอยพญานาค ถนนพญาไท พื้นที่เขตราชเทวี122020-06-052020-06-05
127สะพานหัวช้าง ถนนพญาไท พื้นที่เขตราชเทวี42020-06-052020-06-05
128ถนนรางน้ำ หน้าโรมแรมปิกนิค พื้นที่เขตราชเทวี162020-06-052020-06-05
129ถนนวรจักร หน้าตลาดวรจักร พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย242020-06-052020-06-05
130ถนนเจริญกรุง หน้ารพ.กว๋องสิว พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย262020-06-052020-06-05
131ถนนเตชะวณิช พื้นที่เขตบางซื่อ452020-06-052020-06-05
132ตลาดมณีพิมาน ถนนประชาชื่น พื้นที่เขตบางซื่อ232020-06-052020-06-05
133ตลาดมณีพิมาน ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี พื้นที่เขตบางซื่อ392020-06-052020-06-05
134ฝั่งตรงข้ามตลาดมณีพิมาน เช้า-บ่าย (ซ.บุญเหลือ) พื้นที่เขตบางซื่อ382020-06-052020-06-05
135ตลาดบางซ่อน ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี พื้นที่เขตบางซื่อ642020-06-052020-06-05
136ตลาดใต้สะพานสูง ถนนเตชะวนิช พื้นที่เขตบางซื่อ1552020-06-052020-06-05
137บริเวณทางเข้าเมืองใหม่ดอนเมือง พื้นที่เขตดอนเมือง262020-06-052020-06-05
138บริเวณหน้าหมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 พื้นที่เขตดอนเมือง312020-06-052020-06-05
139บริเวณหน้าธนาคารทหารไทยถึงหน้าธนาคารกรุงไทย พื้นที่เขตดอนเมือง112020-06-052020-06-05
140บริเวณหน้าตลาดสดสีกันถึงหน้าโรงเรียนสีกัน พื้นที่เขตดอนเมือง22020-06-052020-06-05
141บริเวณหน้าโรงเรียนสีกันถึง โรงรับจำนำชุนฮง พื้นที่เขตดอนเมือง72020-06-052020-06-05
142บริเวณหน้าเซเว่นอีเลฟเว่นถึงอาคารเลขที่ 570/374 พื้นที่เขตดอนเมือง62020-06-052020-06-05
143หน้าหมู่บ้านธนินทร พื้นที่เขตดอนเมือง22020-06-052020-06-05
144หน้าตลาดบัวพัฒนา ถนนลาดปลาเค้า พื้นที่เขตลาดพร้าว282020-06-052020-06-05
145ตรงข้ามกองปราบปราม ถนนโชคชัย 4 พื้นที่เขตลาดพร้าว272020-06-052020-06-05
146เวิ้งปิ่นเกล้า (หน้าวัดดุสิตาราม) พื้นที่เขตบางกอกน้อย292020-06-052020-06-05
147หน้าไปรษณีย์บางขุนนนท์ พื้นที่เขตบางกอกน้อย182020-06-052020-06-05
148ท่าน้ำพรานนกฝั่งตรงข้าม รพ.ศิริราช พื้นที่เขตบางกอกน้อย1232020-06-052020-06-05
149หน้าตลาดพรานนก พื้นที่เขตบางกอกน้อย2172020-06-052020-06-05
150หน้าตลาดบางกอกน้อย พื้นที่เขตบางกอกน้อย1222020-06-052020-06-05
151ฝั่งตรงข้ามตลาดบางกอกน้อย พื้นที่เขตบางกอกน้อย502020-06-052020-06-05
152ปากซอยแสงศึกษา พื้นที่เขตบางกอกน้อย382020-06-052020-06-05
153หน้าห้างแม็คโคร พื้นที่เขตบางกอกน้อย232020-06-052020-06-05
154หน้าตลาดบางขุนนนท์ พื้นที่เขตบางกอกน้อย1722020-06-052020-06-05
155เวิ้งปิ่นเกล้า (เกนติ้ง) พื้นที่เขตบางกอกน้อย322020-06-052020-06-05
156ปากตรอกวังหลัง พื้นที่เขตบางกอกน้อย402020-06-052020-06-05
157สี่แยกบ้านแขก พื้นที่เขตธนบุรี742020-06-052020-06-05
158ตลาดสำเหร่ถนนตากสิน ขาเข้า พื้นที่เขตธนบุรี162020-06-052020-06-05
159ตลาดสำเหร่ถนนตากสิน ขาออก พื้นที่เขตธนบุรี492020-06-052020-06-05
160หน้าตลาดสำเหร่ (แนวใน) พื้นที่เขตธนบุรี192020-06-052020-06-05
161ตลาดดาวคะนองฝั่งถนนตากสิน ขาเข้า พื้นที่เขตธนบุรี1042020-06-052020-06-05
162ตลาดดาวคะนองฝั่งถนนตากสิน ขาออก พื้นที่เขตธนบุรี502020-06-052020-06-05
163หน้าตลาดดาวคะนอง (แนวใน) พื้นที่เขตธนบุรี302020-06-052020-06-05
164หน้ารัชดาคาเฟ่ – ไทยช่วยไทยพลาซ่า พื้นที่เขตธนบุรี362020-06-052020-06-05
165ถนนเจริญรัถทั้งสองฝั่ง พื้นที่เขตคลองสาน2592020-06-052020-06-05
166ถนนลาดหญ้า หน้าห้างสรพพสินค้าโรบินสัน พื้นที่เขตคลองสาน792020-06-052020-06-05
167ถนนท่าดินแดง ฝั่งเลขคี่ (หน้าตลาดท่าดินแดง) พื้นที่เขตคลองสาน1192020-06-052020-06-05
168ถนนเจริญนคร ฝั่งหน้าวัดสุวรรณ พื้นที่เขตคลองสาน162020-06-052020-06-05
169ถนนเจริญนคร ฝั่งหน้าวัดเศวตรฉัตร พื้นที่เขตคลองสาน572020-06-052020-06-05
170ถนนเจริญนคร ฝั่งหน้าตลาดเจริญนคร พื้นที่เขตคลองสาน192020-06-052020-06-05
171ถนนลาดหญ้า ฝั่ง ธ.ไทยพาณิชย์ (ฝั่งลาดหญ้า 2) พื้นที่เขตคลองสาน362020-06-052020-06-05
172ถนนท่าดินแดง 1 - 5 พื้นที่เขตคลองสาน272020-06-052020-06-05
173ถนนเจริญนคร ซอยไม่มีชื่อถึงปากซอยเจริญนคร 2 พื้นที่เขตคลองสาน182020-06-052020-06-05
174ถนนเจริญนครฝั่งเลขคี่ ซอยเจริญนคร 17--55 พื้นที่เขตคลองสาน342020-06-052020-06-05
175ถนนท่าดินแดง ฝั่งเลขคู่ตั้งแต่ โรงรับจำนำถึงท่าน้ำท่าดินแดง พื้นที่เขตคลองสาน252020-06-052020-06-05ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0311 : ข้อมูลพื้นที่กวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำแนกรายเขต ในปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนจุดผ่อนผันจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

หน่วยงาน : สำนักเทศกิจ

คำอธิบายตาราง : จำนวนจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก ปี 2563

idlistnumadddateupdatedate
1ถนนสารสิน พื้นที่เขตปทุมวัน562020-06-052020-06-05
2ถนนหลังสวน พื้นที่เขตปทุมวัน132020-06-052020-06-05
3หน้าอาคารโรแล็กซ์ พื้นที่เขตปทุมวัน202020-06-052020-06-05
4หน้าวัดดวงแข พื้นที่เขตปทุมวัน502020-06-052020-06-05
5สุขุมวิท 39 พื้นที่เขตวัฒนา152020-06-052020-06-05
6หน้าตลาดเอกมัย (แนวนอก) เช้า/เย็น พื้นที่เขตวัฒนา232020-06-052020-06-05
7หน้าตลาดเอกมัย (แนวใน) พื้นที่เขตวัฒนา202020-06-052020-06-05
8ซอยเยาวราช (ปรีดีฯ 45) พื้นที่เขตวัฒนา162020-06-052020-06-05
9ถนนสีลม พื้นที่เขตบางรัก632020-06-052020-06-05
10ถนนคอนแวนต์ ฝั่งซ้าย - ขวา พื้นที่เขตบางรัก412020-06-052020-06-05
11ซอยสุรเสนา (สีลม 5) ฝั่งซ้าย - ขวา พื้นที่เขตบางรัก712020-06-052020-06-05
12ถนนสุรวงศ์ขาออก หน้าธนาคารกสิกรไทย พื้นที่เขตบางรัก32020-06-052020-06-05
13ถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก132020-06-052020-06-05
14ถนนเจริญกรุง หน้าไปรษณีย์กลาง พื้นที่เขตบางรัก72020-06-052020-06-05
15ปากซอยพระนคเรศ พื้นที่เขตบางรัก302020-06-052020-06-05
16ซอยสีลม 9 (สาทร 12) พื้นที่เขตบางรัก282020-06-052020-06-05
17ตรอกฉลองกรุงถึงซอยนครไทย ถนนมหาพฤฒาราม พื้นที่เขตบางรัก112020-06-052020-06-05
18สี่แยกกล้วยน้ำไท พื้นที่เขตคลองเตย92020-06-052020-06-05
19หน้าตลาดคลองเตย 1 ถ.พระราม 4 พื้นที่เขตคลองเตย322020-06-052020-06-05
20หน้าตลาดคลองเตย 2 ถ.พระราม 4 พื้นที่เขตคลองเตย562020-06-052020-06-05
21หน้าโรงหนังคลองเตยรามา ถ.พระราม 4 พื้นที่เขตคลองเตย162020-06-052020-06-05
22โค้งหัวไผ่ ถ.พระราม 4 พื้นที่เขตคลองเตย72020-06-052020-06-05
23หน้าองค์การโทรศัพท์ ถ.พระราม 4 พื้นที่เขตคลองเตย182020-06-052020-06-05
24ตลาดคลองเตย 1 ถนนสุนทรโกษา พื้นที่เขตคลองเตย142020-06-052020-06-05
25ตลาดปีนัง ถนนสุนทรโกษา พื้นที่เขตคลองเตย732020-06-052020-06-05
26ถนนเกษมราษฎร์ (ข้างอู่รถเมล์ สาย 4) พื้นที่เขตคลองเตย182020-06-052020-06-05
27สุขุมวิท 4 ทั้งสองฝั่ง พื้นที่เขตคลองเตย182020-06-052020-06-05
28สุขุมวิท 16 พื้นที่เขตคลองเตย132020-06-052020-06-05
29สุขุมวิท 20 พื้นที่เขตคลองเตย132020-06-052020-06-05
30สุขุมวิท 26 พื้นที่เขตคลองเตย62020-06-052020-06-05
31ซอยไผ่สิงห์โต พื้นที่เขตคลองเตย182020-06-052020-06-05
32ซอยสายน้ำผึ้ง (ฝั่ง BMW) ถ.พระราม 4 พื้นที่เขตคลองเตย242020-06-052020-06-05
33ซอยสายน้ำผึ้ง (ฝั่งเอสโซ่ ถ.พระราม 4) พื้นที่เขตคลองเตย152020-06-052020-06-05
34ซอยแสนสุข สองฝั่ง พื้นที่เขตคลองเตย172020-06-052020-06-05
35ปากซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) พื้นที่เขตบางนา2242020-06-052020-06-05
36ถนนสรรพาวุธ (หน้าองค์การแก้วเดิม) พื้นที่เขตบางนา312020-06-052020-06-05
37ปากซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) พื้นที่เขตบางนา292020-06-052020-06-05
38ปากซอยสุขุมวิท 66/1 (ฮอนด้า) พื้นที่เขตบางนา242020-06-052020-06-05
39หน้าเดอะเครน ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา พื้นที่เขตบางนา262020-06-052020-06-05
40หน้าห้างาสรรพสินค้า บิ๊กซีบางนา พื้นที่เขตบางนา252020-06-052020-06-05
41หัวมุมโค้งสี่แยกถนนตก พื้นที่เขตบางคอแหลม42020-06-052020-06-05
42หน้าตลาดบางคอแหลม พื้นที่เขตบางคอแหลม452020-06-052020-06-05
43ตลาดคลองสวนหลวง พื้นที่เขตบางคอแหลม682020-06-052020-06-05
44ข้างสถานีตำรวจวัดพระยาไกร พื้นที่เขตบางคอแหลม142020-06-052020-06-05
45ถนนเจริญกรุง 81 - อาคารเลขที่ 2181 พื้นที่เขตบางคอแหลม622020-06-052020-06-05
46ปากซซอยกิ่งจันทร์และในซอย พื้นที่เขตบางคอแหลม242020-06-052020-06-05
47หน้า บ.ไทยวาโก้ จุดที่ 1 พื้นที่เขตบางคอแหลม92020-06-052020-06-05
48หน้าโรงแรมแม่น้ำ (หน้าท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต) พื้นที่เขตบางคอแหลม22020-06-052020-06-05
49ฝั่งตรงข้าม บ.ไทยวาโก้ วันจันทร์/วันอาทิตย์ พื้นที่เขตบางคอแหลม242020-06-052020-06-05
50หน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 18 พื้นที่เขตบางคอแหลม172020-06-052020-06-05
51เจริญกรุง 89-91 พื้นที่เขตบางคอแหลม132020-06-052020-06-05
52หน้าตลาดรุ่งเจริญ ถ.สาธุประดิษฐ์ พื้นที่เขตยานนาวา1662020-06-052020-06-05
53ปากซอยปริยานนท์ ถ.สาธุประดิษฐ์ พื้นที่เขตยานนาวา222020-06-052020-06-05
54หน้าตลาดนางลิ้นจี่ ถ.นางลิ้นจี่ พื้นที่เขตยานนาวา332020-06-052020-06-05
55หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.พระราม 3 พื้นที่เขตยานนาวา182020-06-052020-06-05
56หน้าบริษัท ไอซีซี ซ.สาธุประดิษฐ์ 57 พื้นที่เขตยานนาวา352020-06-052020-06-05
57ถนนเยาวราช (ฝั่งขวา) พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์722020-06-052020-06-05
58ถนนเยาวราช (ฝั่งซ้าย) พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์1422020-06-052020-06-05
59ถนนเจริญกรุง พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์1312020-06-052020-06-05
60ถนนราชวงศ์ (ฝั่งขวา) พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์502020-06-052020-06-05
61ถนนราชวงศ์ (ฝั่งซ้าย) พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์1502020-06-052020-06-05
62ถนนข้าวหลาม (ฝั่งขวา) พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์182020-06-052020-06-05
63ถนนข้าวหลาม (ฝั่งซ้าย) พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์112020-06-052020-06-05
64ทางเท้าหน้าห้างเอดิสัน ถนนสามเสน พื้นที่เขตดุสิต422020-06-052020-06-05
65หน้าโรงภาพยนตร์จันทิมา ถนนนครไชยศรี พื้นที่เขตดุสิต152020-06-052020-06-05
66หน้าทางเข้าโรงเรียนราชินีบน ถนนเขียวไข่กา พื้นที่เขตดุสิต302020-06-052020-06-05
67หน้าตลาดราชวัตรถนนนครไชยศรี พื้นที่เขตดุสิต1052020-06-052020-06-05
68ทางเท้าตรงข้ามตลาดราชวัตร (กลางคืน) พื้นที่เขตดุสิต392020-06-052020-06-05
69หน้าตลาดศรีย่าน ถนนนครไชยศรี พื้นที่เขตดุสิต832020-06-052020-06-05
70ทางเท้าฝั่งตลาดเทวราช ถนนพิษณุโลก พื้นที่เขตดุสิต222020-06-052020-06-05
71ทางเท้าหน้า รพ.วชิรพยาบาล ถนนสามเสน พื้นที่เขตดุสิต152020-06-052020-06-05
72ฝั่งตรงข้ามเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศน์ พื้นที่เขตดุสิต572020-06-052020-06-05
73ข้างเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศน์ พื้นที่เขตดุสิต292020-06-052020-06-05
74ถนนสังคโลก พื้นที่เขตดุสิต242020-06-052020-06-05
75ถนนลูกหลวงเทเวศน์ พื้นที่เขตดุสิต452020-06-052020-06-05
76ทางเท้าฝั่งตรงข้ามกรมชลประทาน (กลางคืน) พื้นที่เขตดุสิต42020-06-052020-06-05
77ตรงข้ามกรมชลประทาน ถนนสามเสน พื้นที่เขตดุสิต932020-06-052020-06-05
78หน้าตลาดบางกระบือ พื้นที่เขตดุสิต262020-06-052020-06-05
79หน้าโรงเรียนพันธะวัฒนา พื้นที่เขตดุสิต152020-06-052020-06-05
80ข้างกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่เขตดุสิต2122020-06-052020-06-05
81หน้าโรงภาพยนตร์จันทิมา (กลางวัน) พื้นที่เขตดุสิต402020-06-052020-06-05
82ทางเท้าข้างวัดสะพานสูง ถ.พระราม 6 พื้นที่เขตดุสิต372020-06-052020-06-05
83ถนนประดิพัทธ์ ฝั่งเฉลิมสิน กลางวัน/กลางคืน พื้นที่เขตพญาไท 1402020-06-052020-06-05
84ถนนประดิพัทธ์ ฝั่งรร.มิโด (กลางคืน) พื้นที่เขตพญาไท272020-06-052020-06-05
85ซอยอารีย์ฝั่งซ้าย กลางวัน/กลางคืน พื้นที่เขตพญาไท742020-06-052020-06-05
86ถนนสาลีรัฐวิภาค กลางวัน/กลางคืน พื้นที่เขตพญาไท502020-06-052020-06-05
87ซอยพหลโยธิน 14 (ข้าง สน.บางซื่อ) พื้นที่เขตพญาไท32020-06-052020-06-05
88ซอยพหลโยธิน 3 พื้นที่เขตพญาไท62020-06-052020-06-05
89ซอยพหลโยธิน 9 พื้นที่เขตพญาไท132020-06-052020-06-05
90B.S.G. ออโตกาส-หน้า บ.แชร์ แมคกิ้ง จก. พื้นที่เขตพญาไท172020-06-052020-06-05
91หน้าร้าน ดิโอลด์ ทาวน์ พื้นที่เขตพญาไท42020-06-052020-06-05
92หน้า ปปส.ปากซอยบุญอยู่ พื้นที่เขตพญาไท282020-06-052020-06-05
93ร้านแม่ทองใบ – ซอยสุทธิสาร 1 พื้นที่เขตพญาไท182020-06-052020-06-05
94แยกตัดพหลโยธิน-ซอยอินทามระ 16 พื้นที่เขตพญาไท182020-06-052020-06-05
95ซอยประดิพัทธ์ 6 – ซอยประดิพัทธ์ 14 พื้นที่เขตพญาไท92020-06-052020-06-05
96ซอยประดิพัทธ์ 11 - ซอยประดิพัทธ์ 17 พื้นที่เขตพญาไท52020-06-052020-06-05
97หน้าโรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ พื้นที่เขตพญาไท92020-06-052020-06-05
98ฝั่งแฟลตสวัสดิการทหารบก พื้นที่เขตพญาไท172020-06-052020-06-05
99ฝั่งโรงพยาบาลวิชัยยุทธ (ทางออกแฟลตสวัสดิการทหารบก) พื้นที่เขตพญาไท82020-06-052020-06-05
100ถนนจักรเพชร – พาหุรัด – ตรีเพชร พื้นที่เขตพระนคร2252020-06-052020-06-05
101ถนนพาหุรัด (ฝั่งเซ็นทรัล) พื้นที่เขตพระนคร372020-06-052020-06-05
102ถนนจักรเพชร (ฝั่งตรงข้าม A.T.M.) พื้นที่เขตพระนคร282020-06-052020-06-05
103หน้าห้างเมอรี่ริงส์ ถนนมหาไชย พื้นที่เขตพระนคร192020-06-052020-06-05
104เชิงสะพานภานุพันธ์ ถนนเยาวราช พื้นที่เขตพระนคร342020-06-052020-06-05
105ถนนตานี ทั้ง 2 ฝั่ง พื้นที่เขตพระนคร2862020-06-052020-06-05
106ถนนจักรพงษ์ (ฝั่งห้างนิวเวิลด์) พื้นที่เขตพระนคร942020-06-052020-06-05
107ถนนไกรสีห์ ทั้ง 2 ฝั่ง พื้นที่เขตพระนคร3052020-06-052020-06-05
108ถนนสิบสามห้าง (ฝั่งไปรษณีย์บางลำพู) พื้นที่เขตพระนคร502020-06-052020-06-05
109ถนนพระสุเมรุ (ฝั่งห้างนิวเวิลด์) พื้นที่เขตพระนคร552020-06-052020-06-05
110ถนนแพร่งนรา พื้นที่เขตพระนคร182020-06-052020-06-05
111ถนนสามเสน (รอบกลางคืน) พื้นที่เขตพระนคร242020-06-052020-06-05
112ถนนอัษฎางค์ พื้นที่เขตพระนคร482020-06-052020-06-05
113สวนหย่อมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สวนหย่อมเซเวียร์ พื้นที่เขตราชเทวี922020-06-052020-06-05
114ถนนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมภูมิตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถี พื้นที่เขตราชเทวี722020-06-052020-06-05
115หน้าห้างพีเพิล (ห้างเซ็นเตอร์วัน) พื้นที่เขตราชเทวี692020-06-052020-06-05
116หน้าคณะทันตแพทย์ ม.มหิดล พื้นที่เขตราชเทวี462020-06-052020-06-05
117ด้านข้างคณะทันตแพทย์ ม.มหิดล พื้นที่เขตราชเทวี192020-06-052020-06-05
118สวนหย่อมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในสวน พื้นที่เขตราชเทวี692020-06-052020-06-05
119หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.ราชวิถี พื้นที่เขตราชเทวี62020-06-052020-06-05
120หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ถ.ราชวิถี(กลางคืน) พื้นที่เขตราชเทวี142020-06-052020-06-05
121อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งศูนย์การค้าแฟชั่นมอลล์ พื้นที่เขตราชเทวี142020-06-052020-06-05
122อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพงหลีภัตตาคาร ใต้ BTS พื้นที่เขตราชเทวี542020-06-052020-06-05
123อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเซเวียร์ตรงข้าม 3 พศ. พื้นที่เขตราชเทวี472020-06-052020-06-05
124ซอยเสนารักษ์ ด้านราชวิถี พื้นที่เขตราชเทวี52020-06-052020-06-05
125ซอยเสนารักษ์ ด้านถนนโยธี พื้นที่เขตราชเทวี342020-06-052020-06-05
126ซอยพญานาค ถนนพญาไท พื้นที่เขตราชเทวี122020-06-052020-06-05
127สะพานหัวช้าง ถนนพญาไท พื้นที่เขตราชเทวี42020-06-052020-06-05
128ถนนรางน้ำ หน้าโรมแรมปิกนิค พื้นที่เขตราชเทวี162020-06-052020-06-05
129ถนนวรจักร หน้าตลาดวรจักร พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย242020-06-052020-06-05
130ถนนเจริญกรุง หน้ารพ.กว๋องสิว พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย262020-06-052020-06-05
131ถนนเตชะวณิช พื้นที่เขตบางซื่อ452020-06-052020-06-05
132ตลาดมณีพิมาน ถนนประชาชื่น พื้นที่เขตบางซื่อ232020-06-052020-06-05
133ตลาดมณีพิมาน ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี พื้นที่เขตบางซื่อ392020-06-052020-06-05
134ฝั่งตรงข้ามตลาดมณีพิมาน เช้า-บ่าย (ซ.บุญเหลือ) พื้นที่เขตบางซื่อ382020-06-052020-06-05
135ตลาดบางซ่อน ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี พื้นที่เขตบางซื่อ642020-06-052020-06-05
136ตลาดใต้สะพานสูง ถนนเตชะวนิช พื้นที่เขตบางซื่อ1552020-06-052020-06-05
137บริเวณทางเข้าเมืองใหม่ดอนเมือง พื้นที่เขตดอนเมือง262020-06-052020-06-05
138บริเวณหน้าหมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 พื้นที่เขตดอนเมือง312020-06-052020-06-05
139บริเวณหน้าธนาคารทหารไทยถึงหน้าธนาคารกรุงไทย พื้นที่เขตดอนเมือง112020-06-052020-06-05
140บริเวณหน้าตลาดสดสีกันถึงหน้าโรงเรียนสีกัน พื้นที่เขตดอนเมือง22020-06-052020-06-05
141บริเวณหน้าโรงเรียนสีกันถึง โรงรับจำนำชุนฮง พื้นที่เขตดอนเมือง72020-06-052020-06-05
142บริเวณหน้าเซเว่นอีเลฟเว่นถึงอาคารเลขที่ 570/374 พื้นที่เขตดอนเมือง62020-06-052020-06-05
143หน้าหมู่บ้านธนินทร พื้นที่เขตดอนเมือง22020-06-052020-06-05
144หน้าตลาดบัวพัฒนา ถนนลาดปลาเค้า พื้นที่เขตลาดพร้าว282020-06-052020-06-05
145ตรงข้ามกองปราบปราม ถนนโชคชัย 4 พื้นที่เขตลาดพร้าว272020-06-052020-06-05
146เวิ้งปิ่นเกล้า (หน้าวัดดุสิตาราม) พื้นที่เขตบางกอกน้อย292020-06-052020-06-05
147หน้าไปรษณีย์บางขุนนนท์ พื้นที่เขตบางกอกน้อย182020-06-052020-06-05
148ท่าน้ำพรานนกฝั่งตรงข้าม รพ.ศิริราช พื้นที่เขตบางกอกน้อย1232020-06-052020-06-05
149หน้าตลาดพรานนก พื้นที่เขตบางกอกน้อย2172020-06-052020-06-05
150หน้าตลาดบางกอกน้อย พื้นที่เขตบางกอกน้อย1222020-06-052020-06-05
151ฝั่งตรงข้ามตลาดบางกอกน้อย พื้นที่เขตบางกอกน้อย502020-06-052020-06-05
152ปากซอยแสงศึกษา พื้นที่เขตบางกอกน้อย382020-06-052020-06-05
153หน้าห้างแม็คโคร พื้นที่เขตบางกอกน้อย232020-06-052020-06-05
154หน้าตลาดบางขุนนนท์ พื้นที่เขตบางกอกน้อย1722020-06-052020-06-05
155เวิ้งปิ่นเกล้า (เกนติ้ง) พื้นที่เขตบางกอกน้อย322020-06-052020-06-05
156ปากตรอกวังหลัง พื้นที่เขตบางกอกน้อย402020-06-052020-06-05
157สี่แยกบ้านแขก พื้นที่เขตธนบุรี742020-06-052020-06-05
158ตลาดสำเหร่ถนนตากสิน ขาเข้า พื้นที่เขตธนบุรี162020-06-052020-06-05
159ตลาดสำเหร่ถนนตากสิน ขาออก พื้นที่เขตธนบุรี492020-06-052020-06-05
160หน้าตลาดสำเหร่ (แนวใน) พื้นที่เขตธนบุรี192020-06-052020-06-05
161ตลาดดาวคะนองฝั่งถนนตากสิน ขาเข้า พื้นที่เขตธนบุรี1042020-06-052020-06-05
162ตลาดดาวคะนองฝั่งถนนตากสิน ขาออก พื้นที่เขตธนบุรี502020-06-052020-06-05
163หน้าตลาดดาวคะนอง (แนวใน) พื้นที่เขตธนบุรี302020-06-052020-06-05
164หน้ารัชดาคาเฟ่ – ไทยช่วยไทยพลาซ่า พื้นที่เขตธนบุรี362020-06-052020-06-05
165ถนนเจริญรัถทั้งสองฝั่ง พื้นที่เขตคลองสาน2592020-06-052020-06-05
166ถนนลาดหญ้า หน้าห้างสรพพสินค้าโรบินสัน พื้นที่เขตคลองสาน792020-06-052020-06-05
167ถนนท่าดินแดง ฝั่งเลขคี่ (หน้าตลาดท่าดินแดง) พื้นที่เขตคลองสาน1192020-06-052020-06-05
168ถนนเจริญนคร ฝั่งหน้าวัดสุวรรณ พื้นที่เขตคลองสาน162020-06-052020-06-05
169ถนนเจริญนคร ฝั่งหน้าวัดเศวตรฉัตร พื้นที่เขตคลองสาน572020-06-052020-06-05
170ถนนเจริญนคร ฝั่งหน้าตลาดเจริญนคร พื้นที่เขตคลองสาน192020-06-052020-06-05
171ถนนลาดหญ้า ฝั่ง ธ.ไทยพาณิชย์ (ฝั่งลาดหญ้า 2) พื้นที่เขตคลองสาน362020-06-052020-06-05
172ถนนท่าดินแดง 1 - 5 พื้นที่เขตคลองสาน272020-06-052020-06-05
173ถนนเจริญนคร ซอยไม่มีชื่อถึงปากซอยเจริญนคร 2 พื้นที่เขตคลองสาน182020-06-052020-06-05
174ถนนเจริญนครฝั่งเลขคี่ ซอยเจริญนคร 17--55 พื้นที่เขตคลองสาน342020-06-052020-06-05
175ถนนท่าดินแดง ฝั่งเลขคู่ตั้งแต่ โรงรับจำนำถึงท่าน้ำท่าดินแดง พื้นที่เขตคลองสาน252020-06-052020-06-05